അയ്യപ്പ സ്തോത്രമ് | Ayyappa Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

അരുണോദയസംകാശം നീലകുംഡലധാരണമ് ।
നീലാംബരധരം ദേവം വംദേഽഹം ബ്രഹ്മനംദനമ് ॥ 1 ॥

ചാപബാണം വാമഹസ്തേ രൌപ്യവീത്രം ച ദക്ഷിണേ । [ചിന്മുദ്രാം ദക്ഷിണകരേ]
വിലസത്കുംഡലധരം വംദേഽഹം വിഷ്ണുനംദനമ് ॥ 2 ॥

വ്യാഘ്രാരൂഢം രക്തനേത്രം സ്വര്ണമാലാവിഭൂഷണമ് ।
വീരാപട്ടധരം ദേവം വംദേഽഹം ശംഭുനംദനമ് ॥ 3 ॥

കിംകിണ്യോഡ്യാന ഭൂതേശം പൂര്ണചംദ്രനിഭാനനമ് ।
കിരാതരൂപ ശാസ്താരം വംദേഽഹം പാംഡ്യനംദനമ് ॥ 4 ॥

ഭൂതഭേതാലസംസേവ്യം കാംചനാദ്രിനിവാസിതമ് ।
മണികംഠമിതി ഖ്യാതം വംദേഽഹം ശക്തിനംദനമ് ॥ 5 ॥

ഇതി ശ്രീ അയ്യപ്പ സ്തോത്രമ് ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *