શિવ ભુજંગ પ્રયાત સ્તોત્રમ્ | Shiva Bhujanga Prayata Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

કૃપાસાગરાયાશુકાવ્યપ્રદાય
પ્રણમ્રાખિલાભીષ્ટસંદાયકાય ।
યતીંદ્રૈરુપાસ્યાંઘ્રિપાથોરુહાય
પ્રબોધપ્રદાત્રે નમઃ શંકરાય ॥1॥

ચિદાનંદરૂપાય ચિન્મુદ્રિકોદ્ય-
ત્કરાયેશપર્યાયરૂપાય તુભ્યમ્ ।
મુદા ગીયમાનાય વેદોત્તમાંગૈઃ
શ્રિતાનંદદાત્રે નમઃ શંકરાય ॥2॥

જટાજૂટમધ્યે પુરા યા સુરાણાં
ધુની સાદ્ય કર્મંદિરૂપસ્ય શંભોઃ
ગલે મલ્લિકામાલિકાવ્યાજતસ્તે
વિભાતીતિ મન્યે ગુરો કિં તથૈવ ॥3॥

નખેંદુપ્રભાધૂતનમ્રાલિહાર્દા-
ંધકારવ્રજાયાબ્જમંદસ્મિતાય ।
મહામોહપાથોનિધેર્બાડબાય
પ્રશાંતાય કુર્મો નમઃ શંકરાય ॥4॥

પ્રણમ્રાંતરંગાબ્જબોધપ્રદાત્રે
દિવારાત્રમવ્યાહતોસ્રાય કામમ્ ।
ક્ષપેશાય ચિત્રાય લક્ષ્મ ક્ષયાભ્યાં
વિહીનાય કુર્મો નમઃ શંકરાય ॥5॥

પ્રણમ્રાસ્યપાથોજમોદપ્રદાત્રે
સદાંતસ્તમસ્તોમસંહારકર્ત્રે ।
રજન્યા મપીદ્ધપ્રકાશાય કુર્મો
હ્યપૂર્વાય પૂષ્ણે નમઃ શંકરાય ॥6॥

નતાનાં હૃદબ્જાનિ ફુલ્લાનિ શીઘ્રં
કરોમ્યાશુ યોગપ્રદાનેન નૂનમ્ ।
પ્રબોધાય ચેત્થં સરોજાનિ ધત્સે
પ્રફુલ્લાનિ કિં ભો ગુરો બ્રૂહિ મહ્યમ્ ॥7॥

પ્રભાધૂતચંદ્રાયુતાયાખિલેષ્ટ-
પ્રદાયાનતાનાં સમૂહાય શીઘ્રમ્।
પ્રતીપાય નમ્રૌઘદુઃખાઘપંક્તે-
ર્મુદા સર્વદા સ્યાન્નમઃ શંકરાય ॥8॥

વિનિષ્કાસિતાનીશ તત્ત્વાવબોધા –
ન્નતાનાં મનોભ્યો હ્યનન્યાશ્રયાણિ ।
રજાંસિ પ્રપન્નાનિ પાદાંબુજાતં
ગુરો રક્તવસ્ત્રાપદેશાદ્બિભર્ષિ ॥9॥

મતેર્વેદશીર્ષાધ્વસંપ્રાપકાયા-
નતાનાં જનાનાં કૃપાર્દ્રૈઃ કટાક્ષૈઃ ।
તતેઃ પાપબૃંદસ્ય શીઘ્રં નિહંત્રે
સ્મિતાસ્યાય કુર્મો નમઃ શંકરાય ॥10॥

સુપર્વોક્તિગંધેન હીનાય તૂર્ણં
પુરા તોટકાયાખિલજ્ઞાનદાત્રે।
પ્રવાલીયગર્વાપહારસ્ય કર્ત્રે
પદાબ્જમ્રદિમ્ના નમઃ શંકરાય ॥11॥

ભવાંભોધિમગ્નાન્જનાંદુઃખયુક્તાન્
જવાદુદ્દિધીર્ષુર્ભવાનિત્યહોઽહમ્ ।
વિદિત્વા હિ તે કીર્તિમન્યાદૃશાંભો
સુખં નિર્વિશંકઃ સ્વપિમ્યસ્તયત્નઃ ॥12॥

॥ઇતિ શ્રીશંકરાચાર્ય ભુજંગપ્રયાતસ્તોત્રમ્॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *