శ్రీ వేదసార శివ స్తోత్రం | Vedasara Shiva Stotram In Telugu

Also Read This In:- English, Hindi, Kannada, Tamil.

పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం
గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యమ్ |
జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం
మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరారిమ్ || ౧ ||

మహేశం సురేశం సురారాతినాశం
విభుం విశ్వనాథం విభూత్యంగభూషమ్ |
విరూపాక్షమింద్వర్కవహ్నిత్రినేత్రం
సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రమ్ || ౨ ||

గిరీశం గణేశం గళే నీలవర్ణం
గవేంద్రాధిరూఢం గుణాతీతరూపమ్ |
భవం భాస్వరం భస్మనా భూషితాంగం
భవానీకలత్రం భజే పంచవక్త్రమ్ || ౩ ||

శివాకాంత శంభో శశాంకార్ధమౌళే
మహేశాన శూలిన్ జటాజూటధారిన్ |
త్వమేకో జగద్వ్యాపకో విశ్వరూపః
ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో పూర్ణరూప || ౪ ||

పరాత్మానమేకం జగద్బీజమాద్యం
నిరీహం నిరాకారమోంకారవేద్యమ్ |
యతో జాయతే పాల్యతే యేన విశ్వం
తమీశం భజే లీయతే యత్ర విశ్వమ్ || ౫ ||

న భూమిర్న చాపో న వహ్నిర్న వాయు-
-ర్న చాకాశమాస్తే న తంద్రా న నిద్రా |
న గ్రీష్మో న శీతం న దేశో న వేషో
న యస్యాస్తి మూర్తిస్త్రిమూర్తిం తమీడే || ౬ ||

అజం శాశ్వతం కారణం కారణానాం
శివం కేవలం భాసకం భాసకానామ్ |
తురీయం తమఃపారమాద్యంతహీనం
ప్రపద్యే పరం పావనం ద్వైతహీనమ్ || ౭ ||

నమస్తే నమస్తే విభో విశ్వమూర్తే
నమస్తే నమస్తే చిదానందమూర్తే |
నమస్తే నమస్తే తపోయోగగమ్య
నమస్తే నమస్తే శ్రుతిజ్ఞానగమ్య || ౮ ||

ప్రభో శూలపాణే విభో విశ్వనాథ
మహాదేవ శంభో మహేశ త్రినేత్ర |
శివాకాంత శాంత స్మరారే పురారే
త్వదన్యో వరేణ్యో న మాన్యో న గణ్యః || ౯ ||

శంభో మహేశ కరుణామయ శూలపాణే
గౌరీపతే పశుపతే పశుపాశనాశిన్ |
కాశీపతే కరుణయా జగదేతదేక-
-స్త్వం హంసి పాసి విదధాసి మహేశ్వరోఽసి || ౧౦ ||

త్వత్తో జగద్భవతి దేవ భవ స్మరారే
త్వయ్యేవ తిష్ఠతి జగన్మృడ విశ్వనాథ |
త్వయ్యేవ గచ్ఛతి లయం జగదేతదీశ
లింగాత్మకే హర చరాచరవిశ్వరూపిన్ || ౧౧ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *