ଅୟ୍ୟପ୍ପ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ | Ayyappa Stotram In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଅରୁଣୋଦୟସଂକାଶଂ ନୀଲକୁଂଡଲଧାରଣମ୍ ।
ନୀଲାଂବରଧରଂ ଦେଵଂ ଵଂଦେଽହଂ ବ୍ରହ୍ମନଂଦନମ୍ ॥ 1 ॥

ଚାପବାଣଂ ଵାମହସ୍ତେ ରୌପ୍ୟଵୀତ୍ରଂ ଚ ଦକ୍ଷିଣେ । [ଚିନ୍ମୁଦ୍ରାଂ ଦକ୍ଷିଣକରେ]
ଵିଲସତ୍କୁଂଡଲଧରଂ ଵଂଦେଽହଂ ଵିଷ୍ଣୁନଂଦନମ୍ ॥ 2 ॥

ଵ୍ୟାଘ୍ରାରୂଢଂ ରକ୍ତନେତ୍ରଂ ସ୍ଵର୍ଣମାଲାଵିଭୂଷଣମ୍ ।
ଵୀରାପଟ୍ଟଧରଂ ଦେଵଂ ଵଂଦେଽହଂ ଶଂଭୁନଂଦନମ୍ ॥ 3 ॥

କିଂକିଣ୍ୟୋଡ୍ୟାନ ଭୂତେଶଂ ପୂର୍ଣଚଂଦ୍ରନିଭାନନମ୍ ।
କିରାତରୂପ ଶାସ୍ତାରଂ ଵଂଦେଽହଂ ପାଂଡ୍ୟନଂଦନମ୍ ॥ 4 ॥

ଭୂତଭେତାଳସଂସେଵ୍ୟଂ କାଂଚନାଦ୍ରିନିଵାସିତମ୍ ।
ମଣିକଂଠମିତି ଖ୍ୟାତଂ ଵଂଦେଽହଂ ଶକ୍ତିନଂଦନମ୍ ॥ 5 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ଅୟ୍ୟପ୍ପ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *