ਅਯ੍ਯਪ੍ਪ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Ayyappa Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਅਰੁਣੋਦਯਸਂਕਾਸ਼ਂ ਨੀਲਕੁਂਡਲਧਾਰਣਮ੍ ।
ਨੀਲਾਂਬਰਧਰਂ ਦੇਵਂ ਵਂਦੇ਽ਹਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਂਦਨਮ੍ ॥ 1 ॥

ਚਾਪਬਾਣਂ ਵਾਮਹਸ੍ਤੇ ਰੌਪ੍ਯਵੀਤ੍ਰਂ ਚ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । [ਚਿਨ੍ਮੁਦ੍ਰਾਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਕਰੇ]
ਵਿਲਸਤ੍ਕੁਂਡਲਧਰਂ ਵਂਦੇ਽ਹਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਂਦਨਮ੍ ॥ 2 ॥

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਰੂਢਂ ਰਕ੍ਤਨੇਤ੍ਰਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਮ੍ ।
ਵੀਰਾਪਟ੍ਟਧਰਂ ਦੇਵਂ ਵਂਦੇ਽ਹਂ ਸ਼ਂਭੁਨਂਦਨਮ੍ ॥ 3 ॥

ਕਿਂਕਿਣ੍ਯੋਡ੍ਯਾਨ ਭੂਤੇਸ਼ਂ ਪੂਰ੍ਣਚਂਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਮ੍ ।
ਕਿਰਾਤਰੂਪ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰਂ ਵਂਦੇ਽ਹਂ ਪਾਂਡ੍ਯਨਂਦਨਮ੍ ॥ 4 ॥

ਭੂਤਭੇਤਾਲ਼ਸਂਸੇਵ੍ਯਂ ਕਾਂਚਨਾਦ੍ਰਿਨਿਵਾਸਿਤਮ੍ ।
ਮਣਿਕਂਠਮਿਤਿ ਖ੍ਯਾਤਂ ਵਂਦੇ਽ਹਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਨਂਦਨਮ੍ ॥ 5 ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਯ੍ਯਪ੍ਪ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *