ମୁକୁଂଦମାଲା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ | Mukunda Mala Stotram In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଘୁଷ୍ୟତେ ୟସ୍ୟ ନଗରେ ରଂଗୟାତ୍ରା ଦିନେ ଦିନେ ।
ତମହଂ ଶିରସା ଵଂଦେ ରାଜାନଂ କୁଲଶେଖରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭେତି ଵରଦେତି ଦୟାପରେତି
ଭକ୍ତପ୍ରିୟେତି ଭଵଲୁଂଠନକୋଵିଦେତି ।
ନାଥେତି ନାଗଶୟନେତି ଜଗନ୍ନିଵାସେ-
-ତ୍ୟାଲାପନଂ ପ୍ରତିପଦଂ କୁରୁ ମେ ମୁକୁଂଦ ॥ 1 ॥

ଜୟତୁ ଜୟତୁ ଦେଵୋ ଦେଵକୀନଂଦନୋଽୟଂ
ଜୟତୁ ଜୟତୁ କୃଷ୍ଣୋ ଵୃଷ୍ଣିଵଂଶପ୍ରଦୀପଃ ।
ଜୟତୁ ଜୟତୁ ମେଘଶ୍ୟାମଲଃ କୋମଲାଂଗୋ
ଜୟତୁ ଜୟତୁ ପୃଥ୍ଵୀଭାରନାଶୋ ମୁକୁଂଦଃ ॥ 2 ॥

ମୁକୁଂଦ ମୂର୍ଧ୍ନା ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ୟାଚେ
ଭଵଂତମେକାଂତମିୟଂତମର୍ଥମ୍ ।
ଅଵିସ୍ମୃତିସ୍ତ୍ଵଚ୍ଚରଣାରଵିଂଦେ
ଭଵେ ଭଵେ ମେଽସ୍ତୁ ଭଵତ୍ପ୍ରସାଦାତ୍ ॥ 3 ॥

ନାହଂ ଵଂଦେ ତଵ ଚରଣୟୋର୍ଦ୍ଵଂଦ୍ଵମଦ୍ଵଂଦ୍ଵହେତୋଃ
କୁଂଭୀପାକଂ ଗୁରୁମପି ହରେ ନାରକଂ ନାପନେତୁମ୍ ।
ରମ୍ୟାରାମାମୃଦୁତନୁଲତା ନଂଦନେ ନାପି ରଂତୁଂ
ଭାଵେ ଭାଵେ ହୃଦୟଭଵନେ ଭାଵୟେୟଂ ଭଵଂତମ୍ ॥ 4 ॥

ନାସ୍ଥା ଧର୍ମେ ନ ଵସୁନିଚୟେ ନୈଵ କାମୋପଭୋଗେ
ୟଦ୍ୟଦ୍ଭଵ୍ୟଂ ଭଵତୁ ଭଗଵନ୍ ପୂର୍ଵକର୍ମାନୁରୂପମ୍ ।
ଏତତ୍ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟଂ ମମ ବହୁମତଂ ଜନ୍ମଜନ୍ମାଂତରେଽପି
ତ୍ଵତ୍ପାଦାଂଭୋରୁହୟୁଗଗତା ନିଶ୍ଚଲା ଭକ୍ତିରସ୍ତୁ ॥ 5 ॥

ଦିଵି ଵା ଭୁଵି ଵା ମମାସ୍ତୁ ଵାସୋ
ନରକେ ଵା ନରକାଂତକ ପ୍ରକାମମ୍ ।
ଅଵଧୀରିତ ଶାରଦାରଵିଂଦୌ
ଚରଣୌ ତେ ମରଣେଽପି ଚିଂତୟାମି ॥ 6 ॥

କୃଷ୍ଣ ତ୍ଵଦୀୟ ପଦପଂକଜପଂଜରାଂତ-
-ମଦ୍ୟୈଵ ମେ ଵିଶତୁ ମାନସରାଜହଂସଃ ।
ପ୍ରାଣପ୍ରୟାଣସମୟେ କଫଵାତପିତ୍ତୈଃ
କଂଠାଵରୋଧନଵିଧୌ ସ୍ମରଣଂ କୁତସ୍ତେ ॥ 7 ॥

ଚିଂତୟାମି ହରିମେଵ ସଂତତଂ
ମଂଦମଂଦ ହସିତାନନାଂବୁଜଂ
ନଂଦଗୋପତନୟଂ ପରାତ୍ପରଂ
ନାରଦାଦିମୁନିବୃଂଦଵଂଦିତମ୍ ॥ 8 ॥

କରଚରଣସରୋଜେ କାଂତିମନ୍ନେତ୍ରମୀନେ
ଶ୍ରମମୁଷି ଭୁଜଵୀଚିଵ୍ୟାକୁଲେଽଗାଧମାର୍ଗେ ।
ହରିସରସି ଵିଗାହ୍ୟାପୀୟ ତେଜୋଜଲୌଘଂ
ଭଵମରୁପରିଖିନ୍ନଃ ଖେଦମଦ୍ୟ ତ୍ୟଜାମି ॥ 9 ॥

ସରସିଜନୟନେ ସଶଂଖଚକ୍ରେ
ମୁରଭିଦି ମା ଵିରମ ସ୍ଵଚିତ୍ତ ରଂତୁମ୍ ।
ସୁଖତରମପରଂ ନ ଜାତୁ ଜାନେ
ହରିଚରଣସ୍ମରଣାମୃତେନ ତୁଲ୍ୟମ୍ ॥ 10 ॥

ମା ଭୀର୍ମଂଦମନୋ ଵିଚିଂତ୍ୟ ବହୁଧା ୟାମୀଶ୍ଚିରଂ ୟାତନାଃ
ନାମୀ ନଃ ପ୍ରଭଵଂତି ପାପରିପଵଃ ସ୍ଵାମୀ ନନୁ ଶ୍ରୀଧରଃ ।
ଆଲସ୍ୟଂ ଵ୍ୟପନୀୟ ଭକ୍ତିସୁଲଭଂ ଧ୍ୟାୟସ୍ଵ ନାରାୟଣଂ
ଲୋକସ୍ୟ ଵ୍ୟସନାପନୋଦନକରୋ ଦାସସ୍ୟ କିଂ ନ କ୍ଷମଃ ॥ 11 ॥

ଭଵଜଲଧିଗତାନାଂ ଦ୍ଵଂଦ୍ଵଵାତାହତାନାଂ
ସୁତଦୁହିତୃକଳତ୍ରତ୍ରାଣଭାରାର୍ଦିତାନାମ୍ ।
ଵିଷମଵିଷୟତୋୟେ ମଜ୍ଜତାମପ୍ଲଵାନାଂ
ଭଵତୁ ଶରଣମେକୋ ଵିଷ୍ଣୁପୋତୋ ନରାଣାମ୍ ॥ 12 ॥

ଭଵଜଲଧିମଗାଧଂ ଦୁସ୍ତରଂ ନିସ୍ତରେୟଂ
କଥମହମିତି ଚେତୋ ମା ସ୍ମ ଗାଃ କାତରତ୍ଵମ୍ ।
ସରସିଜଦୃଶି ଦେଵେ ତାଵକୀ ଭକ୍ତିରେକା
ନରକଭିଦି ନିଷଣ୍ଣା ତାରୟିଷ୍ୟତ୍ୟଵଶ୍ୟମ୍ ॥ 13 ॥

ତୃଷ୍ଣାତୋୟେ ମଦନପଵନୋଦ୍ଧୂତ ମୋହୋର୍ମିମାଲେ
ଦାରାଵର୍ତେ ତନୟସହଜଗ୍ରାହସଂଘାକୁଲେ ଚ ।
ସଂସାରାଖ୍ୟେ ମହତି ଜଲଧୌ ମଜ୍ଜତାଂ ନସ୍ତ୍ରିଧାମନ୍
ପାଦାଂଭୋଜେ ଵରଦ ଭଵତୋ ଭକ୍ତିନାଵଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ ॥ 14 ॥

ମାଦ୍ରାକ୍ଷଂ କ୍ଷୀଣପୁଣ୍ୟାନ୍ କ୍ଷଣମପି ଭଵତୋ ଭକ୍ତିହୀନାନ୍ପଦାବ୍ଜେ
ମାଶ୍ରୌଷଂ ଶ୍ରାଵ୍ୟବଂଧଂ ତଵ ଚରିତମପାସ୍ୟାନ୍ୟଦାଖ୍ୟାନଜାତମ୍ ।
ମାସ୍ମାର୍ଷଂ ମାଧଵ ତ୍ଵାମପି ଭୁଵନପତେ ଚେତସାପହ୍ନୁଵାନା-
-ନ୍ମାଭୂଵଂ ତ୍ଵତ୍ସପର୍ୟାଵ୍ୟତିକରରହିତୋ ଜନ୍ମଜନ୍ମାଂତରେଽପି ॥ 15 ॥

ଜିହ୍ଵେ କୀର୍ତୟ କେଶଵଂ ମୁରରିପୁଂ ଚେତୋ ଭଜ ଶ୍ରୀଧରଂ
ପାଣିଦ୍ଵଂଦ୍ଵ ସମର୍ଚୟାଚ୍ୟୁତକଥାଃ ଶ୍ରୋତ୍ରଦ୍ଵୟ ତ୍ଵଂ ଶୃଣୁ ।
କୃଷ୍ଣଂ ଲୋକୟ ଲୋଚନଦ୍ଵୟ ହରେର୍ଗଚ୍ଛାଂଘ୍ରିୟୁଗ୍ମାଲୟଂ
ଜିଘ୍ର ଘ୍ରାଣ ମୁକୁଂଦପାଦତୁଲସୀଂ ମୂର୍ଧନ୍ନମାଧୋକ୍ଷଜମ୍ ॥ 16 ॥

ହେ ଲୋକାଃ ଶୃଣୁତ ପ୍ରସୂତିମରଣଵ୍ୟାଧେଶ୍ଚିକିତ୍ସାମିମାଂ
ୟୋଗଜ୍ଞାଃ ସମୁଦାହରଂତି ମୁନୟୋ ୟାଂ ୟାଜ୍ଞଵଲ୍କ୍ୟାଦୟଃ ।
ଅଂତର୍ଜ୍ୟୋତିରମେୟମେକମମୃତଂ କୃଷ୍ଣାଖ୍ୟମାପୀୟତାଂ
ତତ୍ପୀତଂ ପରମୌଷଧଂ ଵିତନୁତେ ନିର୍ଵାଣମାତ୍ୟଂତିକମ୍ ॥ 17 ।

ହେ ମର୍ତ୍ୟାଃ ପରମଂ ହିତଂ ଶୃଣୁତ ଵୋ ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ସଂକ୍ଷେପତଃ
ସଂସାରାର୍ଣଵମାପଦୂର୍ମିବହୁଳଂ ସମ୍ୟକ୍ପ୍ରଵିଶ୍ୟ ସ୍ଥିତାଃ ।
ନାନାଜ୍ଞାନମପାସ୍ୟ ଚେତସି ନମୋ ନାରାୟଣାୟେତ୍ୟମୁଂ
ମଂତ୍ରଂ ସପ୍ରଣଵଂ ପ୍ରଣାମସହିତଂ ପ୍ରାଵର୍ତୟଧ୍ଵଂ ମୁହୁଃ ॥ 18 ॥

ପୃଥ୍ଵୀରେଣୁରଣୁଃ ପୟାଂସି କଣିକାଃ ଫଲ୍ଗୁଃ ସ୍ଫୁଲିଂଗୋଽଲଘୁ-
-ସ୍ତେଜୋ ନିଃଶ୍ଵସନଂ ମରୁତ୍ତନୁତରଂ ରଂଧ୍ରଂ ସୁସୂକ୍ଷ୍ମଂ ନଭଃ ।
କ୍ଷୁଦ୍ରା ରୁଦ୍ରପିତାମହପ୍ରଭୃତୟଃ କୀଟାଃ ସମସ୍ତାଃ ସୁରାଃ
ଦୃଷ୍ଟେ ୟତ୍ର ସ ତାଵକୋ ଵିଜୟତେ ଭୂମାଵଧୂତାଵଧିଃ ॥ 19 ॥

ବଦ୍ଧେନାଂଜଲିନା ନତେନ ଶିରସା ଗାତ୍ରୈଃ ସରୋମୋଦ୍ଗମୈଃ
କଂଠେନ ସ୍ଵରଗଦ୍ଗଦେନ ନୟନେନୋଦ୍ଗୀର୍ଣବାଷ୍ପାଂବୁନା ।
ନିତ୍ୟଂ ତ୍ଵଚ୍ଚରଣାରଵିଂଦୟୁଗଳ ଧ୍ୟାନାମୃତାସ୍ଵାଦିନା-
-ମସ୍ମାକଂ ସରସୀରୁହାକ୍ଷ ସତତଂ ସଂପଦ୍ୟତାଂ ଜୀଵିତମ୍ ॥ 20 ॥

ହେ ଗୋପାଲକ ହେ କୃପାଜଲନିଧେ ହେ ସିଂଧୁକନ୍ୟାପତେ
ହେ କଂସାଂତକ ହେ ଗଜେଂଦ୍ରକରୁଣାପାରୀଣ ହେ ମାଧଵ ।
ହେ ରାମାନୁଜ ହେ ଜଗତ୍ତ୍ରୟଗୁରୋ ହେ ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷ ମାଂ
ହେ ଗୋପୀଜନନାଥ ପାଲୟ ପରଂ ଜାନାମି ନ ତ୍ଵାଂ ଵିନା ॥ 21 ॥

ଭକ୍ତାପାୟଭୁଜଂଗଗାରୁଡମଣିସ୍ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟରକ୍ଷାମଣିଃ
ଗୋପୀଲୋଚନଚାତକାଂବୁଦମଣିଃ ସୌଂଦର୍ୟମୁଦ୍ରାମଣିଃ ।
ୟଃ କାଂତାମଣି ରୁକ୍ମିଣୀ ଘନକୁଚଦ୍ଵଂଦ୍ଵୈକଭୂଷାମଣିଃ
ଶ୍ରେୟୋ ଦେଵଶିଖାମଣିର୍ଦିଶତୁ ନୋ ଗୋପାଲଚୂଡାମଣିଃ ॥ 22 ॥

ଶତ୍ରୁଚ୍ଛେଦୈକମଂତ୍ରଂ ସକଲମୁପନିଷଦ୍ଵାକ୍ୟସଂପୂଜ୍ୟମଂତ୍ରଂ
ସଂସାରୋତ୍ତାରମଂତ୍ରଂ ସମୁପଚିତତମଃ ସଂଘନିର୍ୟାଣମଂତ୍ରମ୍ ।
ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟୈକମଂତ୍ରଂ ଵ୍ୟସନଭୁଜଗସଂଦଷ୍ଟସଂତ୍ରାଣମଂତ୍ରଂ
ଜିହ୍ଵେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମଂତ୍ରଂ ଜପ ଜପ ସତତଂ ଜନ୍ମସାଫଲ୍ୟମଂତ୍ରମ୍ ॥ 23 ॥

ଵ୍ୟାମୋହ ପ୍ରଶମୌଷଧଂ ମୁନିମନୋଵୃତ୍ତି ପ୍ରଵୃତ୍ତ୍ୟୌଷଧଂ
ଦୈତ୍ୟେଂଦ୍ରାର୍ତିକରୌଷଧଂ ତ୍ରିଭୁଵନୀ ସଂଜୀଵନୈକୌଷଧମ୍ ।
ଭକ୍ତାତ୍ୟଂତହିତୌଷଧଂ ଭଵଭୟପ୍ରଧ୍ଵଂସନୈକୌଷଧଂ
ଶ୍ରେୟଃପ୍ରାପ୍ତିକରୌଷଧଂ ପିବ ମନଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦିଵ୍ୟୌଷଧମ୍ ॥ 24 ॥

ଆମ୍ନାୟାଭ୍ୟସନାନ୍ୟରଣ୍ୟରୁଦିତଂ ଵେଦଵ୍ରତାନ୍ୟନ୍ଵହଂ
ମେଦଶ୍ଛେଦଫଲାନି ପୂର୍ତଵିଧୟଃ ସର୍ଵେ ହୁତଂ ଭସ୍ମନି ।
ତୀର୍ଥାନାମଵଗାହନାନି ଚ ଗଜସ୍ନାନଂ ଵିନା ୟତ୍ପଦ-
-ଦ୍ଵଂଦ୍ଵାଂଭୋରୁହସଂସ୍ମୃତିର୍ଵିଜୟତେ ଦେଵଃ ସ ନାରାୟଣଃ ॥ 25 ॥

ଶ୍ରୀମନ୍ନାମ ପ୍ରୋଚ୍ୟ ନାରାୟଣାଖ୍ୟଂ
କେ ନ ପ୍ରାପୁର୍ଵାଂଛିତଂ ପାପିନୋଽପି ।
ହା ନଃ ପୂର୍ଵଂ ଵାକ୍ପ୍ରଵୃତ୍ତା ନ ତସ୍ମିନ୍
ତେନ ପ୍ରାପ୍ତଂ ଗର୍ଭଵାସାଦିଦୁଃଖମ୍ ॥ 26 ॥

ମଜ୍ଜନ୍ମନଃ ଫଲମିଦଂ ମଧୁକୈଟଭାରେ
ମତ୍ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ ମଦନୁଗ୍ରହ ଏଷ ଏଵ ।
ତ୍ଵଦ୍ଭୃତ୍ୟଭୃତ୍ୟ ପରିଚାରକ ଭୃତ୍ୟଭୃତ୍ୟ
ଭୃତ୍ୟସ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ ଇତି ମାଂ ସ୍ମର ଲୋକନାଥ ॥ 27 ॥

ନାଥେ ନଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ତ୍ରିଜଗତାମେକାଧିପେ ଚେତସା
ସେଵ୍ୟେ ସ୍ଵସ୍ୟ ପଦସ୍ୟ ଦାତରି ସୁରେ ନାରାୟଣେ ତିଷ୍ଠତି ।
ୟଂ କଂଚିତ୍ପୁରୁଷାଧମଂ କତିପୟଗ୍ରାମେଶମଲ୍ପାର୍ଥଦଂ
ସେଵାୟୈ ମୃଗୟାମହେ ନରମହୋ ମୂକା ଵରାକା ଵୟମ୍ ॥ 28 ॥

ମଦନ ପରିହର ସ୍ଥିତିଂ ମଦୀୟେ
ମନସି ମୁକୁଂଦପଦାରଵିଂଦଧାମ୍ନି ।
ହରନୟନକୃଶାନୁନା କୃଶୋଽସି
ସ୍ମରସି ନ ଚକ୍ରପରାକ୍ରମଂ ମୁରାରେଃ ॥ 29 ॥

ତତ୍ତ୍ଵଂ ବ୍ରୁଵାଣାନି ପରଂ ପରସ୍ମା-
-ନ୍ମଧୁ କ୍ଷରଂତୀଵ ସତାଂ ଫଲାନି ।
ପ୍ରାଵର୍ତୟ ପ୍ରାଂଜଲିରସ୍ମି ଜିହ୍ଵେ
ନାମାନି ନାରାୟଣ ଗୋଚରାଣି ॥ 30 ॥

ଇଦଂ ଶରୀରଂ ପରିଣାମପେଶଲଂ
ପତତ୍ୟଵଶ୍ୟଂ ଶ୍ଲଥସଂଧିଜର୍ଜରମ୍ ।
କିମୌଷଧୈଃ କ୍ଲିଶ୍ୟସି ମୂଢ ଦୁର୍ମତେ
ନିରାମୟଂ କୃଷ୍ଣରସାୟନଂ ପିବ ॥ 31 ॥

ଦାରା ଵାରାକରଵରସୁତା ତେ ତନୂଜୋ ଵିରିଂଚିଃ
ସ୍ତୋତା ଵେଦସ୍ତଵ ସୁରଗଣୋ ଭୃତ୍ୟଵର୍ଗଃ ପ୍ରସାଦଃ ।
ମୁକ୍ତିର୍ମାୟା ଜଗଦଵିକଲଂ ତାଵକୀ ଦେଵକୀ ତେ
ମାତା ମିତ୍ରଂ ବଲରିପୁସୁତସ୍ତ୍ଵୟ୍ୟତୋଽନ୍ୟନ୍ନ ଜାନେ ॥ 32 ॥

କୃଷ୍ଣୋ ରକ୍ଷତୁ ନୋ ଜଗତ୍ତ୍ରୟଗୁରୁଃ କୃଷ୍ଣଂ ନମସ୍ୟାମ୍ୟହଂ
କୃଷ୍ଣେନାମରଶତ୍ରଵୋ ଵିନିହତାଃ କୃଷ୍ଣାୟ ତସ୍ମୈ ନମଃ ।
କୃଷ୍ଣାଦେଵ ସମୁତ୍ଥିତଂ ଜଗଦିଦଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଦାସୋଽସ୍ମ୍ୟହଂ
କୃଷ୍ଣେ ତିଷ୍ଠତି ସର୍ଵମେତଦଖିଲଂ ହେ କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷସ୍ଵ ମାମ୍ ॥ 33 ॥

ତତ୍ତ୍ଵଂ ପ୍ରସୀଦ ଭଗଵନ୍ କୁରୁ ମୟ୍ୟନାଥେ
ଵିଷ୍ଣୋ କୃପାଂ ପରମକାରୁଣିକଃ କିଲ ତ୍ଵମ୍ ।
ସଂସାରସାଗରନିମଗ୍ନମନଂତଦୀନ-
-ମୁଦ୍ଧର୍ତୁମର୍ହସି ହରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମୋଽସି ॥ 34 ॥

ନମାମି ନାରାୟଣପାଦପଂକଜଂ
କରୋମି ନାରାୟଣପୂଜନଂ ସଦା ।
ଵଦାମି ନାରାୟଣନାମ ନିର୍ମଲଂ
ସ୍ମରାମି ନାରାୟଣତତ୍ତ୍ଵମଵ୍ୟୟମ୍ ॥ 35 ॥

ଶ୍ରୀନାଥ ନାରାୟଣ ଵାସୁଦେଵ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ଚକ୍ରପାଣେ ।
ଶ୍ରୀପଦ୍ମନାଭାଚ୍ୟୁତ କୈଟଭାରେ
ଶ୍ରୀରାମ ପଦ୍ମାକ୍ଷ ହରେ ମୁରାରେ ॥ 36 ॥

ଅନଂତ ଵୈକୁଂଠ ମୁକୁଂଦ କୃଷ୍ଣ
ଗୋଵିଂଦ ଦାମୋଦର ମାଧଵେତି ।
ଵକ୍ତୁଂ ସମର୍ଥୋଽପି ନ ଵକ୍ତି କଶ୍ଚି-
-ଦହୋ ଜନାନାଂ ଵ୍ୟସନାଭିମୁଖ୍ୟମ୍ ॥ 37 ॥

ଧ୍ୟାୟଂତି ୟେ ଵିଷ୍ଣୁମନଂତମଵ୍ୟୟଂ
ହୃତ୍ପଦ୍ମମଧ୍ୟେ ସତତଂ ଵ୍ୟଵସ୍ଥିତମ୍ ।
ସମାହିତାନାଂ ସତତାଭୟପ୍ରଦଂ
ତେ ୟାଂତି ସିଦ୍ଧିଂ ପରମାଂ ଚ ଵୈଷ୍ଣଵୀମ୍ ॥ 38 ॥

କ୍ଷୀରସାଗରତରଂଗଶୀକରା-
-ଽଽସାରତାରକିତଚାରୁମୂର୍ତୟେ ।
ଭୋଗିଭୋଗଶୟନୀୟଶାୟିନେ
ମାଧଵାୟ ମଧୁଵିଦ୍ଵିଷେ ନମଃ ॥ 39 ॥

ୟସ୍ୟ ପ୍ରିୟୌ ଶ୍ରୁତିଧରୌ କଵିଲୋକଵୀରୌ
ମିତ୍ରେ ଦ୍ଵିଜନ୍ମଵରପଦ୍ମଶରାଵଭୂତାମ୍ ।
ତେନାଂବୁଜାକ୍ଷଚରଣାଂବୁଜଷଟ୍ପଦେନ
ରାଜ୍ଞା କୃତା କୃତିରିୟଂ କୁଲଶେଖରେଣ ॥ 40 ॥

ଇତି କୁଲଶେଖର ପ୍ରଣୀତଂ ମୁକୁଂଦମାଲା ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *