અયપ્પા સ્તોત્રમ્ | Ayyappa stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

અરુણોદયસંકાશં નીલકુંડલધારણમ્ ।
નીલાંબરધરં દેવં વંદેઽહં બ્રહ્મનંદનમ્ ॥ 1 ॥

ચાપબાણં વામહસ્તે રૌપ્યવીત્રં ચ દક્ષિણે । [ચિન્મુદ્રાં દક્ષિણકરે]
વિલસત્કુંડલધરં વંદેઽહં વિષ્ણુનંદનમ્ ॥ 2 ॥

વ્યાઘ્રારૂઢં રક્તનેત્રં સ્વર્ણમાલાવિભૂષણમ્ ।
વીરાપટ્ટધરં દેવં વંદેઽહં શંભુનંદનમ્ ॥ 3 ॥

કિંકિણ્યોડ્યાન ભૂતેશં પૂર્ણચંદ્રનિભાનનમ્ ।
કિરાતરૂપ શાસ્તારં વંદેઽહં પાંડ્યનંદનમ્ ॥ 4 ॥

ભૂતભેતાળસંસેવ્યં કાંચનાદ્રિનિવાસિતમ્ ।
મણિકંઠમિતિ ખ્યાતં વંદેઽહં શક્તિનંદનમ્ ॥ 5 ॥

ઇતિ શ્રી અય્યપ્પ સ્તોત્રમ્ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *