ਸ਼ਿਵਾਨਂਦ ਲਹਰਿ | Shivananda Lahari In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਕਲਾਭ੍ਯਾਂ ਚੂਡਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤ-ਸ਼ਸ਼ਿ ਕਲਾਭ੍ਯਾਂ ਨਿਜ ਤਪਃ-
ਫਲਾਭ੍ਯਾਂ ਭਕ੍ਤੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਕਟਿਤ-ਫਲਾਭ੍ਯਾਂ ਭਵਤੁ ਮੇ ।
ਸ਼ਿਵਾਭ੍ਯਾਂ-ਅਸ੍ਤੋਕ-ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸ਼ਿਵਾਭ੍ਯਾਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਿ ਪੁਨਰ੍-
ਭਵਾਭ੍ਯਾਂ ਆਨਂਦ ਸ੍ਫੁਰ-ਦਨੁਭਵਾਭ੍ਯਾਂ ਨਤਿਰਿਯਮ੍ ॥ 1 ॥

ਗਲਂਤੀ ਸ਼ਂਭੋ ਤ੍ਵਚ੍-ਚਰਿਤ-ਸਰਿਤਃ ਕਿਲ੍ਬਿਸ਼-ਰਜੋ
ਦਲਂਤੀ ਧੀਕੁਲ੍ਯਾ-ਸਰਣਿਸ਼ੁ ਪਤਂਤੀ ਵਿਜਯਤਾਮ੍
ਦਿਸ਼ਂਤੀ ਸਂਸਾਰ-ਭ੍ਰਮਣ-ਪਰਿਤਾਪ-ਉਪਸ਼ਮਨਂ
ਵਸਂਤੀ ਮਚ੍-ਚੇਤੋ-ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਭੁਵਿ ਸ਼ਿਵਾਨਂਦ-ਲਹਰੀ 2

ਤ੍ਰਯੀ-ਵੇਦ੍ਯਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿ-ਪੁਰ-ਹਰਂ ਆਦ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿ-ਨਯਨਂ
ਜਟਾ-ਭਾਰੋਦਾਰਂ ਚਲਦ੍-ਉਰਗ-ਹਾਰਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗ ਧਰਮ੍
ਮਹਾ-ਦੇਵਂ ਦੇਵਂ ਮਯਿ ਸਦਯ-ਭਾਵਂ ਪਸ਼ੁ-ਪਤਿਂ
ਚਿਦ੍-ਆਲਂਬਂ ਸਾਂਬਂ ਸ਼ਿਵਮ੍-ਅਤਿ-ਵਿਡਂਬਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਿ ਭਜੇ 3

ਸਹਸ੍ਰਂ ਵਰ੍ਤਂਤੇ ਜਗਤਿ ਵਿਬੁਧਾਃ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰ-ਫਲਦਾ
ਨ ਮਨ੍ਯੇ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਵਾ ਤਦ੍-ਅਨੁਸਰਣਂ ਤਤ੍-ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ-ਫਲਮ੍
ਹਰਿ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦੀਨਾਂ-ਅਪਿ ਨਿਕਟ-ਭਾਜਾਂ-ਅਸੁਲਭਂ
ਚਿਰਂ ਯਾਚੇ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਿਵ ਤਵ ਪਦਾਂਭੋਜ-ਭਜਨਂ 4

ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤੌ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਵੈਦ੍ਯੇ ਸ਼ਕੁਨ-ਕਵਿਤਾ-ਗਾਨ-ਫਣਿਤੌ
ਪੁਰਾਣੇ ਮਂਤ੍ਰੇ ਵਾ ਸ੍ਤੁਤਿ-ਨਟਨ-ਹਾਸ੍ਯੇਸ਼ੁ-ਅਚਤੁਰਃ
ਕਥਂ ਰਾਜ੍ਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍-ਭਵਤਿ ਮਯਿ ਕੋ(ਅ)ਹਂ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ
ਪਸ਼ੁਂ ਮਾਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਨ ਪ੍ਰਥਿਤ-ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਯਾ ਪਾਲਯ ਵਿਭੋ 5

ਘਟੋ ਵਾ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍-ਪਿਂਡੋ-ਅਪਿ-ਅਣੁਰ੍-ਅਪਿ ਚ ਧੂਮੋ-ਅਗ੍ਨਿਰ੍-ਅਚਲਃ
ਪਟੋ ਵਾ ਤਂਤੁਰ੍-ਵਾ ਪਰਿਹਰਤਿ ਕਿਂ ਘੋਰ-ਸ਼ਮਨਮ੍
ਵ੍ਰੁਰੁਇਥਾ ਕਂਠ-ਕ੍ਸ਼ੋਭਂ ਵਹਸਿ ਤਰਸਾ ਤਰ੍ਕ-ਵਚਸਾ
ਪਦਾਂਭੋਜਂ ਸ਼ਂਭੋਰ੍-ਭਜ ਪਰਮ-ਸੌਖ੍ਯਂ ਵ੍ਰਜ ਸੁਧੀਃ 6

ਮਨਸ੍-ਤੇ ਪਾਦਾਬ੍ਜੇ ਨਿਵਸਤੁ ਵਚਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ-ਫਣਿਤੌ
ਕਰੌ ਚ-ਅਭ੍ਯਰ੍ਚਾਯਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰ੍-ਅਪਿ ਕਥਾਕਰ੍ਣਨ-ਵਿਧੌ
ਤਵ ਧ੍ਯਾਨੇ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍-ਨਯਨ-ਯੁਗਲਂ ਮੂਰ੍ਤਿ-ਵਿਭਵੇ
ਪਰ-ਗ੍ਰਂਥਾਨ੍ ਕੈਰ੍-ਵਾ ਪਰਮ-ਸ਼ਿਵ ਜਾਨੇ ਪਰਮ੍-ਅਤਃ 7

ਯਥਾ ਬੁਦ੍ਧਿਃ-ਸ਼ੁਕ੍ਤੌ ਰਜਤਂ ਇਤਿ ਕਾਚਾਸ਼੍ਮਨਿ ਮਣਿਰ੍-
ਜਲੇ ਪੈਸ਼੍ਟੇ ਕ੍ਸ਼ੀਰਂ ਭਵਤਿ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗ-ਤ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਸੁ ਸਲਿਲਮ੍
ਤਥਾ ਦੇਵ-ਭ੍ਰਾਂਤ੍ਯਾ ਭਜਤਿ ਭਵਦ੍-ਅਨ੍ਯਂ ਜਡ ਜਨੋ
ਮਹਾ-ਦੇਵੇਸ਼ਂ ਤ੍ਵਾਂ ਮਨਸਿ ਚ ਨ ਮਤ੍ਵਾ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ 8

ਗਭੀਰੇ ਕਾਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਤਿ ਵਿਜਨੇ ਘੋਰ-ਵਿਪਿਨੇ
ਵਿਸ਼ਾਲੇ ਸ਼ੈਲੇ ਚ ਭ੍ਰਮਤਿ ਕੁਸੁਮਾਰ੍ਥਂ ਜਡ-ਮਤਿਃ
ਸਮਰ੍ਪ੍ਯੈਕਂ ਚੇਤਃ-ਸਰਸਿਜਂ ਉਮਾ ਨਾਥ ਭਵਤੇ
ਸੁਖੇਨ-ਅਵਸ੍ਥਾਤੁਂ ਜਨ ਇਹ ਨ ਜਾਨਾਤਿ ਕਿਮ੍-ਅਹੋ 9

ਨਰਤ੍ਵਂ ਦੇਵਤ੍ਵਂ ਨਗ-ਵਨ-ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਤ੍ਵਂ ਮਸ਼ਕਤਾ
ਪਸ਼ੁਤ੍ਵਂ ਕੀਟਤ੍ਵਂ ਭਵਤੁ ਵਿਹਗਤ੍ਵਾਦਿ-ਜਨਨਮ੍
ਸਦਾ ਤ੍ਵਤ੍-ਪਾਦਾਬ੍ਜ-ਸ੍ਮਰਣ-ਪਰਮਾਨਂਦ-ਲਹਰੀ
ਵਿਹਾਰਾਸਕ੍ਤਂ ਚੇਦ੍-ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ-ਇਹ ਕਿਂ ਤੇਨ ਵਪੁਸ਼ਾ 10

ਵਟੁਰ੍ਵਾ ਗੇਹੀ ਵਾ ਯਤਿਰ੍-ਅਪਿ ਜਟੀ ਵਾ ਤਦਿਤਰੋ
ਨਰੋ ਵਾ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍-ਭਵਤੁ ਭਵ ਕਿਂ ਤੇਨ ਭਵਤਿ
ਯਦੀਯਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਤ੍-ਪਦ੍ਮਂ ਯਦਿ ਭਵਦ੍-ਅਧੀਨਂ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ
ਤਦੀਯਸ੍-ਤ੍ਵਂ ਸ਼ਂਭੋ ਭਵਸਿ ਭਵ ਭਾਰਂ ਚ ਵਹਸਿ 11

ਗੁਹਾਯਾਂ ਗੇਹੇ ਵਾ ਬਹਿਰ੍-ਅਪਿ ਵਨੇ ਵਾ(ਅ)ਦ੍ਰਿ-ਸ਼ਿਖਰੇ
ਜਲੇ ਵਾ ਵਹ੍ਨੌ ਵਾ ਵਸਤੁ ਵਸਤੇਃ ਕਿਂ ਵਦ ਫਲਮ੍
ਸਦਾ ਯਸ੍ਯੈਵਾਂਤਃਕਰਣਮ੍-ਅਪਿ ਸ਼ਂਬੋ ਤਵ ਪਦੇ
ਸ੍ਥਿਤਂ ਚੇਦ੍-ਯੋਗੋ(ਅ)ਸੌ ਸ ਚ ਪਰਮ-ਯੋਗੀ ਸ ਚ ਸੁਖੀ 12

ਅਸਾਰੇ ਸਂਸਾਰੇ ਨਿਜ-ਭਜਨ-ਦੂਰੇ ਜਡਧਿਯਾ
ਭਰਮਂਤਂ ਮਾਮ੍-ਅਂਧਂ ਪਰਮ-ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਯਾ ਪਾਤੁਂ ਉਚਿਤਮ੍
ਮਦ੍-ਅਨ੍ਯਃ ਕੋ ਦੀਨਸ੍-ਤਵ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਣ-ਰਕ੍ਸ਼ਾਤਿ-ਨਿਪੁਣਸ੍-
ਤ੍ਵਦ੍-ਅਨ੍ਯਃ ਕੋ ਵਾ ਮੇ ਤ੍ਰਿ-ਜਗਤਿ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ 13

ਪ੍ਰਭੁਸ੍-ਤ੍ਵਂ ਦੀਨਾਨਾਂ ਖਲੁ ਪਰਮ-ਬਂਧੁਃ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ
ਪ੍ਰਮੁਖ੍ਯੋ(ਅ)ਹਂ ਤੇਸ਼ਾਮ੍-ਅਪਿ ਕਿਮ੍-ਉਤ ਬਂਧੁਤ੍ਵਮ੍-ਅਨਯੋਃ
ਤ੍ਵਯੈਵ ਕ੍ਸ਼ਂਤਵ੍ਯਾਃ ਸ਼ਿਵ ਮਦ੍-ਅਪਰਾਧਾਸ਼੍-ਚ ਸਕਲਾਃ
ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਾਤ੍-ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਂ ਮਦ੍-ਅਵਨਮ੍-ਇਯਂ ਬਂਧੁ-ਸਰਣਿਃ 14

ਉਪੇਕ੍ਸ਼ਾ ਨੋ ਚੇਤ੍ ਕਿਂ ਨ ਹਰਸਿ ਭਵਦ੍-ਧ੍ਯਾਨ-ਵਿਮੁਖਾਂ
ਦੁਰਾਸ਼ਾ-ਭੂਯਿਸ਼੍ਠਾਂ ਵਿਧਿ-ਲਿਪਿਮ੍-ਅਸ਼ਕ੍ਤੋ ਯਦਿ ਭਵਾਨ੍
ਸ਼ਿਰਸ੍-ਤਦ੍-ਵਦਿਧਾਤ੍ਰਂ ਨ ਨਖਲੁ ਸੁਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਂ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ
ਕਥਂ ਵਾ ਨਿਰ੍-ਯਤ੍ਨਂ ਕਰ-ਨਖ-ਮੁਖੇਨੈਵ ਲੁਲਿਤਂ 15

ਵਿਰਿਨ੍ਚਿਰ੍-ਦੀਰ੍ਘਾਯੁਰ੍-ਭਵਤੁ ਭਵਤਾ ਤਤ੍-ਪਰ-ਸ਼ਿਰਸ਼੍-
ਚਤੁਸ਼੍ਕਂ ਸਂਰਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਸ ਖਲੁ ਭੁਵਿ ਦੈਨ੍ਯਂ ਲਿਖਿਤਵਾਨ੍
ਵਿਚਾਰਃ ਕੋ ਵਾ ਮਾਂ ਵਿਸ਼ਦ-ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਯਾ ਪਾਤਿ ਸ਼ਿਵ ਤੇ
ਕਟਾਕ੍ਸ਼-ਵ੍ਯਾਪਾਰਃ ਸ੍ਵਯਮ੍-ਅਪਿ ਚ ਦੀਨਾਵਨ-ਪਰਃ 16

ਫਲਾਦ੍-ਵਾ ਪੁਣ੍ਯਾਨਾਂ ਮਯਿ ਕਰੁਣਯਾ ਵਾ ਤ੍ਵਯਿ ਵਿਭੋ
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੇ(ਅ)ਪਿ ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਭਵਦ੍-ਅਮਲ-ਪਾਦਾਬ੍ਜ-ਯੁਗਲਮ੍
ਕਥਂ ਪਸ਼੍ਯੇਯਂ ਮਾਂ ਸ੍ਥਗਯਤਿ ਨਮਃ-ਸਂਭ੍ਰਮ-ਜੁਸ਼ਾਂ
ਨਿਲਿਂਪਾਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣਿਰ੍-ਨਿਜ-ਕਨਕ-ਮਾਣਿਕ੍ਯ-ਮਕੁਟੈਃ 17

ਤ੍ਵਮ੍-ਏਕੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰਮ-ਫਲਦੋ ਦਿਵ੍ਯ-ਪਦਵੀਂ
ਵਹਂਤਸ੍-ਤ੍ਵਨ੍ਮੂਲਾਂ ਪੁਨਰ੍-ਅਪਿ ਭਜਂਤੇ ਹਰਿ-ਮੁਖਾਃ
ਕਿਯਦ੍-ਵਾ ਦਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯਂ ਤਵ ਸ਼ਿਵ ਮਦਾਸ਼ਾ ਚ ਕਿਯਤੀ
ਕਦਾ ਵਾ ਮਦ੍-ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਵਹਸਿ ਕਰੁਣਾ-ਪੂਰਿਤ-ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾ 18

ਦੁਰਾਸ਼ਾ-ਭੂਯਿਸ਼੍ਠੇ ਦੁਰਧਿਪ-ਗ੍ਰੁਰੁਇਹ-ਦ੍ਵਾਰ-ਘਟਕੇ
ਦੁਰਂਤੇ ਸਂਸਾਰੇ ਦੁਰਿਤ-ਨਿਲਯੇ ਦੁਃਖ ਜਨਕੇ
ਮਦਾਯਾਸਂ ਕਿਂ ਨ ਵ੍ਯਪਨਯਸਿ ਕਸ੍ਯੋਪਕ੍ਰੁਰੁਇਤਯੇ
ਵਦੇਯਂ ਪ੍ਰੀਤਿਸ਼੍-ਚੇਤ੍ ਤਵ ਸ਼ਿਵ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਰ੍ਥਾਃ ਖਲੁ ਵਯਂ 19

ਸਦਾ ਮੋਹਾਟਵ੍ਯਾਂ ਚਰਤਿ ਯੁਵਤੀਨਾਂ ਕੁਚ-ਗਿਰੌ
ਨਟਤ੍ਯ੍-ਆਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਖਾਸ੍-ਵਟਤਿ ਝਟਿਤਿ ਸ੍ਵੈਰਮ੍-ਅਭਿਤਃ
ਕਪਾਲਿਨ੍ ਭਿਕ੍ਸ਼ੋ ਮੇ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ-ਕਪਿਮ੍-ਅਤ੍ਯਂਤ-ਚਪਲਂ
ਦ੍ਰੁਰੁਇਢਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਬਦ੍ਧ੍ਵਾ ਸ਼ਿਵ ਭਵਦ੍-ਅਧੀਨਂ ਕੁਰੁ ਵਿਭੋ 20

ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਿ-ਸ੍ਤਂਭਾਧਾਰਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਢ-ਗੁਣ ਨਿਬਦ੍ਧਾਂ ਸਗਮਨਾਂ
ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਂ ਪਦ੍ਮਾਢ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਤਿ-ਦਿਵਸ-ਸਨ੍ਮਾਰ੍ਗ-ਘਟਿਤਾਮ੍
ਸ੍ਮਰਾਰੇ ਮਚ੍ਚੇਤਃ-ਸ੍ਫੁਟ-ਪਟ-ਕੁਟੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਵਿਸ਼ਦਾਂ
ਜਯ ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਹ ਸ਼ਿਵ ਗਣੈਃ-ਸੇਵਿਤ ਵਿਭੋ 21

ਪ੍ਰਲੋਭਾਦ੍ਯੈਰ੍-ਅਰ੍ਥਾਹਰਣ-ਪਰ-ਤਂਤ੍ਰੋ ਧਨਿ-ਗ੍ਰੁਰੁਇਹੇ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਃ-ਸਨ੍ ਭ੍ਰਮਤਿ ਬਹੁਧਾ ਤਸ੍ਕਰ-ਪਤੇ
ਇਮਂ ਚੇਤਸ਼੍-ਚੋਰਂ ਕਥਮ੍-ਇਹ ਸਹੇ ਸ਼ਨ੍ਕਰ ਵਿਭੋ
ਤਵਾਧੀਨਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਵਾ ਮਯਿ ਨਿਰਪਰਾਧੇ ਕੁਰੁ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਂ 22

ਕਰੋਮਿ ਤ੍ਵਤ੍-ਪੂਜਾਂ ਸਪਦਿ ਸੁਖਦੋ ਮੇ ਭਵ ਵਿਭੋ
ਵਿਧਿਤ੍ਵਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਤ੍ਵਂ ਦਿਸ਼ਸਿ ਖਲੁ ਤਸ੍ਯਾਃ ਫਲਮ੍-ਇਤਿ
ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਤ੍ਵਾਂ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਂ ਦਿਵਿ ਭੁਵਿ ਵਹਨ੍ ਪਕ੍ਸ਼ਿ-ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਤਾਮ੍-
ਅਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਤ੍-ਖੇਦਂ ਕਥਮ੍-ਇਹ ਸਹੇ ਸ਼ਨ੍ਕਰ ਵਿਭੋ 23

ਕਦਾ ਵਾ ਕੈਲਾਸੇ ਕਨਕ-ਮਣਿ-ਸੌਧੇ ਸਹ-ਗਣੈਰ੍-
ਵਸਨ੍ ਸ਼ਂਭੋਰ੍-ਅਗ੍ਰੇ ਸ੍ਫੁਟ-ਘਟਿਤ-ਮੂਰ੍ਧਾਨ੍ਜਲਿ-ਪੁਟਃ
ਵਿਭੋ ਸਾਂਬ ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਪਰਮ-ਸ਼ਿਵ ਪਾਹੀਤਿ ਨਿਗਦਨ੍
ਵਿਧਾਤ੍ਰੁਰੁਇਰੁਰੁਇਣਾਂ ਕਲ੍ਪਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼ਣਮ੍-ਇਵ ਵਿਨੇਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸੁਖਤਃ 24

ਸ੍ਤਵੈਰ੍-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦੀਨਾਂ ਜਯ-ਜਯ-ਵਚੋਭਿਰ੍-ਨਿਯਮਾਨਾਂ
ਗਣਾਨਾਂ ਕੇਲੀਭਿਰ੍-ਮਦਕਲ-ਮਹੋਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਕਕੁਦਿ
ਸ੍ਥਿਤਂ ਨੀਲ-ਗ੍ਰੀਵਂ ਤ੍ਰਿ-ਨਯਨਂ-ਉਮਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟ-ਵਪੁਸ਼ਂ
ਕਦਾ ਤ੍ਵਾਂ ਪਸ਼੍ਯੇਯਂ ਕਰ-ਧ੍ਰੁਰੁਇਤ-ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਂ ਖਂਡ-ਪਰਸ਼ੁਂ 25

ਕਦਾ ਵਾ ਤ੍ਵਾਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਗਿਰਿਸ਼ ਤਵ ਭਵ੍ਯਾਨ੍ਘ੍ਰਿ-ਯੁਗਲਂ
ਗ੍ਰੁਰੁਇਹੀਤ੍ਵਾ ਹਸ੍ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸ਼ਿਰਸਿ ਨਯਨੇ ਵਕ੍ਸ਼ਸਿ ਵਹਨ੍
ਸਮਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਯਾਘ੍ਰਾਯ ਸ੍ਫੁਟ-ਜਲਜ-ਗਂਧਾਨ੍ ਪਰਿਮਲਾਨ੍-
ਅਲਭ੍ਯਾਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯੈਰ੍-ਮੁਦਮ੍-ਅਨੁਭਵਿਸ਼੍ਯਾਮਿ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯੇ 26

ਕਰਸ੍ਥੇ ਹੇਮਾਦ੍ਰੌ ਗਿਰਿਸ਼ ਨਿਕਟਸ੍ਥੇ ਧਨ-ਪਤੌ
ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਥੇ ਸ੍ਵਰ੍ਭੂਜਾ(ਅ)ਮਰ-ਸੁਰਭਿ-ਚਿਂਤਾਮਣਿ-ਗਣੇ
ਸ਼ਿਰਸ੍ਥੇ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੌ ਚਰਣ-ਯੁਗਲਸ੍ਥੇ(ਅ)ਖਿਲ ਸ਼ੁਭੇ
ਕਮ੍-ਅਰ੍ਥਂ ਦਾਸ੍ਯੇ(ਅ)ਹਂ ਭਵਤੁ ਭਵਦ੍-ਅਰ੍ਥਂ ਮਮ ਮਨਃ 27

ਸਾਰੂਪ੍ਯਂ ਤਵ ਪੂਜਨੇ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾ-ਦੇਵੇਤਿ ਸਂਕੀਰ੍ਤਨੇ
ਸਾਮੀਪ੍ਯਂ ਸ਼ਿਵ ਭਕ੍ਤਿ-ਧੁਰ੍ਯ-ਜਨਤਾ-ਸਾਂਗਤ੍ਯ-ਸਂਭਾਸ਼ਣੇ
ਸਾਲੋਕ੍ਯਂ ਚ ਚਰਾਚਰਾਤ੍ਮਕ-ਤਨੁ-ਧ੍ਯਾਨੇ ਭਵਾਨੀ-ਪਤੇ
ਸਾਯੁਜ੍ਯਂ ਮਮ ਸਿਦ੍ਧਿਮ੍-ਅਤ੍ਰ ਭਵਤਿ ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਰ੍ਥੋਸ੍ਮ੍ਯਹਂ 28

ਤ੍ਵਤ੍-ਪਾਦਾਂਬੁਜਮ੍-ਅਰ੍ਚਯਾਮਿ ਪਰਮਂ ਤ੍ਵਾਂ ਚਿਂਤਯਾਮਿ-ਅਨ੍ਵਹਂ
ਤ੍ਵਾਮ੍-ਈਸ਼ਂ ਸ਼ਰਣਂ ਵ੍ਰਜਾਮਿ ਵਚਸਾ ਤ੍ਵਾਮ੍-ਏਵ ਯਾਚੇ ਵਿਭੋ
ਵੀਕ੍ਸ਼ਾਂ ਮੇ ਦਿਸ਼ ਚਾਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀਂ ਸ-ਕਰੁਣਾਂ ਦਿਵ੍ਯੈਸ਼੍-ਚਿਰਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਾਂ
ਸ਼ਂਭੋ ਲੋਕ-ਗੁਰੋ ਮਦੀਯ-ਮਨਸਃ ਸੌਖ੍ਯੋਪਦੇਸ਼ਂ ਕੁਰੁ 29

ਵਸ੍ਤ੍ਰੋਦ੍-ਧੂਤ ਵਿਧੌ ਸਹਸ੍ਰ-ਕਰਤਾ ਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਚਨੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਤਾ
ਗਂਧੇ ਗਂਧ-ਵਹਾਤ੍ਮਤਾ(ਅ)ਨ੍ਨ-ਪਚਨੇ ਬਹਿਰ੍-ਮੁਖਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਤਾ
ਪਾਤ੍ਰੇ ਕਾਨ੍ਚਨ-ਗਰ੍ਭਤਾਸ੍ਤਿ ਮਯਿ ਚੇਦ੍ ਬਾਲੇਂਦੁ ਚੂਡਾ-ਮਣੇ
ਸ਼ੁਸ਼੍ਰੂਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾਣਿ ਤੇ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਤ੍ਰਿ-ਲੋਕੀ-ਗੁਰੋ 30

ਨਾਲਂ ਵਾ ਪਰਮੋਪਕਾਰਕਮ੍-ਇਦਂ ਤ੍ਵੇਕਂ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਪਤੇ
ਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿ-ਗਤਾਨ੍ ਚਰਾਚਰ-ਗਣਾਨ੍ ਬਾਹ੍ਯਸ੍ਥਿਤਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤੁਮ੍
ਸਰ੍ਵਾਮਰ੍ਤ੍ਯ-ਪਲਾਯਨੌਸ਼ਧਮ੍-ਅਤਿ-ਜ੍ਵਾਲਾ-ਕਰਂ ਭੀ-ਕਰਂ
ਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਂ ਗਰਲਂ ਗਲੇ ਨ ਗਲਿਤਂ ਨੋਦ੍ਗੀਰ੍ਣਮ੍-ਏਵ-ਤ੍ਵਯਾ 31

ਜ੍ਵਾਲੋਗ੍ਰਃ ਸਕਲਾਮਰਾਤਿ-ਭਯਦਃ ਕ੍ਸ਼੍ਵੇਲਃ ਕਥਂ ਵਾ ਤ੍ਵਯਾ
ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਃ ਕਿਂ ਚ ਕਰੇ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ਕਰ-ਤਲੇ ਕਿਂ ਪਕ੍ਵ-ਜਂਬੂ-ਫਲਮ੍
ਜਿਹ੍ਵਾਯਾਂ ਨਿਹਿਤਸ਼੍ਚ ਸਿਦ੍ਧ-ਘੁਟਿਕਾ ਵਾ ਕਂਠ-ਦੇਸ਼ੇ ਭ੍ਰੁਰੁਇਤਃ
ਕਿਂ ਤੇ ਨੀਲ-ਮਣਿਰ੍-ਵਿਭੂਸ਼ਣਮ੍-ਅਯਂ ਸ਼ਂਭੋ ਮਹਾਤ੍ਮਨ੍ ਵਦ 32

ਨਾਲਂ ਵਾ ਸਕ੍ਰੁਰੁਇਦ੍-ਏਵ ਦੇਵ ਭਵਤਃ ਸੇਵਾ ਨਤਿਰ੍-ਵਾ ਨੁਤਿਃ
ਪੂਜਾ ਵਾ ਸ੍ਮਰਣਂ ਕਥਾ-ਸ਼੍ਰਵਣਮ੍-ਅਪਿ-ਆਲੋਕਨਂ ਮਾਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਮ੍
ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ਨ੍-ਅਸ੍ਥਿਰ-ਦੇਵਤਾਨੁਸਰਣਾਯਾਸੇਨ ਕਿਂ ਲਭ੍ਯਤੇ
ਕਾ ਵਾ ਮੁਕ੍ਤਿਰ੍-ਇਤਃ ਕੁਤੋ ਭਵਤਿ ਚੇਤ੍ ਕਿਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨੀਯਂ ਤਦਾ 33

ਕਿਂ ਬ੍ਰੂਮਸ੍-ਤਵ ਸਾਹਸਂ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ ਕਸ੍ਯਾਸ੍ਤਿ ਸ਼ਂਭੋ ਭਵਦ੍-
ਧੈਰ੍ਯਂ ਚੇਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਮ੍-ਆਤ੍ਮਨਃ-ਸ੍ਥਿਤਿਰ੍-ਇਯਂ ਚਾਨ੍ਯੈਃ ਕਥਂ ਲਭ੍ਯਤੇ
ਭ੍ਰਸ਼੍ਯਦ੍-ਦੇਵ-ਗਣਂ ਤ੍ਰਸਨ੍-ਮੁਨਿ-ਗਣਂ ਨਸ਼੍ਯਤ੍-ਪ੍ਰਪਨ੍ਚਂ ਲਯਂ
ਪਸ਼੍ਯਨ੍-ਨਿਰ੍ਭਯ ਏਕ ਏਵ ਵਿਹਰਤਿ-ਆਨਂਦ-ਸਾਂਦ੍ਰੋ ਭਵਾਨ੍ 34

ਯੋਗ-ਕ੍ਸ਼ੇਮ-ਧੁਰਂ-ਧਰਸ੍ਯ ਸਕਲਃ-ਸ਼੍ਰੇਯਃ ਪ੍ਰਦੋਦ੍ਯੋਗਿਨੋ
ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਾਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ-ਮਤੋਪਦੇਸ਼-ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਨੋ ਬਾਹ੍ਯਾਂਤਰ-ਵ੍ਯਾਪਿਨਃ
ਸਰ੍ਵਜ੍ਨਸ੍ਯ ਦਯਾ-ਕਰਸ੍ਯ ਭਵਤਃ ਕਿਂ ਵੇਦਿਤਵ੍ਯਂ ਮਯਾ
ਸ਼ਂਭੋ ਤ੍ਵਂ ਪਰਮਾਂਤਰਂਗ ਇਤਿ ਮੇ ਚਿਤ੍ਤੇ ਸ੍ਮਰਾਮਿ-ਅਨ੍ਵਹਂ 35

ਭਕ੍ਤੋ ਭਕ੍ਤਿ-ਗੁਣਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਮੁਦ੍-ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾ-ਪੂਰ੍ਣੇ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੇ ਮਨਃ
ਕੁਂਭੇ ਸਾਂਬ ਤਵਾਨ੍ਘ੍ਰਿ-ਪਲ੍ਲਵ ਯੁਗਂ ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਸਂਵਿਤ੍-ਫਲਮ੍
ਸਤ੍ਤ੍ਵਂ ਮਂਤ੍ਰਮ੍-ਉਦੀਰਯਨ੍-ਨਿਜ ਸ਼ਰੀਰਾਗਾਰ ਸ਼ੁਦ੍ਧਿਂ ਵਹਨ੍
ਪੁਣ੍ਯਾਹਂ ਪ੍ਰਕਟੀ ਕਰੋਮਿ ਰੁਚਿਰਂ ਕਲ੍ਯਾਣਮ੍-ਆਪਾਦਯਨ੍ 36

ਆਮ੍ਨਾਯਾਂਬੁਧਿਮ੍-ਆਦਰੇਣ ਸੁਮਨਃ-ਸਨ੍ਘਾਃ-ਸਮੁਦ੍ਯਨ੍-ਮਨੋ
ਮਂਥਾਨਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਢ ਭਕ੍ਤਿ-ਰਜ੍ਜੁ-ਸਹਿਤਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਵਾ ਮਥਿਤ੍ਵਾ ਤਤਃ
ਸੋਮਂ ਕਲ੍ਪ-ਤਰੁਂ ਸੁ-ਪਰ੍ਵ-ਸੁਰਭਿਂ ਚਿਂਤਾ-ਮਣਿਂ ਧੀਮਤਾਂ
ਨਿਤ੍ਯਾਨਂਦ-ਸੁਧਾਂ ਨਿਰਂਤਰ-ਰਮਾ-ਸੌਭਾਗ੍ਯਮ੍-ਆਤਨ੍ਵਤੇ 37

ਪ੍ਰਾਕ੍-ਪੁਣ੍ਯਾਚਲ-ਮਾਰ੍ਗ-ਦਰ੍ਸ਼ਿਤ-ਸੁਧਾ-ਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਃ-ਸ਼ਿਵਃ
ਸੋਮਃ-ਸਦ੍-ਗੁਣ-ਸੇਵਿਤੋ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗ-ਧਰਃ ਪੂਰ੍ਣਾਸ੍-ਤਮੋ-ਮੋਚਕਃ
ਚੇਤਃ ਪੁਸ਼੍ਕਰ-ਲਕ੍ਸ਼ਿਤੋ ਭਵਤਿ ਚੇਦ੍-ਆਨਂਦ-ਪਾਥੋ-ਨਿਧਿਃ
ਪ੍ਰਾਗਲ੍ਭ੍ਯੇਨ ਵਿਜ੍ਰੁਰੁਇਂਭਤੇ ਸੁਮਨਸਾਂ ਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਸ੍-ਤਦਾ ਜਾਯਤੇ 38

ਧਰ੍ਮੋ ਮੇ ਚਤੁਰ੍-ਅਨ੍ਘ੍ਰਿਕਃ ਸੁਚਰਿਤਃ ਪਾਪਂ ਵਿਨਾਸ਼ਂ ਗਤਂ
ਕਾਮ-ਕ੍ਰੋਧ-ਮਦਾਦਯੋ ਵਿਗਲਿਤਾਃ ਕਾਲਾਃ ਸੁਖਾਵਿਸ਼੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਃ
ਜ੍ਨਾਨਾਨਂਦ-ਮਹੌਸ਼ਧਿਃ ਸੁਫਲਿਤਾ ਕੈਵਲ੍ਯ ਨਾਥੇ ਸਦਾ
ਮਾਨ੍ਯੇ ਮਾਨਸ-ਪੁਂਡਰੀਕ-ਨਗਰੇ ਰਾਜਾਵਤਂਸੇ ਸ੍ਥਿਤੇ 39

ਧੀ-ਯਂਤ੍ਰੇਣ ਵਚੋ-ਘਟੇਨ ਕਵਿਤਾ-ਕੁਲ੍ਯੋਪਕੁਲ੍ਯਾਕ੍ਰਮੈਰ੍-
ਆਨੀਤੈਸ਼੍ਚ ਸਦਾਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਚਰਿਤਾਂਭੋ-ਰਾਸ਼ਿ-ਦਿਵ੍ਯਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤੈਃ
ਹ੍ਰੁਰੁਇਤ੍-ਕੇਦਾਰ-ਯੁਤਾਸ਼੍-ਚ ਭਕ੍ਤਿ-ਕਲਮਾਃ ਸਾਫਲ੍ਯਮ੍-ਆਤਨ੍ਵਤੇ
ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਨ੍-ਮਮ ਸੇਵਕਸ੍ਯ ਭਗਵਨ੍ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ ਭੀਤਿਃ ਕੁਤਃ 40

ਪਾਪੋਤ੍ਪਾਤ-ਵਿਮੋਚਨਾਯ ਰੁਚਿਰੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਯ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਂ-ਜਯ
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ-ਧ੍ਯਾਨ-ਨਤਿ-ਪ੍ਰਦਿਕ੍ਸ਼ਿਣ-ਸਪਰ੍ਯਾਲੋਕਨਾਕਰ੍ਣਨੇ
ਜਿਹ੍ਵਾ-ਚਿਤ੍ਤ-ਸ਼ਿਰੋਨ੍ਘ੍ਰਿ-ਹਸ੍ਤ-ਨਯਨ-ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੈਰ੍-ਅਹਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤੋ
ਮਾਮ੍-ਆਜ੍ਨਾਪਯ ਤਨ੍-ਨਿਰੂਪਯ ਮੁਹੁਰ੍-ਮਾਮੇਵ ਮਾ ਮੇ(ਅ)ਵਚਃ 41

ਗਾਂਭੀਰ੍ਯਂ ਪਰਿਖਾ-ਪਦਂ ਘਨ-ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ਪ੍ਰਾਕਾਰ-ਉਦ੍ਯਦ੍-ਗੁਣ
ਸ੍ਤੋਮਸ਼੍-ਚਾਪ੍ਤ-ਬਲਂ ਘਨੇਂਦ੍ਰਿਯ-ਚਯੋ ਦ੍ਵਾਰਾਣਿ ਦੇਹੇ ਸ੍ਥਿਤਃ
ਵਿਦ੍ਯਾ-ਵਸ੍ਤੁ-ਸਮ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿਰ੍-ਇਤਿ-ਅਖਿਲ-ਸਾਮਗ੍ਰੀ-ਸਮੇਤੇ ਸਦਾ
ਦੁਰ੍ਗਾਤਿ-ਪ੍ਰਿਯ-ਦੇਵ ਮਾਮਕ-ਮਨੋ-ਦੁਰ੍ਗੇ ਨਿਵਾਸਂ ਕੁਰੁ 42

ਮਾ ਗਚ੍ਚ ਤ੍ਵਮ੍-ਇਤਸ੍-ਤਤੋ ਗਿਰਿਸ਼ ਭੋ ਮਯ੍ਯੇਵ ਵਾਸਂ ਕੁਰੁ
ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ਨ੍-ਆਦਿ ਕਿਰਾਤ ਮਾਮਕ-ਮਨਃ ਕਾਂਤਾਰ-ਸੀਮਾਂਤਰੇ
ਵਰ੍ਤਂਤੇ ਬਹੁਸ਼ੋ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਾ ਮਦ-ਜੁਸ਼ੋ ਮਾਤ੍ਸਰ੍ਯ-ਮੋਹਾਦਯਸ੍-
ਤਾਨ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਯਾ-ਵਿਨੋਦ ਰੁਚਿਤਾ-ਲਾਭਂ ਚ ਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਸਿ 43

ਕਰ-ਲਗ੍ਨ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਃ ਕਰੀਂਦ੍ਰ-ਭਨ੍ਗੋ
ਘਨ ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲ-ਵਿਖਂਡਨੋ(ਅ)ਸ੍ਤ-ਜਂਤੁਃ
ਗਿਰਿਸ਼ੋ ਵਿਸ਼ਦ੍-ਆਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਸ਼੍-ਚ ਚੇਤਃ
ਕੁਹਰੇ ਪਨ੍ਚ ਮੁਖੋਸ੍ਤਿ ਮੇ ਕੁਤੋ ਭੀਃ 44

ਚਂਦਃ-ਸ਼ਾਖਿ-ਸ਼ਿਖਾਨ੍ਵਿਤੈਰ੍-ਦ੍ਵਿਜ-ਵਰੈਃ ਸਂਸੇਵਿਤੇ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੇ
ਸੌਖ੍ਯਾਪਾਦਿਨਿ ਖੇਦ-ਭੇਦਿਨਿ ਸੁਧਾ-ਸਾਰੈਃ ਫਲੈਰ੍-ਦੀਪਿਤੇ
ਚੇਤਃ ਪਕ੍ਸ਼ਿ-ਸ਼ਿਖਾ-ਮਣੇ ਤ੍ਯਜ ਵ੍ਰੁਰੁਇਥਾ-ਸਨ੍ਚਾਰਮ੍-ਅਨ੍ਯੈਰ੍-ਅਲਂ
ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਨ੍ਕਰ-ਪਾਦ-ਪਦ੍ਮ-ਯੁਗਲੀ-ਨੀਡੇ ਵਿਹਾਰਂ ਕੁਰੁ 45

ਆਕੀਰ੍ਣੇ ਨਖ-ਰਾਜਿ-ਕਾਂਤਿ-ਵਿਭਵੈਰ੍-ਉਦ੍ਯਤ੍-ਸੁਧਾ-ਵੈਭਵੈਰ੍-
ਆਧੌਤੇਪਿ ਚ ਪਦ੍ਮ-ਰਾਗ-ਲਲਿਤੇ ਹਂਸ-ਵ੍ਰਜੈਰ੍-ਆਸ਼੍ਰਿਤੇ
ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਕ੍ਤਿ-ਵਧੂ ਗਣੈਸ਼੍-ਚ ਰਹਸਿ ਸ੍ਵੇਚ੍ਚਾ-ਵਿਹਾਰਂ ਕੁਰੁ
ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਮਾਨਸ-ਰਾਜ-ਹਂਸ ਗਿਰਿਜਾ ਨਾਥਾਨ੍ਘ੍ਰਿ-ਸੌਧਾਂਤਰੇ 46

ਸ਼ਂਭੁ-ਧ੍ਯਾਨ-ਵਸਂਤ-ਸਨ੍ਗਿਨਿ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਾਰਾਮੇ(ਅ)ਘ-ਜੀਰ੍ਣਚ੍ਚਦਾਃ
ਸ੍ਰਸ੍ਤਾ ਭਕ੍ਤਿ ਲਤਾਚ੍ਚਟਾ ਵਿਲਸਿਤਾਃ ਪੁਣ੍ਯ-ਪ੍ਰਵਾਲ-ਸ਼੍ਰਿਤਾਃ
ਦੀਪ੍ਯਂਤੇ ਗੁਣ-ਕੋਰਕਾ ਜਪ-ਵਚਃ ਪੁਸ਼੍ਪਾਣਿ ਸਦ੍-ਵਾਸਨਾ
ਜ੍ਨਾਨਾਨਂਦ-ਸੁਧਾ-ਮਰਂਦ-ਲਹਰੀ ਸਂਵਿਤ੍-ਫਲਾਭ੍ਯੁਨ੍ਨਤਿਃ 47

ਨਿਤ੍ਯਾਨਂਦ-ਰਸਾਲਯਂ ਸੁਰ-ਮੁਨਿ-ਸ੍ਵਾਂਤਾਂਬੁਜਾਤਾਸ਼੍ਰਯਂ
ਸ੍ਵਚ੍ਚਂ ਸਦ੍-ਦ੍ਵਿਜ-ਸੇਵਿਤਂ ਕਲੁਸ਼-ਹ੍ਰੁਰੁਇਤ੍-ਸਦ੍-ਵਾਸਨਾਵਿਸ਼੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਮ੍
ਸ਼ਂਭੁ-ਧ੍ਯਾਨ-ਸਰੋਵਰਂ ਵ੍ਰਜ ਮਨੋ-ਹਂਸਾਵਤਂਸ ਸ੍ਥਿਰਂ
ਕਿਂ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਯ-ਪਲ੍ਵਲ-ਭ੍ਰਮਣ-ਸਂਜਾਤ-ਸ਼੍ਰਮਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਸਿ 48

ਆਨਂਦਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤ-ਪੂਰਿਤਾ ਹਰ-ਪਦਾਂਭੋਜਾਲਵਾਲੋਦ੍ਯਤਾ
ਸ੍ਥੈਰ੍ਯੋਪਘ੍ਨਮ੍-ਉਪੇਤ੍ਯ ਭਕ੍ਤਿ ਲਤਿਕਾ ਸ਼ਾਖੋਪਸ਼ਾਖਾਨ੍ਵਿਤਾ
ਉਚ੍ਚੈਰ੍-ਮਾਨਸ-ਕਾਯਮਾਨ-ਪਟਲੀਮ੍-ਆਕ੍ਰਮ੍ਯ ਨਿਸ਼੍-ਕਲ੍ਮਸ਼ਾ
ਨਿਤ੍ਯਾਭੀਸ਼੍ਟ-ਫਲ-ਪ੍ਰਦਾ ਭਵਤੁ ਮੇ ਸਤ੍-ਕਰ੍ਮ-ਸਂਵਰ੍ਧਿਤਾ 49

ਸਂਧ੍ਯਾਰਂਭ-ਵਿਜ੍ਰੁਰੁਇਂਭਿਤਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿ-ਸ਼ਿਰ-ਸ੍ਥਾਨਾਂਤਰ੍-ਆਧਿਸ਼੍ਠਿਤਂ
ਸ-ਪ੍ਰੇਮ ਭ੍ਰਮਰਾਭਿਰਾਮਮ੍-ਅਸਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ਸਦ੍-ਵਾਸਨਾ-ਸ਼ੋਭਿਤਮ੍
ਭੋਗੀਂਦ੍ਰਾਭਰਣਂ ਸਮਸ੍ਤ-ਸੁਮਨਃ-ਪੂਜ੍ਯਂ ਗੁਣਾਵਿਸ਼੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ
ਸੇਵੇ ਸ਼੍ਰੀ-ਗਿਰਿ-ਮਲ੍ਲਿਕਾਰ੍ਜੁਨ-ਮਹਾ-ਲਿਨ੍ਗਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਨ੍ਗਿਤਂ 50

ਭ੍ਰੁਰੁਇਨ੍ਗੀਚ੍ਚਾ-ਨਟਨੋਤ੍ਕਟਃ ਕਰਿ-ਮਦ-ਗ੍ਰਾਹੀ ਸ੍ਫੁਰਨ੍-ਮਾਧਵ-
ਆਹ੍ਲਾਦੋ ਨਾਦ-ਯੁਤੋ ਮਹਾਸਿਤ-ਵਪੁਃ ਪਨ੍ਚੇਸ਼ੁਣਾ ਚਾਦ੍ਰੁਰੁਇਤਃ
ਸਤ੍-ਪਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਮਨੋ-ਵਨੇਸ਼ੁ ਸ ਪੁਨਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍-ਮਦੀਯੇ ਮਨੋ
ਰਾਜੀਵੇ ਭ੍ਰਮਰਾਧਿਪੋ ਵਿਹਰਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਲ-ਵਾਸੀ ਵਿਭੁਃ 51

ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤ-ਵਰ੍ਸ਼ਿਣਂ ਘਨ-ਵਿਪਦ੍-ਗ੍ਰੀਸ਼੍ਮਚ੍ਚਿਦਾ-ਕਰ੍ਮਠਂ
ਵਿਦ੍ਯਾ-ਸਸ੍ਯ-ਫਲੋਦਯਾਯ ਸੁਮਨਃ-ਸਂਸੇਵ੍ਯਮ੍-ਇਚ੍ਚਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਮ੍
ਨ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯਦ੍-ਭਕ੍ਤ-ਮਯੂਰਮ੍-ਅਦ੍ਰਿ-ਨਿਲਯਂ ਚਨ੍ਚਜ੍-ਜਟਾ-ਮਂਡਲਂ
ਸ਼ਂਭੋ ਵਾਨ੍ਚਤਿ ਨੀਲ-ਕਂਧਰ-ਸਦਾ ਤ੍ਵਾਂ ਮੇ ਮਨਸ਼੍-ਚਾਤਕਃ 52

ਆਕਾਸ਼ੇਨ ਸ਼ਿਖੀ ਸਮਸ੍ਤ ਫਣਿਨਾਂ ਨੇਤ੍ਰਾ ਕਲਾਪੀ ਨਤਾ-
(ਅ)ਨੁਗ੍ਰਾਹਿ-ਪ੍ਰਣਵੋਪਦੇਸ਼-ਨਿਨਦੈਃ ਕੇਕੀਤਿ ਯੋ ਗੀਯਤੇ
ਸ਼੍ਯਾਮਾਂ ਸ਼ੈਲ-ਸਮੁਦ੍ਭਵਾਂ ਘਨ-ਰੁਚਿਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਨਟਂਤਂ ਮੁਦਾ
ਵੇਦਾਂਤੋਪਵਨੇ ਵਿਹਾਰ-ਰਸਿਕਂ ਤਂ ਨੀਲ-ਕਂਠਂ ਭਜੇ 53

ਸਂਧ੍ਯਾ ਘਰ੍ਮ-ਦਿਨਾਤ੍ਯਯੋ ਹਰਿ-ਕਰਾਘਾਤ-ਪ੍ਰਭੂਤਾਨਕ-
ਧ੍ਵਾਨੋ ਵਾਰਿਦ ਗਰ੍ਜਿਤਂ ਦਿਵਿਸ਼ਦਾਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਚ੍ਚਟਾ ਚਨ੍ਚਲਾ
ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰਿਤੋਸ਼ ਬਾਸ਼੍ਪ ਵਿਤਤਿਰ੍-ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਰ੍-ਮਯੂਰੀ ਸ਼ਿਵਾ
ਯਸ੍ਮਿਨ੍ਨ੍-ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਤਾਂਡਵਂ ਵਿਜਯਤੇ ਤਂ ਨੀਲ-ਕਂਠਂ ਭਜੇ 54

ਆਦ੍ਯਾਯਾਮਿਤ-ਤੇਜਸੇ-ਸ਼੍ਰੁਤਿ-ਪਦੈਰ੍-ਵੇਦ੍ਯਾਯ ਸਾਧ੍ਯਾਯ ਤੇ
ਵਿਦ੍ਯਾਨਂਦ-ਮਯਾਤ੍ਮਨੇ ਤ੍ਰਿ-ਜਗਤਃ-ਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣੋਦ੍ਯੋਗਿਨੇ
ਧ੍ਯੇਯਾਯਾਖਿਲ-ਯੋਗਿਭਿਃ-ਸੁਰ-ਗਣੈਰ੍-ਗੇਯਾਯ ਮਾਯਾਵਿਨੇ
ਸਮ੍ਯਕ੍ ਤਾਂਡਵ-ਸਂਭ੍ਰਮਾਯ ਜਟਿਨੇ ਸੇਯਂ ਨਤਿਃ-ਸ਼ਂਭਵੇ 55

ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਤ੍ਰਿ-ਗੁਣਾਤ੍ਮਨੇ ਪੁਰ-ਜਿਤੇ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ-ਸ਼੍ਰੇਯਸੇ
ਸਤ੍ਯਾਯਾਦਿ ਕੁਟੁਂਬਿਨੇ ਮੁਨਿ-ਮਨਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼-ਚਿਨ੍-ਮੂਰ੍ਤਯੇ
ਮਾਯਾ-ਸ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ-ਜਗਤ੍-ਤ੍ਰਯਾਯ ਸਕਲ-ਆਮ੍ਨਾਯਾਂਤ-ਸਨ੍ਚਾਰਿਣੇ
ਸਾਯਂ ਤਾਂਡਵ-ਸਂਭ੍ਰਮਾਯ ਜਟਿਨੇ ਸੇਯਂ ਨਤਿਃ-ਸ਼ਂਭਵੇ 56

ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ੍ਵੋਦਰ-ਪੋਸ਼ਣਾਯ ਸਕਲਾਨ੍-ਉਦ੍ਦਿਸ਼੍ਯ ਵਿਤ੍ਤਾਸ਼ਯਾ
ਵ੍ਯਰ੍ਥਂ ਪਰ੍ਯਟਨਂ ਕਰੋਮਿ ਭਵਤਃ-ਸੇਵਾਂ ਨ ਜਾਨੇ ਵਿਭੋ
ਮਜ੍-ਜਨ੍ਮਾਂਤਰ-ਪੁਣ੍ਯ-ਪਾਕ-ਬਲਤਸ੍-ਤ੍ਵਂ ਸ਼ਰ੍ਵ ਸਰ੍ਵਾਂਤਰਸ੍-
ਤਿਸ਼੍ਠਸ੍ਯੇਵ ਹਿ ਤੇਨ ਵਾ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ ਤੇ ਰਕ੍ਸ਼ਣੀਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮ੍ਯਹਂ 57

ਏਕੋ ਵਾਰਿਜ-ਬਾਂਧਵਃ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿ-ਨਭੋ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਂ ਤਮੋ-ਮਂਡਲਂ
ਭਿਤ੍ਵਾ ਲੋਚਨ-ਗੋਚਰੋਪਿ ਭਵਤਿ ਤ੍ਵਂ ਕੋਟਿ-ਸੂਰ੍ਯ-ਪ੍ਰਭਃ
ਵੇਦ੍ਯਃ ਕਿਂ ਨ ਭਵਸ੍ਯਹੋ ਘਨ-ਤਰਂ ਕੀਦ੍ਰੁਰੁਇਨ੍ਗ੍ਭਵੇਨ੍-ਮਤ੍ਤਮਸ੍-
ਤਤ੍-ਸਰ੍ਵਂ ਵ੍ਯਪਨੀਯ ਮੇ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ ਭਵ 58

ਹਂਸਃ ਪਦ੍ਮ-ਵਨਂ ਸਮਿਚ੍ਚਤਿ ਯਥਾ ਨੀਲਾਂਬੁਦਂ ਚਾਤਕਃ
ਕੋਕਃ ਕੋਕ-ਨਦ-ਪ੍ਰਿਯਂ ਪ੍ਰਤਿ-ਦਿਨਂ ਚਂਦ੍ਰਂ ਚਕੋਰਸ੍-ਤਥਾ
ਚੇਤੋ ਵਾਨ੍ਚਤਿ ਮਾਮਕਂ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ ਚਿਨ੍-ਮਾਰ੍ਗ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗ੍ਯਂ ਵਿਭੋ
ਗੌਰੀ ਨਾਥ ਭਵਤ੍-ਪਦਾਬ੍ਜ-ਯੁਗਲਂ ਕੈਵਲ੍ਯ-ਸੌਖ੍ਯ-ਪ੍ਰਦਂ 59

ਰੋਧਸ੍-ਤੋਯਹ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ਸ਼੍ਰਮੇਣ-ਪਥਿਕਸ਼੍-ਚਾਯਾਂ ਤਰੋਰ੍-ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਤਃ
ਭੀਤਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਂ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਥਮ੍-ਅਤਿਥਿਰ੍-ਦੀਨਃ ਪ੍ਰਭਂ ਧਾਰ੍ਮਿਕਮ੍
ਦੀਪਂ ਸਂਤਮਸਾਕੁਲਸ਼੍-ਚ ਸ਼ਿਖਿਨਂ ਸ਼ੀਤਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤਸ੍-ਤ੍ਵਂ ਤਥਾ
ਚੇਤਃ-ਸਰ੍ਵ-ਭਯਾਪਹਂ-ਵ੍ਰਜ ਸੁਖਂ ਸ਼ਂਭੋਃ ਪਦਾਂਭੋਰੁਹਂ 60

ਅਨ੍ਕੋਲਂ ਨਿਜ ਬੀਜ ਸਂਤਤਿਰ੍-ਅਯਸ੍ਕਾਂਤੋਪਲਂ ਸੂਚਿਕਾ
ਸਾਧ੍ਵੀ ਨੈਜ ਵਿਭੁਂ ਲਤਾ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿ-ਰੁਹਂ ਸਿਂਧੁਹ੍-ਸਰਿਦ੍-ਵਲ੍ਲਭਮ੍
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤੀਹ ਯਥਾ ਤਥਾ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇਃ ਪਾਦਾਰਵਿਂਦ-ਦ੍ਵਯਂ
ਚੇਤੋਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਰ੍-ਉਪੇਤ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਸਦਾ ਸਾ ਭਕ੍ਤਿਰ੍-ਇਤਿ-ਉਚ੍ਯਤੇ 61

ਆਨਂਦਾਸ਼੍ਰੁਭਿਰ੍-ਆਤਨੋਤਿ ਪੁਲਕਂ ਨੈਰ੍ਮਲ੍ਯਤਸ਼੍-ਚਾਦਨਂ
ਵਾਚਾ ਸ਼ਨ੍ਖ ਮੁਖੇ ਸ੍ਥਿਤੈਸ਼੍-ਚ ਜਠਰਾ-ਪੂਰ੍ਤਿਂ ਚਰਿਤ੍ਰਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤੈਃ
ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੈਰ੍-ਭਸਿਤੇਨ ਦੇਵ ਵਪੁਸ਼ੋ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਭਵਦ੍-ਭਾਵਨਾ-
ਪਰ੍ਯਨ੍ਕੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼੍ਯ ਭਕ੍ਤਿ ਜਨਨੀ ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਭਕਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤਿ 62

ਮਾਰ੍ਗਾ-ਵਰ੍ਤਿਤ ਪਾਦੁਕਾ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇਰ੍-ਅਂਗਸ੍ਯ ਕੂਰ੍ਚਾਯਤੇ
ਗਂਡੂਸ਼ਾਂਬੁ-ਨਿਸ਼ੇਚਨਂ ਪੁਰ-ਰਿਪੋਰ੍-ਦਿਵ੍ਯਾਭਿਸ਼ੇਕਾਯਤੇ
ਕਿਨ੍ਚਿਦ੍-ਭਕ੍ਸ਼ਿਤ-ਮਾਂਸ-ਸ਼ੇਸ਼-ਕਬਲਂ ਨਵ੍ਯੋਪਹਾਰਾਯਤੇ
ਭਕ੍ਤਿਃ ਕਿਂ ਨ ਕਰੋਤਿ-ਅਹੋ ਵਨ-ਚਰੋ ਭਕ੍ਤਾਵਤਮ੍ਸਾਯਤੇ 63

ਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤਾਡਨਮ੍-ਅਂਤਕਸ੍ਯ ਕਠਿਨਾਪਸ੍ਮਾਰ ਸਮ੍ਮਰ੍ਦਨਂ
ਭੂ-ਭ੍ਰੁਰੁਇਤ੍-ਪਰ੍ਯਟਨਂ ਨਮਤ੍-ਸੁਰ-ਸ਼ਿਰਃ-ਕੋਟੀਰ ਸਨ੍ਘਰ੍ਸ਼ਣਮ੍
ਕਰ੍ਮੇਦਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਦੁਲਸ੍ਯ ਤਾਵਕ-ਪਦ-ਦ੍ਵਂਦ੍ਵਸ੍ਯ ਗੌਰੀ-ਪਤੇ
ਮਚ੍ਚੇਤੋ-ਮਣਿ-ਪਾਦੁਕਾ-ਵਿਹਰਣਂ ਸ਼ਂਭੋ ਸਦਾਨ੍ਗੀ-ਕੁਰੁ 64

ਵਕ੍ਸ਼ਸ੍-ਤਾਡਨ ਸ਼ਨ੍ਕਯਾ ਵਿਚਲਿਤੋ ਵੈਵਸ੍ਵਤੋ ਨਿਰ੍ਜਰਾਃ
ਕੋਟੀਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਰਤ੍ਨ-ਦੀਪ-ਕਲਿਕਾ-ਨੀਰਾਜਨਂ ਕੁਰ੍ਵਤੇ
ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਮੁਕ੍ਤਿ-ਵਧੂਸ੍-ਤਨੋਤਿ ਨਿਭ੍ਰੁਰੁਇਤਾਸ਼੍ਲੇਸ਼ਂ ਭਵਾਨੀ-ਪਤੇ
ਯਚ੍-ਚੇਤਸ੍-ਤਵ ਪਾਦ-ਪਦ੍ਮ-ਭਜਨਂ ਤਸ੍ਯੇਹ ਕਿਂ ਦੁਰ੍-ਲਭਂ 65

ਕ੍ਰੀਡਾਰ੍ਥਂ ਸ੍ਰੁਰੁਇਜਸਿ ਪ੍ਰਪਨ੍ਚਮ੍-ਅਖਿਲਂ ਕ੍ਰੀਡਾ-ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਾਸ੍-ਤੇ ਜਨਾਃ
ਯਤ੍-ਕਰ੍ਮਾਚਰਿਤਂ ਮਯਾ ਚ ਭਵਤਃ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯੈ ਭਵਤ੍ਯੇਵ ਤਤ੍
ਸ਼ਂਭੋ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਕੁਤੂਹਲਸ੍ਯ ਕਰਣਂ ਮਚ੍ਚੇਸ਼੍ਟਿਤਂ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਂ
ਤਸ੍ਮਾਨ੍-ਮਾਮਕ ਰਕ੍ਸ਼ਣਂ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਮ੍-ਏਵ ਤ੍ਵਯਾ 66

ਬਹੁ-ਵਿਧ-ਪਰਿਤੋਸ਼-ਬਾਸ਼੍ਪ-ਪੂਰ-
ਸ੍ਫੁਟ-ਪੁਲਕਾਨ੍ਕਿਤ-ਚਾਰੁ-ਭੋਗ-ਭੂਮਿਮ੍
ਚਿਰ-ਪਦ-ਫਲ-ਕਾਨ੍ਕ੍ਸ਼ਿ-ਸੇਵ੍ਯਮਾਨਾਂ
ਪਰਮ ਸਦਾਸ਼ਿਵ-ਭਾਵਨਾਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ 67

ਅਮਿਤ-ਮੁਦਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਮੁਹੁਰ੍-ਦੁਹਂਤੀਂ
ਵਿਮਲ-ਭਵਤ੍-ਪਦ-ਗੋਸ਼੍ਠਮ੍-ਆਵਸਂਤੀਮ੍
ਸਦਯ ਪਸ਼ੁ-ਪਤੇ ਸੁਪੁਣ੍ਯ-ਪਾਕਾਂ
ਮਮ ਪਰਿਪਾਲਯ ਭਕ੍ਤਿ ਧੇਨੁਮ੍-ਏਕਾਂ 68

ਜਡਤਾ ਪਸ਼ੁਤਾ ਕਲਨ੍ਕਿਤਾ
ਕੁਟਿਲ-ਚਰਤ੍ਵਂ ਚ ਨਾਸ੍ਤਿ ਮਯਿ ਦੇਵ
ਅਸ੍ਤਿ ਯਦਿ ਰਾਜ-ਮੌਲੇ
ਭਵਦ੍-ਆਭਰਣਸ੍ਯ ਨਾਸ੍ਮਿ ਕਿਂ ਪਾਤ੍ਰਂ 69

ਅਰਹਸਿ ਰਹਸਿ ਸ੍ਵਤਂਤ੍ਰ-ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ
ਵਰਿ-ਵਸਿਤੁਂ ਸੁਲਭਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨ-ਮੂਰ੍ਤਿਃ
ਅਗਣਿਤ ਫਲ-ਦਾਯਕਃ ਪ੍ਰਭੁਰ੍-ਮੇ
ਜਗਦ੍-ਅਧਿਕੋ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਿ ਰਾਜ-ਸ਼ੇਖਰੋਸ੍ਤਿ 70

ਆਰੂਢ-ਭਕ੍ਤਿ-ਗੁਣ-ਕੁਨ੍ਚਿਤ-ਭਾਵ-ਚਾਪ-
ਯੁਕ੍ਤੈਃ-ਸ਼ਿਵ-ਸ੍ਮਰਣ-ਬਾਣ-ਗਣੈਰ੍-ਅਮੋਘੈਃ
ਨਿਰ੍ਜਿਤ੍ਯ ਕਿਲ੍ਬਿਸ਼-ਰਿਪੂਨ੍ ਵਿਜਯੀ ਸੁਧੀਂਦ੍ਰਃ-
ਸਾਨਂਦਮ੍-ਆਵਹਤਿ ਸੁਸ੍ਥਿਰ-ਰਾਜ-ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ 71

ਧ੍ਯਾਨਾਨ੍ਜਨੇਨ ਸਮਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਤਮਃ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਂ
ਭਿਤ੍ਵਾ ਮਹਾ-ਬਲਿਭਿਰ੍-ਈਸ਼੍ਵਰ ਨਾਮ-ਮਂਤ੍ਰੈਃ
ਦਿਵ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਂ ਭੁਜਗ-ਭੂਸ਼ਣਮ੍-ਉਦ੍ਵਹਂਤਿ
ਯੇ ਪਾਦ-ਪਦ੍ਮਮ੍-ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਰ੍ਥਾਃ 72

ਭੂ-ਦਾਰਤਾਮ੍-ਉਦਵਹਦ੍-ਯਦ੍-ਅਪੇਕ੍ਸ਼ਯਾ ਸ਼੍ਰੀ-
ਭੂ-ਦਾਰ ਏਵ ਕਿਮਤਃ ਸੁਮਤੇ ਲਭਸ੍ਵ
ਕੇਦਾਰਮ੍-ਆਕਲਿਤ ਮੁਕ੍ਤਿ ਮਹੌਸ਼ਧੀਨਾਂ
ਪਾਦਾਰਵਿਂਦ ਭਜਨਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ 73

ਆਸ਼ਾ-ਪਾਸ਼-ਕ੍ਲੇਸ਼-ਦੁਰ੍-ਵਾਸਨਾਦਿ-
ਭੇਦੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤੈਰ੍-ਦਿਵ੍ਯ-ਗਂਧੈਰ੍-ਅਮਂਦੈਃ
ਆਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਟੀਕਸ੍ਯ ਪਾਦਾਰਵਿਂਦਂ
ਚੇਤਃ-ਪੇਟੀਂ ਵਾਸਿਤਾਂ ਮੇ ਤਨੋਤੁ 74

ਕਲ੍ਯਾਣਿਨਂ ਸਰਸ-ਚਿਤ੍ਰ-ਗਤਿਂ ਸਵੇਗਂ
ਸਰ੍ਵੇਨ੍ਗਿਤਜ੍ਨਮ੍-ਅਨਘਂ ਧ੍ਰੁਵ-ਲਕ੍ਸ਼ਣਾਢ੍ਯਮ੍
ਚੇਤਸ੍-ਤੁਰਨ੍ਗਮ੍-ਅਧਿਰੁਹ੍ਯ ਚਰ ਸ੍ਮਰਾਰੇ
ਨੇਤਃ-ਸਮਸ੍ਤ ਜਗਤਾਂ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਭਾਧਿਰੂਢ 75

ਭਕ੍ਤਿਰ੍-ਮਹੇਸ਼-ਪਦ-ਪੁਸ਼੍ਕਰਮ੍-ਆਵਸਂਤੀ
ਕਾਦਂਬਿਨੀਵ ਕੁਰੁਤੇ ਪਰਿਤੋਸ਼-ਵਰ੍ਸ਼ਮ੍
ਸਂਪੂਰਿਤੋ ਭਵਤਿ ਯਸ੍ਯ ਮਨਸ੍-ਤਟਾਕਸ੍-
ਤਜ੍-ਜਨ੍ਮ-ਸਸ੍ਯਮ੍-ਅਖਿਲਂ ਸਫਲਂ ਚ ਨਾਨ੍ਯਤ੍ 76

ਬੁਦ੍ਧਿਃ-ਸ੍ਥਿਰਾ ਭਵਿਤੁਮ੍-ਈਸ਼੍ਵਰ-ਪਾਦ-ਪਦ੍ਮ
ਸਕ੍ਤਾ ਵਧੂਰ੍-ਵਿਰਹਿਣੀਵ ਸਦਾ ਸ੍ਮਰਂਤੀ
ਸਦ੍-ਭਾਵਨਾ-ਸ੍ਮਰਣ-ਦਰ੍ਸ਼ਨ-ਕੀਰ੍ਤਨਾਦਿ
ਸਮ੍ਮੋਹਿਤੇਵ ਸ਼ਿਵ-ਮਂਤ੍ਰ-ਜਪੇਨ ਵਿਂਤੇ 77

ਸਦ੍-ਉਪਚਾਰ-ਵਿਧਿਸ਼ੁ-ਅਨੁ-ਬੋਧਿਤਾਂ
ਸਵਿਨਯਾਂ ਸੁਹ੍ਰੁਰੁਇਦਂ ਸਦੁਪਾਸ਼੍ਰਿਤਾਮ੍
ਮਮ ਸਮੁਦ੍ਧਰ ਬੁਦ੍ਧਿਮ੍-ਇਮਾਂ ਪ੍ਰਭੋ
ਵਰ-ਗੁਣੇਨ ਨਵੋਢ-ਵਧੂਮ੍-ਇਵ 78

ਨਿਤ੍ਯਂ ਯੋਗਿ-ਮਨਹ੍-ਸਰੋਜ-ਦਲ-ਸਨ੍ਚਾਰ-ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍-ਤ੍ਵਤ੍-ਕ੍ਰਮਃ-
ਸ਼ਂਭੋ ਤੇਨ ਕਥਂ ਕਠੋਰ-ਯਮ-ਰਾਡ੍-ਵਕ੍ਸ਼ਃ-ਕਵਾਟ-ਕ੍ਸ਼ਤਿਃ
ਅਤ੍ਯਂਤਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਦੁਲਂ ਤ੍ਵਦ੍-ਅਨ੍ਘ੍ਰਿ-ਯੁਗਲਂ ਹਾ ਮੇ ਮਨਸ਼੍-ਚਿਂਤਯਤਿ-
ਏਤਲ੍-ਲੋਚਨ-ਗੋਚਰਂ ਕੁਰੁ ਵਿਭੋ ਹਸ੍ਤੇਨ ਸਂਵਾਹਯੇ 79

ਏਸ਼੍ਯਤ੍ਯੇਸ਼ ਜਨਿਂ ਮਨੋ(ਅ)ਸ੍ਯ ਕਠਿਨਂ ਤਸ੍ਮਿਨ੍-ਨਟਾਨੀਤਿ ਮਦ੍-
ਰਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਗਿਰਿ ਸੀਮ੍ਨਿ ਕੋਮਲ-ਪਦ-ਨ੍ਯਾਸਃ ਪੁਰਾਭ੍ਯਾਸਿਤਃ
ਨੋ-ਚੇਦ੍-ਦਿਵ੍ਯ-ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਾਂਤਰੇਸ਼ੁ ਸੁਮਨਸ੍-ਤਲ੍ਪੇਸ਼ੁ ਵੇਦ੍ਯਾਦਿਸ਼ੁ
ਪ੍ਰਾਯਃ-ਸਤ੍ਸੁ ਸ਼ਿਲਾ-ਤਲੇਸ਼ੁ ਨਟਨਂ ਸ਼ਂਭੋ ਕਿਮਰ੍ਥਂ ਤਵ 80

ਕਨ੍ਚਿਤ੍-ਕਾਲਮ੍-ਉਮਾ-ਮਹੇਸ਼ ਭਵਤਃ ਪਾਦਾਰਵਿਂਦਾਰ੍ਚਨੈਃ
ਕਨ੍ਚਿਦ੍-ਧ੍ਯਾਨ-ਸਮਾਧਿਭਿਸ਼੍-ਚ ਨਤਿਭਿਃ ਕਨ੍ਚਿਤ੍ ਕਥਾਕਰ੍ਣਨੈਃ
ਕਨ੍ਚਿਤ੍ ਕਨ੍ਚਿਦ੍-ਅਵੇਕ੍ਸ਼ਣੈਸ਼੍-ਚ ਨੁਤਿਭਿਃ ਕਨ੍ਚਿਦ੍-ਦਸ਼ਾਮ੍-ਈਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੀਂ
ਯਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਮੁਦਾ ਤ੍ਵਦ੍-ਅਰ੍ਪਿਤ ਮਨਾ ਜੀਵਨ੍ ਸ ਮੁਕ੍ਤਃ ਖਲੁ 81

ਬਾਣਤ੍ਵਂ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਭਤ੍ਵਮ੍-ਅਰ੍ਧ-ਵਪੁਸ਼ਾ ਭਾਰ੍ਯਾਤ੍ਵਮ੍-ਆਰ੍ਯਾ-ਪਤੇ
ਘੋਣਿਤ੍ਵਂ ਸਖਿਤਾ ਮ੍ਰੁਰੁਇਦਨ੍ਗ ਵਹਤਾ ਚੇਤ੍ਯਾਦਿ ਰੂਪਂ ਦਧੌ
ਤ੍ਵਤ੍-ਪਾਦੇ ਨਯਨਾਰ੍ਪਣਂ ਚ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵਦ੍-ਦੇਹ ਭਾਗੋ ਹਰਿਃ
ਪੂਜ੍ਯਾਤ੍-ਪੂਜ੍ਯ-ਤਰਃ-ਸ ਏਵ ਹਿ ਨ ਚੇਤ੍ ਕੋ ਵਾ ਤਦਨ੍ਯੋ(ਅ)ਧਿਕਃ 82

ਜਨਨ-ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਿ-ਯੁਤਾਨਾਂ ਸੇਵਯਾ ਦੇਵਤਾਨਾਂ
ਨ ਭਵਤਿ ਸੁਖ-ਲੇਸ਼ਃ ਸਂਸ਼ਯੋ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤਤ੍ਰ
ਅਜਨਿਮ੍-ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤ ਰੂਪਂ ਸਾਂਬਮ੍-ਈਸ਼ਂ ਭਜਂਤੇ
ਯ ਇਹ ਪਰਮ ਸੌਖ੍ਯਂ ਤੇ ਹਿ ਧਨ੍ਯਾ ਲਭਂਤੇ 83

ਸ਼ਿਵ ਤਵ ਪਰਿਚਰ੍ਯਾ ਸਨ੍ਨਿਧਾਨਾਯ ਗੌਰ੍ਯਾ
ਭਵ ਮਮ ਗੁਣ-ਧੁਰ੍ਯਾਂ ਬੁਦ੍ਧਿ-ਕਨ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਦਾਸ੍ਯੇ
ਸਕਲ-ਭੁਵਨ-ਬਂਧੋ ਸਚ੍ਚਿਦ੍-ਆਨਂਦ-ਸਿਂਧੋ
ਸਦਯ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ-ਗੇਹੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਂਵਸ ਤ੍ਵਂ 84

ਜਲਧਿ ਮਥਨ ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਨੈਵ ਪਾਤਾਲ ਭੇਦੀ
ਨ ਚ ਵਨ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਯਾਯਾਂ ਨੈਵ ਲੁਬ੍ਧਃ ਪ੍ਰਵੀਣਃ
ਅਸ਼ਨ-ਕੁਸੁਮ-ਭੂਸ਼ਾ-ਵਸ੍ਤ੍ਰ-ਮੁਖ੍ਯਾਂ ਸਪਰ੍ਯਾਂ
ਕਥਯ ਕਥਮ੍-ਅਹਂ ਤੇ ਕਲ੍ਪਯਾਨੀਂਦੁ-ਮੌਲੇ 85

ਪੂਜਾ-ਦ੍ਰਵ੍ਯ-ਸਮ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਯੋ ਵਿਰਚਿਤਾਃ ਪੂਜਾਂ ਕਥਂ ਕੁਰ੍ਮਹੇ
ਪਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਵਂ ਨ ਚ ਵਾ ਕੀਟਿਤ੍ਵਮ੍-ਅਪਿ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਂ ਮਯਾ ਦੁਰ੍-ਲਭਮ੍
ਜਾਨੇ ਮਸ੍ਤਕਮ੍-ਅਨ੍ਘ੍ਰਿ-ਪਲ੍ਲਵਮ੍-ਉਮਾ-ਜਾਨੇ ਨ ਤੇ(ਅ)ਹਂ ਵਿਭੋ
ਨ ਜ੍ਨਾਤਂ ਹਿ ਪਿਤਾਮਹੇਨ ਹਰਿਣਾ ਤਤ੍ਤ੍ਵੇਨ ਤਦ੍-ਰੂਪਿਣਾ 86

ਅਸ਼ਨਂ ਗਰਲਂ ਫਣੀ ਕਲਾਪੋ
ਵਸਨਂ ਚਰ੍ਮ ਚ ਵਾਹਨਂ ਮਹੋਕ੍ਸ਼ਃ
ਮਮ ਦਾਸ੍ਯਸਿ ਕਿਂ ਕਿਮ੍-ਅਸ੍ਤਿ ਸ਼ਂਭੋ
ਤਵ ਪਾਦਾਂਬੁਜ-ਭਕ੍ਤਿਮ੍-ਏਵ ਦੇਹਿ 87

ਯਦਾ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂਭੋ-ਨਿਧਿ-ਸੇਤੁ-ਬਂਧਨਃ
ਕਰਸ੍ਥ-ਲਾਧਃ-ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ-ਪਰ੍ਵਤਾਧਿਪਃ
ਭਵਾਨਿ ਤੇ ਲਨ੍ਘਿਤ-ਪਦ੍ਮ-ਸਂਭਵਸ੍-
ਤਦਾ ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਚਾ-ਸ੍ਤਵ ਭਾਵਨ-ਕ੍ਸ਼ਮਃ 88

ਨਤਿਭਿਰ੍-ਨੁਤਿਭਿਸ੍-ਤ੍ਵਮ੍-ਈਸ਼ ਪੂਜਾ
ਵਿਧਿਭਿਰ੍-ਧ੍ਯਾਨ-ਸਮਾਧਿਭਿਰ੍-ਨ ਤੁਸ਼੍ਟਃ
ਧਨੁਸ਼ਾ ਮੁਸਲੇਨ ਚਾਸ਼੍ਮਭਿਰ੍-ਵਾ
ਵਦ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਿ-ਕਰਂ ਤਥਾ ਕਰੋਮਿ 89

ਵਚਸਾ ਚਰਿਤਂ ਵਦਾਮਿ ਸ਼ਂਭੋਰ੍-
ਅਹਮ੍-ਉਦ੍ਯੋਗ ਵਿਧਾਸੁ ਤੇ(ਅ)ਪ੍ਰਸਕ੍ਤਃ
ਮਨਸਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਮ੍-ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੇਵੇ
ਸ਼ਿਰਸਾ ਚੈਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵਂ ਨਮਾਮਿ 90

ਆਦ੍ਯਾ(ਅ)ਵਿਦ੍ਯਾ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦ੍-ਗਤਾ ਨਿਰ੍ਗਤਾਸੀਤ੍-
ਵਿਦ੍ਯਾ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਯਾ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦ੍-ਗਤਾ ਤ੍ਵਤ੍-ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍
ਸੇਵੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀ-ਕਰਂ ਤ੍ਵਤ੍-ਪਦਾਬ੍ਜਂ
ਭਾਵੇ ਮੁਕ੍ਤੇਰ੍-ਭਾਜਨਂ ਰਾਜ-ਮੌਲੇ 91

ਦੂਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਨਿ ਦੁਰਿਤਾਨਿ ਦੁਰਕ੍ਸ਼ਰਾਣਿ
ਦੌਰ੍-ਭਾਗ੍ਯ-ਦੁਃਖ-ਦੁਰਹਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿ-ਦੁਰ੍-ਵਚਾਂਸਿ
ਸਾਰਂ ਤ੍ਵਦੀਯ ਚਰਿਤਂ ਨਿਤਰਾਂ ਪਿਬਂਤਂ
ਗੌਰੀਸ਼ ਮਾਮ੍-ਇਹ ਸਮੁਦ੍ਧਰ ਸਤ੍-ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੈਃ 92

ਸੋਮ ਕਲਾ-ਧਰ-ਮੌਲੌ
ਕੋਮਲ ਘਨ-ਕਂਧਰੇ ਮਹਾ-ਮਹਸਿ
ਸ੍ਵਾਮਿਨਿ ਗਿਰਿਜਾ ਨਾਥੇ
ਮਾਮਕ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਨਿਰਂਤਰਂ ਰਮਤਾਂ 93

ਸਾ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਯਨੇ
ਤਾਵੇਵ ਕਰੌ ਸ ਏਵ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ-ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯਃ
ਯਾ ਯੇ ਯੌ ਯੋ ਭਰ੍ਗਂ
ਵਦਤੀਕ੍ਸ਼ੇਤੇ ਸਦਾਰ੍ਚਤਃ ਸ੍ਮਰਤਿ 94

ਅਤਿ ਮ੍ਰੁਰੁਇਦੁਲੌ ਮਮ ਚਰਣੌ-
ਅਤਿ ਕਠਿਨਂ ਤੇ ਮਨੋ ਭਵਾਨੀਸ਼
ਇਤਿ ਵਿਚਿਕਿਤ੍ਸਾਂ ਸਂਤ੍ਯਜ
ਸ਼ਿਵ ਕਥਮ੍-ਆਸੀਦ੍-ਗਿਰੌ ਤਥਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਃ 95

ਧੈਯਾਨ੍ਕੁਸ਼ੇਨ ਨਿਭ੍ਰੁਰੁਇਤਂ
ਰਭਸਾਦ੍-ਆਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯ ਭਕ੍ਤਿ-ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਨ੍ਖਲਯਾ
ਪੁਰ-ਹਰ ਚਰਣਾਲਾਨੇ
ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ-ਮਦੇਭਂ ਬਧਾਨ ਚਿਦ੍-ਯਂਤ੍ਰੈਃ 96

ਪ੍ਰਚਰਤ੍ਯਭਿਤਃ ਪ੍ਰਗਲ੍ਭ-ਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤ੍ਯਾ
ਮਦਵਾਨ੍-ਏਸ਼ ਮਨਃ-ਕਰੀ ਗਰੀਯਾਨ੍
ਪਰਿਗ੍ਰੁਰੁਇਹ੍ਯ ਨਯੇਨ ਭਕ੍ਤਿ-ਰਜ੍ਜ੍ਵਾ
ਪਰਮ ਸ੍ਥਾਣੁ-ਪਦਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਢਂ ਨਯਾਮੁਂ 97

ਸਰ੍ਵਾਲਨ੍ਕਾਰ-ਯੁਕ੍ਤਾਂ ਸਰਲ-ਪਦ-ਯੁਤਾਂ ਸਾਧੁ-ਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਾਂ ਸੁਵਰ੍ਣਾਂ
ਸਦ੍ਭਿਃ-ਸਮ੍ਸ੍ਤੂਯ-ਮਾਨਾਂ ਸਰਸ ਗੁਣ-ਯੁਤਾਂ ਲਕ੍ਸ਼ਿਤਾਂ ਲਕ੍ਸ਼ਣਾਢ੍ਯਾਮ੍
ਉਦ੍ਯਦ੍-ਭੂਸ਼ਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਮ੍-ਉਪਗਤ-ਵਿਨਯਾਂ ਦ੍ਯੋਤ-ਮਾਨਾਰ੍ਥ-ਰੇਖਾਂ
ਕਲ੍ਯਾਣੀਂ ਦੇਵ ਗੌਰੀ-ਪ੍ਰਿਯ ਮਮ ਕਵਿਤਾ-ਕਨ੍ਯਕਾਂ ਤ੍ਵਂ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਾਣ 98

ਇਦਂ ਤੇ ਯੁਕ੍ਤਂ ਵਾ ਪਰਮ-ਸ਼ਿਵ ਕਾਰੁਣ੍ਯ ਜਲਧੇ
ਗਤੌ ਤਿਰ੍ਯਗ੍-ਰੂਪਂ ਤਵ ਪਦ-ਸ਼ਿਰੋ-ਦਰ੍ਸ਼ਨ-ਧਿਯਾ
ਹਰਿ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੌ ਤੌ ਦਿਵਿ ਭੁਵਿ ਚਰਂਤੌ ਸ਼੍ਰਮ-ਯੁਤੌ
ਕਥਂ ਸ਼ਂਭੋ ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਕਥਯ ਮਮ ਵੇਦ੍ਯੋਸਿ ਪੁਰਤਃ 99

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣਾਲਮ੍-ਅਹਂ ਪ੍ਰਵਚ੍ਮਿ ਨ ਮ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾ ਦੇਵਾ ਵਿਰਿਨ੍ਚਾਦਯਃ
ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਨਾਂ ਗਣਨਾ-ਪ੍ਰਸਨ੍ਗ-ਸਮਯੇ ਤ੍ਵਾਮ੍-ਅਗ੍ਰਗਣ੍ਯਂ ਵਿਦੁਃ
ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਾਗ੍ਰ-ਵਿਚਾਰਣ-ਪ੍ਰਕਰਣੇ ਧਾਨਾ-ਤੁਸ਼ਸ੍ਤੋਮਵਦ੍-
ਧੂਤਾਸ੍-ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਦੁਰ੍-ਉਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮ ਫਲਂ ਸ਼ਂਭੋ ਭਵਤ੍-ਸੇਵਕਾਃ 100

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *