സംതാന ഗണപതി സ്തോത്രമ് | Santhana Ganapathi Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

നമോഽസ്തു ഗണനാഥായ സിദ്ധിബുദ്ധിയുതായ ച ।
സര്വപ്രദായ ദേവായ പുത്രവൃദ്ധിപ്രദായ ച ॥ 1 ॥

ഗുരൂദരായ ഗുരവേ ഗോപ്ത്രേ ഗുഹ്യാസിതായ തേ ।
ഗോപ്യായ ഗോപിതാശേഷഭുവനായ ചിദാത്മനേ ॥ 2 ॥

വിശ്വമൂലായ ഭവ്യായ വിശ്വസൃഷ്ടികരായ തേ ।
നമോ നമസ്തേ സത്യായ സത്യപൂര്ണായ ശുംഡിനേ ॥ 3 ॥

ഏകദംതായ ശുദ്ധായ സുമുഖായ നമോ നമഃ ।
പ്രപന്നജനപാലായ പ്രണതാര്തിവിനാശിനേ ॥ 4 ॥

ശരണം ഭവ ദേവേശ സംതതിം സുദൃഢാ കുരു ।
ഭവിഷ്യംതി ച യേ പുത്രാ മത്കുലേ ഗണനായക ॥ 5 ॥

തേ സര്വേ തവ പൂജാര്ഥം നിരതാഃ സ്യുര്വരോമതഃ ।
പുത്രപ്രദമിദം സ്തോത്രം സര്വസിദ്ധിപ്രദായകമ് ॥ 6 ॥

ഇതി സംതാനഗണപതിസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *