കനകധാരാ സ്തോത്രമ് | Kanakdhara Strotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

വംദേ വംദാരു മംദാരമിംദിരാനംദ കംദലം
അമംദാനംദ സംദോഹ ബംധുരം സിംധുരാനനമ്

അംഗം ഹരേഃ പുലകഭൂഷണമാശ്രയംതീ
ഭൃംഗാംഗനേവ മുകുലാഭരണം തമാലമ് ।
അംഗീകൃതാഖില വിഭൂതിരപാംഗലീലാ
മാംഗല്യദാസ്തു മമ മംഗലദേവതായാഃ ॥ 1 ॥

മുഗ്ധാ മുഹുര്വിദധതീ വദനേ മുരാരേഃ
പ്രേമത്രപാപ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി ।
മാലാദൃശോര്മധുകരീവ മഹോത്പലേ യാ
സാ മേ ശ്രിയം ദിശതു സാഗര സംഭവാ യാഃ ॥ 2 ॥

ആമീലിതാക്ഷമധിഗ്യമ മുദാ മുകുംദമ്
ആനംദകംദമനിമേഷമനംഗ തംത്രമ് ।
ആകേകരസ്ഥിതകനീനികപക്ഷ്മനേത്രം
ഭൂത്യൈ ഭവന്മമ ഭുജംഗ ശയാംഗനാ യാഃ ॥ 3 ॥

ബാഹ്വംതരേ മധുജിതഃ ശ്രിതകൌസ്തുഭേ യാ
ഹാരാവലീവ ഹരിനീലമയീ വിഭാതി ।
കാമപ്രദാ ഭഗവതോഽപി കടാക്ഷമാലാ
കല്യാണമാവഹതു മേ കമലാലയാ യാഃ ॥ 4 ॥

കാലാംബുദാലി ലലിതോരസി കൈടഭാരേഃ
ധാരാധരേ സ്ഫുരതി യാ തടിദംഗനേവ ।
മാതുസ്സമസ്തജഗതാം മഹനീയമൂര്തിഃ
ഭദ്രാണി മേ ദിശതു ഭാര്ഗവനംദനാ യാഃ ॥ 5 ॥

പ്രാപ്തം പദം പ്രഥമതഃ ഖലു യത്പ്രഭാവാത്
മാംഗല്യഭാജി മധുമാഥിനി മന്മഥേന ।
മയ്യാപതേത്തദിഹ മംഥരമീക്ഷണാര്ഥം
മംദാലസം ച മകരാലയ കന്യകാ യാഃ ॥ 6 ॥

വിശ്വാമരേംദ്ര പദ വിഭ്രമ ദാനദക്ഷമ്
ആനംദഹേതുരധികം മുരവിദ്വിഷോഽപി ।
ഈഷന്നിഷീദതു മയി ക്ഷണമീക്ഷണാര്ഥം
ഇംദീവരോദര സഹോദരമിംദിരാ യാഃ ॥ 7 ॥

ഇഷ്ടാ വിശിഷ്ടമതയോപി യയാ ദയാര്ദ്ര
ദൃഷ്ട്യാ ത്രിവിഷ്ടപപദം സുലഭം ലഭംതേ ।
ദൃഷ്ടിഃ പ്രഹൃഷ്ട കമലോദര ദീപ്തിരിഷ്ടാം
പുഷ്ടിം കൃഷീഷ്ട മമ പുഷ്കര വിഷ്ടരാ യാഃ ॥ 8 ॥

ദദ്യാദ്ദയാനു പവനോ ദ്രവിണാംബുധാരാം
അസ്മിന്നകിംചന വിഹംഗ ശിശൌ വിഷണ്ണേ ।
ദുഷ്കര്മഘര്മമപനീയ ചിരായ ദൂരം
നാരായണ പ്രണയിനീ നയനാംബുവാഹഃ ॥ 9 ॥

ഗീര്ദേവതേതി ഗരുഡധ്വജ സുംദരീതി
ശാകംബരീതി ശശിശേഖര വല്ലഭേതി ।
സൃഷ്ടി സ്ഥിതി പ്രലയ കേലിഷു സംസ്ഥിതായൈ
തസ്യൈ നമസ്ത്രിഭുവനൈക ഗുരോസ്തരുണ്യൈ ॥ 10 ॥

ശ്രുത്യൈ നമോഽസ്തു ശുഭകര്മ ഫലപ്രസൂത്യൈ
രത്യൈ നമോഽസ്തു രമണീയ ഗുണാര്ണവായൈ ।
ശക്ത്യൈ നമോഽസ്തു ശതപത്ര നികേതനായൈ
പുഷ്ട്യൈ നമോഽസ്തു പുരുഷോത്തമ വല്ലഭായൈ ॥ 11 ॥

നമോഽസ്തു നാലീക നിഭാനനായൈ
നമോഽസ്തു ദുഗ്ധോദധി ജന്മഭൂമ്യൈ ।
നമോഽസ്തു സോമാമൃത സോദരായൈ
നമോഽസ്തു നാരായണ വല്ലഭായൈ ॥ 12 ॥

നമോഽസ്തു ഹേമാംബുജ പീഠികായൈ
നമോഽസ്തു ഭൂമംഡല നായികായൈ ।
നമോഽസ്തു ദേവാദി ദയാപരായൈ
നമോഽസ്തു ശാരംഗായുധ വല്ലഭായൈ ॥ 13 ॥

നമോഽസ്തു ദേവ്യൈ ഭൃഗുനംദനായൈ
നമോഽസ്തു വിഷ്ണോരുരസി സ്ഥിതായൈ ।
നമോഽസ്തു ലക്ഷ്മ്യൈ കമലാലയായൈ
നമോഽസ്തു ദാമോദര വല്ലഭായൈ ॥ 14 ॥

നമോഽസ്തു കാംത്യൈ കമലേക്ഷണായൈ
നമോഽസ്തു ഭൂത്യൈ ഭുവനപ്രസൂത്യൈ ।
നമോഽസ്തു ദേവാദിഭിരര്ചിതായൈ
നമോഽസ്തു നംദാത്മജ വല്ലഭായൈ ॥ 15 ॥

സംപത്കരാണി സകലേംദ്രിയ നംദനാനി
സാമ്രാജ്യ ദാനവിഭവാനി സരോരുഹാക്ഷി ।
ത്വദ്വംദനാനി ദുരിതാ ഹരണോദ്യതാനി
മാമേവ മാതരനിശം കലയംതു മാന്യേ ॥ 16 ॥

യത്കടാക്ഷ സമുപാസനാ വിധിഃ
സേവകസ്യ സകലാര്ഥ സംപദഃ ।
സംതനോതി വചനാംഗ മാനസൈഃ
ത്വാം മുരാരിഹൃദയേശ്വരീം ഭജേ ॥ 17 ॥

സരസിജനിലയേ സരോജഹസ്തേ
ധവലതമാംശുക ഗംധമാല്യശോഭേ ।
ഭഗവതി ഹരിവല്ലഭേ മനോജ്ഞേ
ത്രിഭുവനഭൂതികരീ പ്രസീദമഹ്യമ് ॥ 18 ॥

ദിഗ്ഘസ്തിഭിഃ കനക കുംഭമുഖാവസൃഷ്ട
സ്വര്വാഹിനീ വിമലചാരുജലാപ്ലുതാംഗീമ് ।
പ്രാതര്നമാമി ജഗതാം ജനനീമശേഷ
ലോകധിനാഥ ഗൃഹിണീമമൃതാബ്ധിപുത്രീമ് ॥ 19 ॥

കമലേ കമലാക്ഷ വല്ലഭേ ത്വം
കരുണാപൂര തരംഗിതൈരപാംഗൈഃ ।
അവലോകയ മാമകിംചനാനാം
പ്രഥമം പാത്രമകൃതിമം ദയായാഃ ॥ 20 ॥

ദേവി പ്രസീദ ജഗദീശ്വരി ലോകമാതഃ
കല്യാണഗാത്രി കമലേക്ഷണ ജീവനാഥേ ।
ദാരിദ്ര്യഭീതിഹൃദയം ശരണാഗതം മാം
ആലോകയ പ്രതിദിനം സദയൈരപാംഗൈഃ ॥ 21 ॥

സ്തുവംതി യേ സ്തുതിഭിരമീഭിരന്വഹം
ത്രയീമയീം ത്രിഭുവനമാതരം രമാമ് ।
ഗുണാധികാ ഗുരുതുര ഭാഗ്യ ഭാഗിനഃ
ഭവംതി തേ ഭുവി ബുധ ഭാവിതാശയാഃ ॥ 22 ॥

സുവര്ണധാരാ സ്തോത്രം യച്ഛംകരാചാര്യ നിര്മിതം
ത്രിസംധ്യം യഃ പഠേന്നിത്യം സ കുബേരസമോ ഭവേത് ॥

ഇത് ശ്രീ കനകധാരാ സ്തോത്രമ് ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *