முகுன்த³மாலா ஸ்தோத்ரம் | Mukunda Mala Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

கு⁴ஷ்யதே யஸ்ய நக³ரே ரங்க³யாத்ரா தி³னே தி³னே ।
தமஹம் ஶிரஸா வன்தே³ ராஜானம் குலஶேக²ரம் ॥

ஶ்ரீவல்லபே⁴தி வரதே³தி த³யாபரேதி
ப⁴க்தப்ரியேதி ப⁴வலுண்ட²னகோவிதே³தி ।
நாதே²தி நாக³ஶயனேதி ஜக³ன்னிவாஸே-
-த்யாலாபனம் ப்ரதிபத³ம் குரு மே முகுன்த³ ॥ 1 ॥

ஜயது ஜயது தே³வோ தே³வகீனந்த³னோயம்
ஜயது ஜயது க்ருஷ்ணோ வ்ருஷ்ணிவம்ஶப்ரதீ³ப: ।
ஜயது ஜயது மேக⁴ஶ்யாமல: கோமலாங்கோ³
ஜயது ஜயது ப்ருத்²வீபா⁴ரனாஶோ முகுன்த:³ ॥ 2 ॥

முகுன்த³ மூர்த்⁴னா ப்ரணிபத்ய யாசே
ப⁴வன்தமேகான்தமியன்தமர்த²ம் ।
அவிஸ்ம்ருதிஸ்த்வச்சரணாரவின்தே³
ப⁴வே ப⁴வே மேஸ்து ப⁴வத்ப்ரஸாதா³த் ॥ 3 ॥

நாஹம் வன்தே³ தவ சரணயோர்த்³வன்த்³வமத்³வன்த்³வஹேதோ:
கும்பீ⁴பாகம் கு³ருமபி ஹரே நாரகம் நாபனேதும் ।
ரம்யாராமாம்ருது³தனுலதா நன்த³னே நாபி ரன்தும்
பா⁴வே பா⁴வே ஹ்ருத³யப⁴வனே பா⁴வயேயம் ப⁴வன்தம் ॥ 4 ॥

நாஸ்தா² த⁴ர்மே ந வஸுனிசயே நைவ காமோபபோ⁴கே³
யத்³யத்³ப⁴வ்யம் ப⁴வது ப⁴க³வன் பூர்வகர்மானுரூபம் ।
ஏதத்ப்ரார்த்²யம் மம ப³ஹுமதம் ஜன்மஜன்மான்தரேபி
த்வத்பாதா³ம்போ⁴ருஹயுக³க³தா நிஶ்சலா ப⁴க்திரஸ்து ॥ 5 ॥

தி³வி வா பு⁴வி வா மமாஸ்து வாஸோ
நரகே வா நரகான்தக ப்ரகாமம் ।
அவதீ⁴ரித ஶாரதா³ரவின்தௌ³
சரணௌ தே மரணேபி சின்தயாமி ॥ 6 ॥

க்ருஷ்ண த்வதீ³ய பத³பங்கஜபஞ்ஜரான்த-
-மத்³யைவ மே விஶது மானஸராஜஹம்ஸ: ।
ப்ராணப்ரயாணஸமயே கப²வாதபித்தை:
கண்டா²வரோத⁴னவிதௌ⁴ ஸ்மரணம் குதஸ்தே ॥ 7 ॥

சின்தயாமி ஹரிமேவ ஸன்ததம்
மன்த³மன்த³ ஹஸிதானநாம்பு³ஜம்
நன்த³கோ³பதனயம் பராத்பரம்
நாரதா³தி³முனிப்³ருன்த³வன்தி³தம் ॥ 8 ॥

கரசரணஸரோஜே கான்திமன்னேத்ரமீனே
ஶ்ரமமுஷி பு⁴ஜவீசிவ்யாகுலேகா³த⁴மார்கே³ ।
ஹரிஸரஸி விகா³ஹ்யாபீய தேஜோஜலௌக⁴ம்
ப⁴வமருபரிகி²ன்ன: கே²த³மத்³ய த்யஜாமி ॥ 9 ॥

ஸரஸிஜனயனே ஸஶங்க³சக்ரே
முரபி⁴தி³ மா விரம ஸ்வசித்த ரன்தும் ।
ஸுக²தரமபரம் ந ஜாது ஜானே
ஹரிசரணஸ்மரணாம்ருதேன துல்யம் ॥ 1௦ ॥

மா பீ⁴ர்மன்த³மனோ விசின்த்ய ப³ஹுதா⁴ யாமீஶ்சிரம் யாதனா:
நாமீ ந: ப்ரப⁴வன்தி பாபரிபவ: ஸ்வாமீ நனு ஶ்ரீத⁴ர: ।
ஆலஸ்யம் வ்யபனீய ப⁴க்திஸுலப⁴ம் த்⁴யாயஸ்வ நாராயணம்
லோகஸ்ய வ்யஸனாபனோத³னகரோ தா³ஸஸ்ய கிம் ந க்ஷம: ॥ 11 ॥

ப⁴வஜலதி⁴க³தானாம் த்³வன்த்³வவாதாஹதானாம்
ஸுதது³ஹித்ருகல்த³த்ரத்ராணபா⁴ரார்தி³தானாம் ।
விஷமவிஷயதோயே மஜ்ஜதாமப்லவானாம்
ப⁴வது ஶரணமேகோ விஷ்ணுபோதோ நராணாம் ॥ 12 ॥

ப⁴வஜலதி⁴மகா³த⁴ம் து³ஸ்தரம் நிஸ்தரேயம்
கத²மஹமிதி சேதோ மா ஸ்ம கா³: காதரத்வம் ।
ஸரஸிஜத்³ருஶி தே³வே தாவகீ ப⁴க்திரேகா
நரகபி⁴தி³ நிஷண்ணா தாரயிஷ்யத்யவஶ்யம் ॥ 13 ॥

த்ருஷ்ணாதோயே மத³னபவனோத்³தூ⁴த மோஹோர்மிமாலே
தா³ராவர்தே தனயஸஹஜக்³ராஹஸங்கா⁴குலே ச ।
ஸம்ஸாராக்²யே மஹதி ஜலதௌ⁴ மஜ்ஜதாம் நஸ்த்ரிதா⁴மன்
பாதா³ம்போ⁴ஜே வரத³ ப⁴வதோ ப⁴க்தினாவம் ப்ரயச்ச² ॥ 14 ॥

மாத்³ராக்ஷம் க்ஷீணபுண்யான் க்ஷணமபி ப⁴வதோ ப⁴க்திஹீனான்பதா³ப்³ஜே
மாஶ்ரௌஷம் ஶ்ராவ்யப³ன்த⁴ம் தவ சரிதமபாஸ்யான்யதா³க்²யானஜாதம் ।
மாஸ்மார்ஷம் மாத⁴வ த்வாமபி பு⁴வனபதே சேதஸாபஹ்னுவானா-
-ன்மாபூ⁴வம் த்வத்ஸபர்யாவ்யதிகரரஹிதோ ஜன்மஜன்மான்தரேபி ॥ 15 ॥

ஜிஹ்வே கீர்தய கேஶவம் முரரிபும் சேதோ பஜ⁴ ஶ்ரீத⁴ரம்
பாணித்³வன்த்³வ ஸமர்சயாச்யுதகதா²: ஶ்ரோத்ரத்³வய த்வம் ஶ்ருணு ।
க்ருஷ்ணம் லோகய லோசனத்³வய ஹரேர்க³ச்சா²ங்க்⁴ரியுக்³மாலயம்
ஜிக்⁴ர க்⁴ராண முகுன்த³பாத³துலஸீம் மூர்த⁴ன்னமாதோ⁴க்ஷஜம் ॥ 16 ॥

ஹே லோகா: ஶ்ருணுத ப்ரஸூதிமரணவ்யாதே⁴ஶ்சிகித்ஸாமிமாம்
யோகஜ³்ஞா: ஸமுதா³ஹரன்தி முனயோ யாம் யாஜ்ஞவல்க்யாத³ய: ।
அன்தர்ஜ்யோதிரமேயமேகமம்ருதம் க்ருஷ்ணாக்²யமாபீயதாம்
தத்பீதம் பரமௌஷத⁴ம் விதனுதே நிர்வாணமாத்யன்திகம் ॥ 17 ।

ஹே மர்த்யா: பரமம் ஹிதம் ஶ்ருணுத வோ வக்ஷ்யாமி ஸங்க்ஷேபத:
ஸம்ஸாரார்ணவமாபதூ³ர்மிப³ஹுல்த³ம் ஸம்யக்ப்ரவிஶ்ய ஸ்தி²தா: ।
நானாஜ்ஞானமபாஸ்ய சேதஸி நமோ நாராயணாயேத்யமும்
மன்த்ரம் ஸப்ரணவம் ப்ரணாமஸஹிதம் ப்ராவர்தயத்⁴வம் முஹு: ॥ 18 ॥

ப்ருத்²வீரேணுரணு: பயாம்ஸி கணிகா: ப²ல்கு³: ஸ்பு²லிங்கோ³லகு⁴-
-ஸ்தேஜோ நி:ஶ்வஸனம் மருத்தனுதரம் ரன்த்⁴ரம் ஸுஸூக்ஷ்மம் நப:⁴ ।
க்ஷுத்³ரா ருத்³ரபிதாமஹப்ரப்⁴ருதய: கீடா: ஸமஸ்தா: ஸுரா:
த்³ருஷ்டே யத்ர ஸ தாவகோ விஜயதே பூ⁴மாவதூ⁴தாவதி⁴: ॥ 19 ॥

ப³த்³தே⁴னாஞ்ஜலினா நதேன ஶிரஸா கா³த்ரை: ஸரோமோத்³க³மை:
கண்டே²ன ஸ்வரக³த்³க³தே³ன நயனேனோத்³கீ³ர்ணபா³ஷ்பாம்பு³னா ।
நித்யம் த்வச்சரணாரவின்த³யுக³ல்த³ த்⁴யானாம்ருதாஸ்வாதி³னா-
-மஸ்மாகம் ஸரஸீருஹாக்ஷ ஸததம் ஸம்பத்³யதாம் ஜீவிதம் ॥ 2௦ ॥

ஹே கோ³பாலக ஹே க்ருபாஜலனிதே⁴ ஹே ஸின்து⁴கன்யாபதே
ஹே கம்ஸான்தக ஹே கஜ³ேன்த்³ரகருணாபாரீண ஹே மாத⁴வ ।
ஹே ராமானுஜ ஹே ஜக³த்த்ரயகு³ரோ ஹே புண்ட³ரீகாக்ஷ மாம்
ஹே கோ³பீஜனநாத² பாலய பரம் ஜானாமி ந த்வாம் வினா ॥ 21 ॥

ப⁴க்தாபாயபு⁴ஜங்க³கா³ருட³மணிஸ்த்ரைலோக்யரக்ஷாமணி:
கோ³பீலோசனசாதகாம்பு³த³மணி: ஸௌன்த³ர்யமுத்³ராமணி: ।
ய: கான்தாமணி ருக்மிணீ க⁴னகுசத்³வன்த்³வைகபூ⁴ஷாமணி:
ஶ்ரேயோ தே³வஶிகா²மணிர்தி³ஶது நோ கோ³பாலசூடா³மணி: ॥ 22 ॥

ஶத்ருச்சே²தை³கமன்த்ரம் ஸகலமுபனிஷத்³வாக்யஸம்பூஜ்யமன்த்ரம்
ஸம்ஸாரோத்தாரமன்த்ரம் ஸமுபசிததம: ஸங்க⁴னிர்யாணமன்த்ரம் ।
ஸர்வைஶ்வர்யைகமன்த்ரம் வ்யஸனபு⁴ஜக³ஸன்த³ஷ்டஸன்த்ராணமன்த்ரம்
ஜிஹ்வே ஶ்ரீக்ருஷ்ணமன்த்ரம் ஜப ஜப ஸததம் ஜன்மஸாப²ல்யமன்த்ரம் ॥ 23 ॥

வ்யாமோஹ ப்ரஶமௌஷத⁴ம் முனிமனோவ்ருத்தி ப்ரவ்ருத்த்யௌஷத⁴ம்
தை³த்யேன்த்³ரார்திகரௌஷத⁴ம் த்ரிபு⁴வனீ ஸஞ்ஜீவனைகௌஷத⁴ம் ।
ப⁴க்தாத்யன்தஹிதௌஷத⁴ம் ப⁴வப⁴யப்ரத்⁴வம்ஸனைகௌஷத⁴ம்
ஶ்ரேய:ப்ராப்திகரௌஷத⁴ம் பிப³ மன: ஶ்ரீக்ருஷ்ணதி³வ்யௌஷத⁴ம் ॥ 24 ॥

ஆம்னாயாப்⁴யஸனான்யரண்யருதி³தம் வேத³வ்ரதான்யன்வஹம்
மேத³ஶ்சே²த³ப²லானி பூர்தவித⁴ய: ஸர்வே ஹுதம் ப⁴ஸ்மனி ।
தீர்தா²னாமவகா³ஹனானி ச கஜ³ஸ்னானம் வினா யத்பத-³
-த்³வன்த்³வாம்போ⁴ருஹஸம்ஸ்ம்ருதிர்விஜயதே தே³வ: ஸ நாராயண: ॥ 25 ॥

ஶ்ரீமன்னாம ப்ரோச்ய நாராயணாக்²யம்
கே ந ப்ராபுர்வாஞ்சி²தம் பாபினோபி ।
ஹா ந: பூர்வம் வாக்ப்ரவ்ருத்தா ந தஸ்மின்
தேன ப்ராப்தம் க³ர்ப⁴வாஸாதி³து³:க²ம் ॥ 26 ॥

மஜ்ஜன்மன: ப²லமித³ம் மது⁴கைடபா⁴ரே
மத்ப்ரார்த²னீய மத³னுக்³ரஹ ஏஷ ஏவ ।
த்வத்³ப்⁴ருத்யப்⁴ருத்ய பரிசாரக ப்⁴ருத்யப்⁴ருத்ய
ப்⁴ருத்யஸ்ய ப்⁴ருத்ய இதி மாம் ஸ்மர லோகனாத² ॥ 27 ॥

நாதே² ந: புருஷோத்தமே த்ரிஜக³தாமேகாதி⁴பே சேதஸா
ஸேவ்யே ஸ்வஸ்ய பத³ஸ்ய தா³தரி ஸுரே நாராயணே திஷ்ட²தி ।
யம் கஞ்சித்புருஷாத⁴மம் கதிபயக்³ராமேஶமல்பார்த²த³ம்
ஸேவாயை ம்ருக³யாமஹே நரமஹோ மூகா வராகா வயம் ॥ 28 ॥

மத³ன பரிஹர ஸ்தி²திம் மதீ³யே
மனஸி முகுன்த³பதா³ரவின்த³தா⁴ம்னி ।
ஹரனயனக்ருஶானுனா க்ருஶோஸி
ஸ்மரஸி ந சக்ரபராக்ரமம் முராரே: ॥ 29 ॥

தத்த்வம் ப்³ருவாணானி பரம் பரஸ்மா-
-ன்மது⁴ க்ஷரன்தீவ ஸதாம் ப²லானி ।
ப்ராவர்தய ப்ராஞ்ஜலிரஸ்மி ஜிஹ்வே
நாமானி நாராயண கோ³சராணி ॥ 3௦ ॥

இத³ம் ஶரீரம் பரிணாமபேஶலம்
பதத்யவஶ்யம் ஶ்லத²ஸன்தி⁴ஜர்ஜரம் ।
கிமௌஷதை⁴: க்லிஶ்யஸி மூட⁴ து³ர்மதே
நிராமயம் க்ருஷ்ணரஸாயனம் பிப³ ॥ 31 ॥

தா³ரா வாராகரவரஸுதா தே தனூஜோ விரிஞ்சி:
ஸ்தோதா வேத³ஸ்தவ ஸுரக³ணோ ப்⁴ருத்யவர்க:³ ப்ரஸாத:³ ।
முக்திர்மாயா ஜக³த³விகலம் தாவகீ தே³வகீ தே
மாதா மித்ரம் ப³லரிபுஸுதஸ்த்வய்யதோன்யன்ன ஜானே ॥ 32 ॥

க்ருஷ்ணோ ரக்ஷது நோ ஜக³த்த்ரயகு³ரு: க்ருஷ்ணம் நமஸ்யாம்யஹம்
க்ருஷ்ணேனாமரஶத்ரவோ வினிஹதா: க்ருஷ்ணாய தஸ்மை நம: ।
க்ருஷ்ணாதே³வ ஸமுத்தி²தம் ஜக³தி³த³ம் க்ருஷ்ணஸ்ய தா³ஸோஸ்ம்யஹம்
க்ருஷ்ணே திஷ்ட²தி ஸர்வமேதத³கி²லம் ஹே க்ருஷ்ண ரக்ஷஸ்வ மாம் ॥ 33 ॥

தத்த்வம் ப்ரஸீத³ ப⁴க³வன் குரு மய்யனாதே²
விஷ்ணோ க்ருபாம் பரமகாருணிக: கில த்வம் ।
ஸம்ஸாரஸாக³ரனிமக்³னமனந்ததீ³ன-
-முத்³த⁴ர்துமர்ஹஸி ஹரே புருஷோத்தமோஸி ॥ 34 ॥

நமாமி நாராயணபாத³பங்கஜம்
கரோமி நாராயணபூஜனம் ஸதா³ ।
வதா³மி நாராயணனாம நிர்மலம்
ஸ்மராமி நாராயணதத்த்வமவ்யயம் ॥ 35 ॥

ஶ்ரீனாத² நாராயண வாஸுதே³வ
ஶ்ரீக்ருஷ்ண ப⁴க்தப்ரிய சக்ரபாணே ।
ஶ்ரீபத்³மனாபா⁴ச்யுத கைடபா⁴ரே
ஶ்ரீராம பத்³மாக்ஷ ஹரே முராரே ॥ 36 ॥

அனந்த வைகுண்ட² முகுன்த³ க்ருஷ்ண
கோ³வின்த³ தா³மோத³ர மாத⁴வேதி ।
வக்தும் ஸமர்தோ²பி ந வக்தி கஶ்சி-
-த³ஹோ ஜனானாம் வ்யஸனாபி⁴முக்²யம் ॥ 37 ॥

த்⁴யாயன்தி யே விஷ்ணுமனந்தமவ்யயம்
ஹ்ருத்பத்³மமத்⁴யே ஸததம் வ்யவஸ்தி²தம் ।
ஸமாஹிதானாம் ஸததாப⁴யப்ரத³ம்
தே யான்தி ஸித்³தி⁴ம் பரமாம் ச வைஷ்ணவீம் ॥ 38 ॥

க்ஷீரஸாக³ரதரங்க³ஶீகரா-
-ஸாரதாரகிதசாருமூர்தயே ।
போ⁴கி³போ⁴க³ஶயனீயஶாயினே
மாத⁴வாய மது⁴வித்³விஷே நம: ॥ 39 ॥

யஸ்ய ப்ரியௌ ஶ்ருதித⁴ரௌ கவிலோகவீரௌ
மித்ரே த்³விஜன்மவரபத்³மஶராவபூ⁴தாம் ।
தேனாம்பு³ஜாக்ஷசரணாம்பு³ஜஷட்பதே³ன
ராஜ்ஞா க்ருதா க்ருதிரியம் குலஶேக²ரேண ॥ 4௦ ॥

இதி குலஶேக²ர ப்ரணீதம் முகுன்த³மாலா ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *