ஶிவ பு⁴ஜங்க³ ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம் | Shiva Bhujanga Prayata Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

க்ருபாஸாக³ராயாஶுகாவ்யப்ரதா³ய
ப்ரணம்ராகி²லாபீ⁴ஷ்டஸன்தா³யகாய ।
யதீன்த்³ரைருபாஸ்யாங்க்⁴ரிபாதோ²ருஹாய
ப்ரபோ³த⁴ப்ரதா³த்ரே நம: ஶங்கராய ॥1॥

சிதா³னந்த³ரூபாய சின்முத்³ரிகோத்³ய-
த்கராயேஶபர்யாயரூபாய துப்⁴யம் ।
முதா³ கீ³யமானாய வேதோ³த்தமாங்கை³:
ஶ்ரிதானந்த³தா³த்ரே நம: ஶங்கராய ॥2॥

ஜடாஜூடமத்⁴யே புரா யா ஸுராணாம்
து⁴னீ ஸாத்³ய கர்மன்தி³ரூபஸ்ய ஶம்போ⁴:
க³லே மல்லிகாமாலிகாவ்யாஜதஸ்தே
விபா⁴தீதி மன்யே கு³ரோ கிம் ததை²வ ॥3॥

நகே²ன்து³ப்ரபா⁴தூ⁴தனம்ராலிஹார்தா³-
ந்த⁴காரவ்ரஜாயாப்³ஜமன்த³ஸ்மிதாய ।
மஹாமோஹபாதோ²னிதே⁴ர்பா³ட³பா³ய
ப்ரஶான்தாய குர்மோ நம: ஶங்கராய ॥4॥

ப்ரணம்ரான்தரங்கா³ப்³ஜபோ³த⁴ப்ரதா³த்ரே
தி³வாராத்ரமவ்யாஹதோஸ்ராய காமம் ।
க்ஷபேஶாய சித்ராய லக்ஷ்ம க்ஷயாப்⁴யாம்
விஹீனாய குர்மோ நம: ஶங்கராய ॥5॥

ப்ரணம்ராஸ்யபாதோ²ஜமோத³ப்ரதா³த்ரே
ஸதா³ன்தஸ்தமஸ்தோமஸம்ஹாரகர்த்ரே ।
ரஜன்யா மபீத்³த⁴ப்ரகாஶாய குர்மோ
ஹ்யபூர்வாய பூஷ்ணே நம: ஶங்கராய ॥6॥

நதானாம் ஹ்ருத³ப்³ஜானி பு²ல்லானி ஶீக்⁴ரம்
கரோம்யாஶு யோக³ப்ரதா³னேன நூனம் ।
ப்ரபோ³தா⁴ய சேத்த²ம் ஸரோஜானி த⁴த்ஸே
ப்ரபு²ல்லானி கிம் போ⁴ கு³ரோ ப்³ரூஹி மஹ்யம் ॥7॥

ப்ரபா⁴தூ⁴தசன்த்³ராயுதாயாகி²லேஷ்ட-
ப்ரதா³யானதானாம் ஸமூஹாய ஶீக்⁴ரம்।
ப்ரதீபாய நம்ரௌக⁴து³:கா²க⁴பங்க்தே-
ர்முதா³ ஸர்வதா³ ஸ்யான்னம: ஶங்கராய ॥8॥

வினிஷ்காஸிதானீஶ தத்த்வாவபோ³தா⁴ –
ந்னதானாம் மனோப்⁴யோ ஹ்யனந்யாஶ்ரயாணி ।
ரஜாம்ஸி ப்ரபன்னானி பாதா³ம்பு³ஜாதம்
கு³ரோ ரக்தவஸ்த்ராபதே³ஶாத்³பி³ப⁴ர்ஷி ॥9॥

மதேர்வேத³ஶீர்ஷாத்⁴வஸம்ப்ராபகாயா-
நதானாம் ஜனானாம் க்ருபார்த்³ரை: கடாக்ஷை: ।
ததே: பாபப்³ருன்த³ஸ்ய ஶீக்⁴ரம் நிஹன்த்ரே
ஸ்மிதாஸ்யாய குர்மோ நம: ஶங்கராய ॥1௦॥

ஸுபர்வோக்திக³ன்தே⁴ன ஹீனாய தூர்ணம்
புரா தோடகாயாகி²லஜ்ஞானதா³த்ரே।
ப்ரவாலீயக³ர்வாபஹாரஸ்ய கர்த்ரே
பதா³ப்³ஜம்ரதி³ம்னா நம: ஶங்கராய ॥11॥

ப⁴வாம்போ⁴தி⁴மக்³னான்ஜனான்து³:க²யுக்தான்
ஜவாது³த்³தி³தீ⁴ர்ஷுர்ப⁴வானித்யஹோஹம் ।
விதி³த்வா ஹி தே கீர்திமன்யாத்³ருஶாம்போ⁴
ஸுக²ம் நிர்விஶங்க: ஸ்வபிம்யஸ்தயத்ன: ॥12॥

॥இதி ஶ்ரீஶங்கராசார்ய பு⁴ஜங்க³ப்ரயாதஸ்தோத்ரம்॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *