સિદ્ધિ વિનાયક સ્તોત્રમ્ | Siddhi Vinayaka Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

વિઘ્નેશ વિઘ્નચયખંડનનામધેય
શ્રીશંકરાત્મજ સુરાધિપવંદ્યપાદ ।
દુર્ગામહાવ્રતફલાખિલમંગળાત્મન્
વિઘ્નં મમાપહર સિદ્ધિવિનાયક ત્વમ્ ॥ 1 ॥

સત્પદ્મરાગમણિવર્ણશરીરકાંતિઃ
શ્રીસિદ્ધિબુદ્ધિપરિચર્ચિતકુંકુમશ્રીઃ ।
વક્ષઃસ્થલે વલયિતાતિમનોજ્ઞશુંડો
વિઘ્નં મમાપહર સિદ્ધિવિનાયક ત્વમ્ ॥ 2 ॥

પાશાંકુશાબ્જપરશૂંશ્ચ દધચ્ચતુર્ભિ-
-ર્દોર્ભિશ્ચ શોણકુસુમસ્રગુમાંગજાતઃ ।
સિંદૂરશોભિતલલાટવિધુપ્રકાશો
વિઘ્નં મમાપહર સિદ્ધિવિનાયક ત્વમ્ ॥ 3 ॥

કાર્યેષુ વિઘ્નચયભીતવિરિંચમુખ્યૈઃ
સંપૂજિતઃ સુરવરૈરપિ મોદકાદ્યૈઃ ।
સર્વેષુ ચ પ્રથમમેવ સુરેષુ પૂજ્યો
વિઘ્નં મમાપહર સિદ્ધિવિનાયક ત્વમ્ ॥ 4 ॥

શીઘ્રાંચનસ્ખલનતુંગરવોર્ધ્વકંઠ-
-સ્થૂલેંદુરુદ્રગણહાસિતદેવસંઘઃ ।
શૂર્પશ્રુતિશ્ચ પૃથુવર્તુલતુંગતુંદો
વિઘ્નં મમાપહર સિદ્ધિવિનાયક ત્વમ્ ॥ 5 ॥

યજ્ઞોપવીતપદલંભિતનાગરાજ
માસાદિપુણ્યદદૃશીકૃતૃક્ષરાજઃ ।
ભક્તાભયપ્રદ દયાલય વિઘ્નરાજ
વિઘ્નં મમાપહર સિદ્ધિવિનાયક ત્વમ્ ॥ 6 ॥

સદ્રત્નસારતતિરાજિતસત્કિરીટઃ
કૌસુંભચારુવસનદ્વય ઊર્જિતશ્રીઃ ।
સર્વત્રમંગળકરસ્મરણપ્રતાપો
વિઘ્નં મમાપહર સિદ્ધિવિનાયક ત્વમ્ ॥ 7 ॥

દેવાંતકાદ્યસુરભીતસુરાર્તિહર્તા
વિજ્ઞાનબોધનવરેણ તમોઽપહર્તા ।
આનંદિતત્રિભુવનેશ કુમારબંધો
વિઘ્નં મમાપહર સિદ્ધિવિનાયક ત્વમ્ ॥ 8 ॥

ઇતિ શ્રીમુદ્ગલપુરાણે શ્રીસિદ્ધિવિનાયક સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *