ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰ੍ਯ ਪਂਜਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Surya Panjara Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਉਦਯਗਿਰਿਮੁਪੇਤਂ ਭਾਸ੍ਕਰਂ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਂ
ਸਕਲਭੁਵਨਨੇਤ੍ਰਂ ਰਤ੍ਨਰਜ੍ਜੂਪਮੇਯਮ੍ ।
ਤਿਮਿਰਕਰਿਮ੍ਰੁਰੁਇਗੇਂਦ੍ਰਂ ਬੋਧਕਂ ਪਦ੍ਮਿਨੀਨਾਂ
ਸੁਰਵਰਮਭਿਵਂਦ੍ਯਂ ਸੁਂਦਰਂ ਵਿਸ਼੍ਵਦੀਪਮ੍ ॥ 1 ॥

ਓਂ ਸ਼ਿਖਾਯਾਂ ਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਲਲਾਟੇ ਸੂਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਭ੍ਰੂਮਧ੍ਯੇ ਭਾਨਵੇ ਨਮਃ ।
ਕਰ੍ਣਯੋਃ ਦਿਵਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਾਸਿਕਾਯਾਂ ਭਾਨਵੇ ਨਮਃ ।
ਨੇਤ੍ਰਯੋਃ ਸਵਿਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਮੁਖੇ ਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਸ਼੍ਠਯੋਃ ਪਰ੍ਜਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਪਾਦਯੋਃ ਪ੍ਰਭਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ॥ 2 ॥

ਓਂ ਹ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਂ ਹ੍ਰੈਂ ਹ੍ਰੌਂ ਹ੍ਰਃ ।
ਓਂ ਹਂਸਾਂ ਹਂਸੀਂ ਹਂਸੂਂ ਹਂਸੈਂ ਹਂਸੌਂ ਹਂਸਃ ॥ 3 ॥

ਓਂ ਸਤ੍ਯਤੇਜੋਜ੍ਜ੍ਵਲਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ਮਣਿਕੁਂਭਾਯ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਸ੍ਥਿਤਿਰੂਪਕਕਾਰਣਾਯ ਪੂਰ੍ਵਾਦਿਗ੍ਭਾਗੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 4 ॥

ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਤੇਜੋਜ੍ਜ੍ਵਲਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ਮਣਿਕੁਂਭਾਯ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਤਾਰਕਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾਯ ਪਰਯਂਤ੍ਰ-ਪਰਤਂਤ੍ਰ-ਪਰਮਂਤ੍ਰ-ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਨਾਰ੍ਥਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਦਿਗ੍ਭਾਗੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 5 ॥

ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਤੇਜੋਜ੍ਜ੍ਵਲਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ਮਣਿਕੁਂਭਾਯ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਚਂਡਮਾਰ੍ਤਾਂਡ ਉਗ੍ਰਤੇਜੋਰੂਪਿਣੇ ਮੁਕੁਰਵਰ੍ਣਾਯ ਤੇਜੋਵਰ੍ਣਾਯ ਮਮ ਸਰ੍ਵਰਾਜਸ੍ਤ੍ਰੀਪੁਰੁਸ਼-ਵਸ਼ੀਕਰਣਾਰ੍ਥਂ ਪਸ਼੍ਚਿਮਦਿਗ੍ਭਾਗੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 6 ॥

ਓਂ ਰੁਦ੍ਰਤੇਜੋਜ੍ਜ੍ਵਲਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ਮਣਿਕੁਂਭਾਯ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਭਵਾਯ ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਿਣੇ ਉਤ੍ਤਰਦਿਗ੍ਭਾਗੇ ਸਰ੍ਵਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੋਪਸ਼ਮਨਾਰ੍ਥਂ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 7 ॥

ਓਂ ਅਗ੍ਨਿਤੇਜੋਜ੍ਜ੍ਵਲਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ਮਣਿਕੁਂਭਾਯ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਤਿਮਿਰਤੇਜਸੇ ਸਰ੍ਵਰੋਗਨਿਵਾਰਣਾਯ ਊਰ੍ਧ੍ਵਦਿਗ੍ਭਾਗੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 8 ॥

ਓਂ ਸਰ੍ਵਤੇਜੋਜ੍ਜ੍ਵਲਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ਮਣਿਕੁਂਭਾਯ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਓਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਸ਼੍ਰੀਸੂਰ੍ਯਨਾਰਾਯਣਾਯ ਅਧੋਦਿਗ੍ਭਾਗੇ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 9 ॥

ਮਾਰ੍ਤਾਂਡਾਯ ਨਮਃ ਭਾਨਵੇ ਨਮਃ
ਹਂਸਾਯ ਨਮਃ ਸੂਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਦਿਵਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ਤਪਨਾਯ ਨਮਃ
ਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 10 ॥

ਮਿਤ੍ਰ-ਰਵਿ-ਸੂਰ੍ਯ-ਭਾਨੁ-ਖਗਪੂਸ਼-ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭ-
ਮਰੀਚ੍ਯਾਦਿਤ੍ਯ-ਸਵਿਤ੍ਰਰ੍ਕ-ਭਾਸ੍ਕਰੇਭ੍ਯੋ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 11 ॥

ਸੂਰ੍ਯਾਦਿ ਨਵਗ੍ਰਹੇਭ੍ਯੋ ਨਮਃ ਲਲਾਟਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 12 ॥

ਧਰਾਯ ਨਮਃ ਧ੍ਰੁਰੁਇਵਾਯ ਨਮਃ
ਸੋਮਾਯ ਨਮਃ ਅਥਰ੍ਵਾਯ ਨਮਃ
ਅਨਿਲਾਯ ਨਮਃ ਅਨਲਾਯ ਨਮਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ਪ੍ਰਤਾਪਾਯ ਨਮਃ
ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 13 ॥

ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ਗਿਰੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਸ਼ਂਭਵੇ ਨਮਃ ਅਜੈਕਪਦੇ ਨਮਃ
ਅਹਿਰ੍ਬੁਧ੍ਨੇ ਨਮਃ ਪਿਨਾਕਿਨੇ ਨਮਃ
ਭੁਵਨਾਧੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ਦਿਸ਼ਾਂਤਪਤਯੇ ਨਮਃ
ਪਸ਼ੁਪਤਯੇ ਨਮਃ ਸ੍ਥਾਣਵੇ ਨਮਃ
ਭਵਾਯ ਨਮਃ ਲਲਾਟਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 14 ॥

ਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ਅਂਸ਼ੁਮਤੇ ਨਮਃ
ਪੂਸ਼੍ਣੇ ਨਮਃ ਪਰ੍ਜਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ਨੇਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 15 ॥

ਅਰੁਣਾਯ ਨਮਃ ਸੂਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਇਂਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ਰਵਯੇ ਨਮਃ
ਸੁਵਰ੍ਣਰੇਤਸੇ ਨਮਃ ਯਮਾਯ ਨਮਃ
ਦਿਵਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ਕਰ੍ਣਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 16 ॥

ਅਸਿਤਾਂਗਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ਰੁਰੁਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ
ਚਂਡਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ਕ੍ਰੋਧਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ
ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ਭੀਸ਼ਣਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ
ਕਾਲਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ਸਂਹਾਰਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ
ਮੁਖਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 17 ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਕੌਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਵੈਸ਼੍ਣਵ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਵਰਾਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ਇਂਦ੍ਰਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਚਾਮੁਂਡਾਯੈ ਨਮਃ ਕਂਠਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 18 ॥

ਇਂਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ਅਗ੍ਨਯੇ ਨਮਃ
ਯਮਾਯ ਨਮਃ ਨਿਰ੍‍ਰੁਰੁਇਤਯੇ ਨਮਃ
ਵਰੁਣਾਯ ਨਮਃ ਵਾਯਵੇ ਨਮਃ
ਕੁਬੇਰਾਯ ਨਮਃ ਈਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ
ਬਾਹੁਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 19 ॥

ਮੇਸ਼ਾਦਿਦ੍ਵਾਦਸ਼ਰਾਸ਼ਿਭ੍ਯੋ ਨਮਃ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 20 ॥

ਵਜ੍ਰਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ
ਦਂਡਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ ਖਡ੍ਗਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ
ਪਾਸ਼ਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ ਅਂਕੁਸ਼ਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ
ਗਦਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ
ਪਦ੍ਮਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ ਚਕ੍ਰਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ
ਕਟਿਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 21 ॥

ਮਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਹਸ੍ਤੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ।
ਰਵਯੇ ਨਮਃ ਵਾਮਹਸ੍ਤੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ।
ਸੂਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ।
ਭਾਨਵੇ ਨਮਃ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ।
ਖਗਾਯ ਨਮਃ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਪਾਦੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ।
ਪੂਸ਼੍ਣੇ ਨਮਃ ਵਾਮਪਾਦੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ਨਾਭਿਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ।
ਮਰੀਚਯੇ ਨਮਃ ਕਂਠਸ੍ਥਾਨੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ।
ਆਦਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਚਕ੍ਸ਼ੂਸ਼ਿ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ।
ਸਵਿਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ਵਾਮਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਿ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ।
ਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ਹਸ੍ਤੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ।
ਅਰ੍ਕਾਯ ਨਮਃ ਕਵਚੇ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 22

ਓਂ ਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਵਿਦ੍ਮਹੇ ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਿਕਰਾਯ ਧੀਮਹਿ । ਤਨ੍ਨੋ ਆਦਿਤ੍ਯਃ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ॥ 23 ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰ੍ਯ ਪਂਜਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *