ஸித்³தி⁴ வினாயக ஸ்தோத்ரம் | Siddhi Vinayaka Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

விக்⁴னேஶ விக்⁴னசயக²ண்ட³னநாமதே⁴ய
ஶ்ரீஶங்கராத்மஜ ஸுராதி⁴பவன்த்³யபாத³ ।
து³ர்கா³மஹாவ்ரதப²லாகி²லமங்க³ல்தா³த்மன்
விக்⁴னம் மமாபஹர ஸித்³தி⁴வினாயக த்வம் ॥ 1 ॥

ஸத்பத்³மராக³மணிவர்ணஶரீரகான்தி:
ஶ்ரீஸித்³தி⁴பு³த்³தி⁴பரிசர்சிதகுங்குமஶ்ரீ: ।
வக்ஷ:ஸ்த²லே வலயிதாதிமனோஜ்ஞஶுண்டோ³
விக்⁴னம் மமாபஹர ஸித்³தி⁴வினாயக த்வம் ॥ 2 ॥

பாஶாங்குஶாப்³ஜபரஶூம்ஶ்ச த³த⁴ச்சதுர்பி⁴-
-ர்தோ³ர்பி⁴ஶ்ச ஶோணகுஸுமஸ்ரகு³மாங்கஜ³ாத: ।
ஸின்தூ³ரஶோபி⁴தலலாடவிது⁴ப்ரகாஶோ
விக்⁴னம் மமாபஹர ஸித்³தி⁴வினாயக த்வம் ॥ 3 ॥

கார்யேஷு விக்⁴னசயபீ⁴தவிரிஞ்சமுக்²யை:
ஸம்பூஜித: ஸுரவரைரபி மோத³காத்³யை: ।
ஸர்வேஷு ச ப்ரத²மமேவ ஸுரேஷு பூஜ்யோ
விக்⁴னம் மமாபஹர ஸித்³தி⁴வினாயக த்வம் ॥ 4 ॥

ஶீக்⁴ராஞ்சனஸ்க²லனதுங்க³ரவோர்த்⁴வகண்ட-²
-ஸ்தூ²லேன்து³ருத்³ரக³ணஹாஸிததே³வஸங்க:⁴ ।
ஶூர்பஶ்ருதிஶ்ச ப்ருது²வர்துலதுங்க³துன்தோ³
விக்⁴னம் மமாபஹர ஸித்³தி⁴வினாயக த்வம் ॥ 5 ॥

யஜ்ஞோபவீதபத³லம்பி⁴தனாக³ராஜ
மாஸாதி³புண்யத³த்³ருஶீக்ருத்ருக்ஷராஜ: ।
ப⁴க்தாப⁴யப்ரத³ த³யாலய விக்⁴னராஜ
விக்⁴னம் மமாபஹர ஸித்³தி⁴வினாயக த்வம் ॥ 6 ॥

ஸத்³ரத்னஸாரததிராஜிதஸத்கிரீட:
கௌஸும்ப⁴சாருவஸனத்³வய ஊர்ஜிதஶ்ரீ: ।
ஸர்வத்ரமங்க³ல்த³கரஸ்மரணப்ரதாபோ
விக்⁴னம் மமாபஹர ஸித்³தி⁴வினாயக த்வம் ॥ 7 ॥

தே³வான்தகாத்³யஸுரபீ⁴தஸுரார்திஹர்தா
விஜ்ஞானபோ³த⁴னவரேண தமோபஹர்தா ।
ஆனந்தி³தத்ரிபு⁴வனேஶ குமாரப³ன்தோ⁴
விக்⁴னம் மமாபஹர ஸித்³தி⁴வினாயக த்வம் ॥ 8 ॥

இதி ஶ்ரீமுத்³க³லபுராணே ஶ்ரீஸித்³தி⁴வினாயக ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *