ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Ayyappa Stotram In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಅರುಣೋದಯಸಂಕಾಶಂ ನೀಲಕುಂಡಲಧಾರಣಮ್ ।
ನೀಲಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ವಂದೇಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮನಂದನಮ್ ॥ 1 ॥

ಚಾಪಬಾಣಂ ವಾಮಹಸ್ತೇ ರೌಪ್ಯವೀತ್ರಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ । [ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂ ದಕ್ಷಿಣಕರೇ]
ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ವಂದೇಽಹಂ ವಿಷ್ಣುನಂದನಮ್ ॥ 2 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಾರೂಢಂ ರಕ್ತನೇತ್ರಂ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಮ್ ।
ವೀರಾಪಟ್ಟಧರಂ ದೇವಂ ವಂದೇಽಹಂ ಶಂಭುನಂದನಮ್ ॥ 3 ॥

ಕಿಂಕಿಣ್ಯೋಡ್ಯಾನ ಭೂತೇಶಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಮ್ ।
ಕಿರಾತರೂಪ ಶಾಸ್ತಾರಂ ವಂದೇಽಹಂ ಪಾಂಡ್ಯನಂದನಮ್ ॥ 4 ॥

ಭೂತಭೇತಾಳಸಂಸೇವ್ಯಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿನಿವಾಸಿತಮ್ ।
ಮಣಿಕಂಠಮಿತಿ ಖ್ಯಾತಂ ವಂದೇಽಹಂ ಶಕ್ತಿನಂದನಮ್ ॥ 5 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *