ശിവ ഭുജംഗ പ്രയാത സ്തോത്രമ് | Shiva Bhujanga Prayata Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

കൃപാസാഗരായാശുകാവ്യപ്രദായ
പ്രണമ്രാഖിലാഭീഷ്ടസംദായകായ ।
യതീംദ്രൈരുപാസ്യാംഘ്രിപാഥോരുഹായ
പ്രബോധപ്രദാത്രേ നമഃ ശംകരായ ॥1॥

ചിദാനംദരൂപായ ചിന്മുദ്രികോദ്യ-
ത്കരായേശപര്യായരൂപായ തുഭ്യമ് ।
മുദാ ഗീയമാനായ വേദോത്തമാംഗൈഃ
ശ്രിതാനംദദാത്രേ നമഃ ശംകരായ ॥2॥

ജടാജൂടമധ്യേ പുരാ യാ സുരാണാം
ധുനീ സാദ്യ കര്മംദിരൂപസ്യ ശംഭോഃ
ഗലേ മല്ലികാമാലികാവ്യാജതസ്തേ
വിഭാതീതി മന്യേ ഗുരോ കിം തഥൈവ ॥3॥

നഖേംദുപ്രഭാധൂതനമ്രാലിഹാര്ദാ-
ംധകാരവ്രജായാബ്ജമംദസ്മിതായ ।
മഹാമോഹപാഥോനിധേര്ബാഡബായ
പ്രശാംതായ കുര്മോ നമഃ ശംകരായ ॥4॥

പ്രണമ്രാംതരംഗാബ്ജബോധപ്രദാത്രേ
ദിവാരാത്രമവ്യാഹതോസ്രായ കാമമ് ।
ക്ഷപേശായ ചിത്രായ ലക്ഷ്മ ക്ഷയാഭ്യാം
വിഹീനായ കുര്മോ നമഃ ശംകരായ ॥5॥

പ്രണമ്രാസ്യപാഥോജമോദപ്രദാത്രേ
സദാംതസ്തമസ്തോമസംഹാരകര്ത്രേ ।
രജന്യാ മപീദ്ധപ്രകാശായ കുര്മോ
ഹ്യപൂര്വായ പൂഷ്ണേ നമഃ ശംകരായ ॥6॥

നതാനാം ഹൃദബ്ജാനി ഫുല്ലാനി ശീഘ്രം
കരോമ്യാശു യോഗപ്രദാനേന നൂനമ് ।
പ്രബോധായ ചേത്ഥം സരോജാനി ധത്സേ
പ്രഫുല്ലാനി കിം ഭോ ഗുരോ ബ്രൂഹി മഹ്യമ് ॥7॥

പ്രഭാധൂതചംദ്രായുതായാഖിലേഷ്ട-
പ്രദായാനതാനാം സമൂഹായ ശീഘ്രമ്।
പ്രതീപായ നമ്രൌഘദുഃഖാഘപംക്തേ-
ര്മുദാ സര്വദാ സ്യാന്നമഃ ശംകരായ ॥8॥

വിനിഷ്കാസിതാനീശ തത്ത്വാവബോധാ –
ന്നതാനാം മനോഭ്യോ ഹ്യനന്യാശ്രയാണി ।
രജാംസി പ്രപന്നാനി പാദാംബുജാതം
ഗുരോ രക്തവസ്ത്രാപദേശാദ്ബിഭര്ഷി ॥9॥

മതേര്വേദശീര്ഷാധ്വസംപ്രാപകായാ-
നതാനാം ജനാനാം കൃപാര്ദ്രൈഃ കടാക്ഷൈഃ ।
തതേഃ പാപബൃംദസ്യ ശീഘ്രം നിഹംത്രേ
സ്മിതാസ്യായ കുര്മോ നമഃ ശംകരായ ॥10॥

സുപര്വോക്തിഗംധേന ഹീനായ തൂര്ണം
പുരാ തോടകായാഖിലജ്ഞാനദാത്രേ।
പ്രവാലീയഗര്വാപഹാരസ്യ കര്ത്രേ
പദാബ്ജമ്രദിമ്നാ നമഃ ശംകരായ ॥11॥

ഭവാംഭോധിമഗ്നാന്ജനാംദുഃഖയുക്താന്
ജവാദുദ്ദിധീര്ഷുര്ഭവാനിത്യഹോഽഹമ് ।
വിദിത്വാ ഹി തേ കീര്തിമന്യാദൃശാംഭോ
സുഖം നിര്വിശംകഃ സ്വപിമ്യസ്തയത്നഃ ॥12॥

॥ഇതി ശ്രീശംകരാചാര്യ ഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രമ്॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *