సిద్ధి వినాయక స్తోత్రం | Siddhi Vinayaka Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

విఘ్నేశ విఘ్నచయఖండననామధేయ
శ్రీశంకరాత్మజ సురాధిపవంద్యపాద ।
దుర్గామహావ్రతఫలాఖిలమంగళాత్మన్
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ 1 ॥

సత్పద్మరాగమణివర్ణశరీరకాంతిః
శ్రీసిద్ధిబుద్ధిపరిచర్చితకుంకుమశ్రీః ।
వక్షఃస్థలే వలయితాతిమనోజ్ఞశుండో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ 2 ॥

పాశాంకుశాబ్జపరశూంశ్చ దధచ్చతుర్భి-
-ర్దోర్భిశ్చ శోణకుసుమస్రగుమాంగజాతః ।
సిందూరశోభితలలాటవిధుప్రకాశో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ 3 ॥

కార్యేషు విఘ్నచయభీతవిరించముఖ్యైః
సంపూజితః సురవరైరపి మోదకాద్యైః ।
సర్వేషు చ ప్రథమమేవ సురేషు పూజ్యో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ 4 ॥

శీఘ్రాంచనస్ఖలనతుంగరవోర్ధ్వకంఠ-
-స్థూలేందురుద్రగణహాసితదేవసంఘః ।
శూర్పశ్రుతిశ్చ పృథువర్తులతుంగతుందో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ 5 ॥

యజ్ఞోపవీతపదలంభితనాగరాజ
మాసాదిపుణ్యదదృశీకృతృక్షరాజః ।
భక్తాభయప్రద దయాలయ విఘ్నరాజ
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ 6 ॥

సద్రత్నసారతతిరాజితసత్కిరీటః
కౌసుంభచారువసనద్వయ ఊర్జితశ్రీః ।
సర్వత్రమంగళకరస్మరణప్రతాపో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ 7 ॥

దేవాంతకాద్యసురభీతసురార్తిహర్తా
విజ్ఞానబోధనవరేణ తమోఽపహర్తా ।
ఆనందితత్రిభువనేశ కుమారబంధో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ 8 ॥

ఇతి శ్రీముద్గలపురాణే శ్రీసిద్ధివినాయక స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *