સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ | Santhana Ganapathi Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

નમોઽસ્તુ ગણનાથાય સિદ્ધિબુદ્ધિયુતાય ચ ।
સર્વપ્રદાય દેવાય પુત્રવૃદ્ધિપ્રદાય ચ ॥ 1 ॥

ગુરૂદરાય ગુરવે ગોપ્ત્રે ગુહ્યાસિતાય તે ।
ગોપ્યાય ગોપિતાશેષભુવનાય ચિદાત્મને ॥ 2 ॥

વિશ્વમૂલાય ભવ્યાય વિશ્વસૃષ્ટિકરાય તે ।
નમો નમસ્તે સત્યાય સત્યપૂર્ણાય શુંડિને ॥ 3 ॥

એકદંતાય શુદ્ધાય સુમુખાય નમો નમઃ ।
પ્રપન્નજનપાલાય પ્રણતાર્તિવિનાશિને ॥ 4 ॥

શરણં ભવ દેવેશ સંતતિં સુદૃઢા કુરુ ।
ભવિષ્યંતિ ચ યે પુત્રા મત્કુલે ગણનાયક ॥ 5 ॥

તે સર્વે તવ પૂજાર્થં નિરતાઃ સ્યુર્વરોમતઃ ।
પુત્રપ્રદમિદં સ્તોત્રં સર્વસિદ્ધિપ્રદાયકમ્ ॥ 6 ॥

ઇતિ સંતાનગણપતિસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *