શિવાનંદ લહરિ | Shivananda Lahari In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

કલાભ્યાં ચૂડાલંકૃત-શશિ કલાભ્યાં નિજ તપઃ-
ફલાભ્યાં ભક્તેશુ પ્રકટિત-ફલાભ્યાં ભવતુ મે ।
શિવાભ્યાં-અસ્તોક-ત્રિભુવન શિવાભ્યાં હૃદિ પુનર્-
ભવાભ્યાં આનંદ સ્ફુર-દનુભવાભ્યાં નતિરિયમ્ ॥ 1 ॥

ગલંતી શંભો ત્વચ્-ચરિત-સરિતઃ કિલ્બિશ-રજો
દલંતી ધીકુલ્યા-સરણિશુ પતંતી વિજયતામ્
દિશંતી સંસાર-ભ્રમણ-પરિતાપ-ઉપશમનં
વસંતી મચ્-ચેતો-હૃદભુવિ શિવાનંદ-લહરી 2

ત્રયી-વેદ્યં હૃદ્યં ત્રિ-પુર-હરં આદ્યં ત્રિ-નયનં
જટા-ભારોદારં ચલદ્-ઉરગ-હારં મૃગ ધરમ્
મહા-દેવં દેવં મયિ સદય-ભાવં પશુ-પતિં
ચિદ્-આલંબં સાંબં શિવમ્-અતિ-વિડંબં હૃદિ ભજે 3

સહસ્રં વર્તંતે જગતિ વિબુધાઃ ક્શુદ્ર-ફલદા
ન મન્યે સ્વપ્ને વા તદ્-અનુસરણં તત્-કૃત-ફલમ્
હરિ-બ્રહ્માદીનાં-અપિ નિકટ-ભાજાં-અસુલભં
ચિરં યાચે શંભો શિવ તવ પદાંભોજ-ભજનં 4

સ્મૃતૌ શાસ્ત્રે વૈદ્યે શકુન-કવિતા-ગાન-ફણિતૌ
પુરાણે મંત્રે વા સ્તુતિ-નટન-હાસ્યેશુ-અચતુરઃ
કથં રાજ્નાં પ્રીતિર્-ભવતિ મયિ કો(અ)હં પશુ-પતે
પશું માં સર્વજ્ન પ્રથિત-કૃપયા પાલય વિભો 5

ઘટો વા મૃત્-પિંડો-અપિ-અણુર્-અપિ ચ ધૂમો-અગ્નિર્-અચલઃ
પટો વા તંતુર્-વા પરિહરતિ કિં ઘોર-શમનમ્
વૃથા કંઠ-ક્શોભં વહસિ તરસા તર્ક-વચસા
પદાંભોજં શંભોર્-ભજ પરમ-સૌખ્યં વ્રજ સુધીઃ 6

મનસ્-તે પાદાબ્જે નિવસતુ વચઃ સ્તોત્ર-ફણિતૌ
કરૌ ચ-અભ્યર્ચાયાં શ્રુતિર્-અપિ કથાકર્ણન-વિધૌ
તવ ધ્યાને બુદ્ધિર્-નયન-યુગલં મૂર્તિ-વિભવે
પર-ગ્રંથાન્ કૈર્-વા પરમ-શિવ જાને પરમ્-અતઃ 7

યથા બુદ્ધિઃ-શુક્તૌ રજતં ઇતિ કાચાશ્મનિ મણિર્-
જલે પૈશ્ટે ક્શીરં ભવતિ મૃગ-તૃશ્ણાસુ સલિલમ્
તથા દેવ-ભ્રાંત્યા ભજતિ ભવદ્-અન્યં જડ જનો
મહા-દેવેશં ત્વાં મનસિ ચ ન મત્વા પશુ-પતે 8

ગભીરે કાસારે વિશતિ વિજને ઘોર-વિપિને
વિશાલે શૈલે ચ ભ્રમતિ કુસુમાર્થં જડ-મતિઃ
સમર્પ્યૈકં ચેતઃ-સરસિજં ઉમા નાથ ભવતે
સુખેન-અવસ્થાતું જન ઇહ ન જાનાતિ કિમ્-અહો 9

નરત્વં દેવત્વં નગ-વન-મૃગત્વં મશકતા
પશુત્વં કીટત્વં ભવતુ વિહગત્વાદિ-જનનમ્
સદા ત્વત્-પાદાબ્જ-સ્મરણ-પરમાનંદ-લહરી
વિહારાસક્તં ચેદ્-હૃદયં-ઇહ કિં તેન વપુશા 10

વટુર્વા ગેહી વા યતિર્-અપિ જટી વા તદિતરો
નરો વા યઃ કશ્ચિદ્-ભવતુ ભવ કિં તેન ભવતિ
યદીયં હૃત્-પદ્મં યદિ ભવદ્-અધીનં પશુ-પતે
તદીયસ્-ત્વં શંભો ભવસિ ભવ ભારં ચ વહસિ 11

ગુહાયાં ગેહે વા બહિર્-અપિ વને વા(અ)દ્રિ-શિખરે
જલે વા વહ્નૌ વા વસતુ વસતેઃ કિં વદ ફલમ્
સદા યસ્યૈવાંતઃકરણમ્-અપિ શંબો તવ પદે
સ્થિતં ચેદ્-યોગો(અ)સૌ સ ચ પરમ-યોગી સ ચ સુખી 12

અસારે સંસારે નિજ-ભજન-દૂરે જડધિયા
ભરમંતં મામ્-અંધં પરમ-કૃપયા પાતું ઉચિતમ્
મદ્-અન્યઃ કો દીનસ્-તવ કૃપણ-રક્શાતિ-નિપુણસ્-
ત્વદ્-અન્યઃ કો વા મે ત્રિ-જગતિ શરણ્યઃ પશુ-પતે 13

પ્રભુસ્-ત્વં દીનાનાં ખલુ પરમ-બંધુઃ પશુ-પતે
પ્રમુખ્યો(અ)હં તેશામ્-અપિ કિમ્-ઉત બંધુત્વમ્-અનયોઃ
ત્વયૈવ ક્શંતવ્યાઃ શિવ મદ્-અપરાધાશ્-ચ સકલાઃ
પ્રયત્નાત્-કર્તવ્યં મદ્-અવનમ્-ઇયં બંધુ-સરણિઃ 14

ઉપેક્શા નો ચેત્ કિં ન હરસિ ભવદ્-ધ્યાન-વિમુખાં
દુરાશા-ભૂયિશ્ઠાં વિધિ-લિપિમ્-અશક્તો યદિ ભવાન્
શિરસ્-તદ્-વદિધાત્રં ન નખલુ સુવૃત્તં પશુ-પતે
કથં વા નિર્-યત્નં કર-નખ-મુખેનૈવ લુલિતં 15

વિરિન્ચિર્-દીર્ઘાયુર્-ભવતુ ભવતા તત્-પર-શિરશ્-
ચતુશ્કં સંરક્શ્યં સ ખલુ ભુવિ દૈન્યં લિખિતવાન્
વિચારઃ કો વા માં વિશદ-કૃપયા પાતિ શિવ તે
કટાક્શ-વ્યાપારઃ સ્વયમ્-અપિ ચ દીનાવન-પરઃ 16

ફલાદ્-વા પુણ્યાનાં મયિ કરુણયા વા ત્વયિ વિભો
પ્રસન્ને(અ)પિ સ્વામિન્ ભવદ્-અમલ-પાદાબ્જ-યુગલમ્
કથં પશ્યેયં માં સ્થગયતિ નમઃ-સંભ્રમ-જુશાં
નિલિંપાનાં શ્રેણિર્-નિજ-કનક-માણિક્ય-મકુટૈઃ 17

ત્વમ્-એકો લોકાનાં પરમ-ફલદો દિવ્ય-પદવીં
વહંતસ્-ત્વન્મૂલાં પુનર્-અપિ ભજંતે હરિ-મુખાઃ
કિયદ્-વા દાક્શિણ્યં તવ શિવ મદાશા ચ કિયતી
કદા વા મદ્-રક્શાં વહસિ કરુણા-પૂરિત-દૃશા 18

દુરાશા-ભૂયિશ્ઠે દુરધિપ-ગૃહ-દ્વાર-ઘટકે
દુરંતે સંસારે દુરિત-નિલયે દુઃખ જનકે
મદાયાસં કિં ન વ્યપનયસિ કસ્યોપકૃતયે
વદેયં પ્રીતિશ્-ચેત્ તવ શિવ કૃતાર્થાઃ ખલુ વયં 19

સદા મોહાટવ્યાં ચરતિ યુવતીનાં કુચ-ગિરૌ
નટત્ય્-આશા-શાખાસ્-વટતિ ઝટિતિ સ્વૈરમ્-અભિતઃ
કપાલિન્ ભિક્શો મે હૃદય-કપિમ્-અત્યંત-ચપલં
દૃઢં ભક્ત્યા બદ્ધ્વા શિવ ભવદ્-અધીનં કુરુ વિભો 20

ધૃતિ-સ્તંભાધારં દૃઢ-ગુણ નિબદ્ધાં સગમનાં
વિચિત્રાં પદ્માઢ્યાં પ્રતિ-દિવસ-સન્માર્ગ-ઘટિતામ્
સ્મરારે મચ્ચેતઃ-સ્ફુટ-પટ-કુટીં પ્રાપ્ય વિશદાં
જય સ્વામિન્ શક્ત્યા સહ શિવ ગણૈઃ-સેવિત વિભો 21

પ્રલોભાદ્યૈર્-અર્થાહરણ-પર-તંત્રો ધનિ-ગૃહે
પ્રવેશોદ્યુક્તઃ-સન્ ભ્રમતિ બહુધા તસ્કર-પતે
ઇમં ચેતશ્-ચોરં કથમ્-ઇહ સહે શન્કર વિભો
તવાધીનં કૃત્વા મયિ નિરપરાધે કુરુ કૃપાં 22

કરોમિ ત્વત્-પૂજાં સપદિ સુખદો મે ભવ વિભો
વિધિત્વં વિશ્ણુત્વં દિશસિ ખલુ તસ્યાઃ ફલમ્-ઇતિ
પુનશ્ચ ત્વાં દ્રશ્ટું દિવિ ભુવિ વહન્ પક્શિ-મૃગતામ્-
અદૃશ્ટ્વા તત્-ખેદં કથમ્-ઇહ સહે શન્કર વિભો 23

કદા વા કૈલાસે કનક-મણિ-સૌધે સહ-ગણૈર્-
વસન્ શંભોર્-અગ્રે સ્ફુટ-ઘટિત-મૂર્ધાન્જલિ-પુટઃ
વિભો સાંબ સ્વામિન્ પરમ-શિવ પાહીતિ નિગદન્
વિધાતૃઋણાં કલ્પાન્ ક્શણમ્-ઇવ વિનેશ્યામિ સુખતઃ 24

સ્તવૈર્-બ્રહ્માદીનાં જય-જય-વચોભિર્-નિયમાનાં
ગણાનાં કેલીભિર્-મદકલ-મહોક્શસ્ય કકુદિ
સ્થિતં નીલ-ગ્રીવં ત્રિ-નયનં-ઉમાશ્લિશ્ટ-વપુશં
કદા ત્વાં પશ્યેયં કર-ધૃત-મૃગં ખંડ-પરશું 25

કદા વા ત્વાં દૃશ્ટ્વા ગિરિશ તવ ભવ્યાન્ઘ્રિ-યુગલં
ગૃહીત્વા હસ્તાભ્યાં શિરસિ નયને વક્શસિ વહન્
સમાશ્લિશ્યાઘ્રાય સ્ફુટ-જલજ-ગંધાન્ પરિમલાન્-
અલભ્યાં બ્રહ્માદ્યૈર્-મુદમ્-અનુભવિશ્યામિ હૃદયે 26

કરસ્થે હેમાદ્રૌ ગિરિશ નિકટસ્થે ધન-પતૌ
ગૃહસ્થે સ્વર્ભૂજા(અ)મર-સુરભિ-ચિંતામણિ-ગણે
શિરસ્થે શીતાંશૌ ચરણ-યુગલસ્થે(અ)ખિલ શુભે
કમ્-અર્થં દાસ્યે(અ)હં ભવતુ ભવદ્-અર્થં મમ મનઃ 27

સારૂપ્યં તવ પૂજને શિવ મહા-દેવેતિ સંકીર્તને
સામીપ્યં શિવ ભક્તિ-ધુર્ય-જનતા-સાંગત્ય-સંભાશણે
સાલોક્યં ચ ચરાચરાત્મક-તનુ-ધ્યાને ભવાની-પતે
સાયુજ્યં મમ સિદ્ધિમ્-અત્ર ભવતિ સ્વામિન્ કૃતાર્થોસ્મ્યહં 28

ત્વત્-પાદાંબુજમ્-અર્ચયામિ પરમં ત્વાં ચિંતયામિ-અન્વહં
ત્વામ્-ઈશં શરણં વ્રજામિ વચસા ત્વામ્-એવ યાચે વિભો
વીક્શાં મે દિશ ચાક્શુશીં સ-કરુણાં દિવ્યૈશ્-ચિરં પ્રાર્થિતાં
શંભો લોક-ગુરો મદીય-મનસઃ સૌખ્યોપદેશં કુરુ 29

વસ્ત્રોદ્-ધૂત વિધૌ સહસ્ર-કરતા પુશ્પાર્ચને વિશ્ણુતા
ગંધે ગંધ-વહાત્મતા(અ)ન્ન-પચને બહિર્-મુખાધ્યક્શતા
પાત્રે કાન્ચન-ગર્ભતાસ્તિ મયિ ચેદ્ બાલેંદુ ચૂડા-મણે
શુશ્રૂશાં કરવાણિ તે પશુ-પતે સ્વામિન્ ત્રિ-લોકી-ગુરો 30

નાલં વા પરમોપકારકમ્-ઇદં ત્વેકં પશૂનાં પતે
પશ્યન્ કુક્શિ-ગતાન્ ચરાચર-ગણાન્ બાહ્યસ્થિતાન્ રક્શિતુમ્
સર્વામર્ત્ય-પલાયનૌશધમ્-અતિ-જ્વાલા-કરં ભી-કરં
નિક્શિપ્તં ગરલં ગલે ન ગલિતં નોદ્ગીર્ણમ્-એવ-ત્વયા 31

જ્વાલોગ્રઃ સકલામરાતિ-ભયદઃ ક્શ્વેલઃ કથં વા ત્વયા
દૃશ્ટઃ કિં ચ કરે ધૃતઃ કર-તલે કિં પક્વ-જંબૂ-ફલમ્
જિહ્વાયાં નિહિતશ્ચ સિદ્ધ-ઘુટિકા વા કંઠ-દેશે ભૃતઃ
કિં તે નીલ-મણિર્-વિભૂશણમ્-અયં શંભો મહાત્મન્ વદ 32

નાલં વા સકૃદ્-એવ દેવ ભવતઃ સેવા નતિર્-વા નુતિઃ
પૂજા વા સ્મરણં કથા-શ્રવણમ્-અપિ-આલોકનં માદૃશામ્
સ્વામિન્ન્-અસ્થિર-દેવતાનુસરણાયાસેન કિં લભ્યતે
કા વા મુક્તિર્-ઇતઃ કુતો ભવતિ ચેત્ કિં પ્રાર્થનીયં તદા 33

કિં બ્રૂમસ્-તવ સાહસં પશુ-પતે કસ્યાસ્તિ શંભો ભવદ્-
ધૈર્યં ચેદૃશમ્-આત્મનઃ-સ્થિતિર્-ઇયં ચાન્યૈઃ કથં લભ્યતે
ભ્રશ્યદ્-દેવ-ગણં ત્રસન્-મુનિ-ગણં નશ્યત્-પ્રપન્ચં લયં
પશ્યન્-નિર્ભય એક એવ વિહરતિ-આનંદ-સાંદ્રો ભવાન્ 34

યોગ-ક્શેમ-ધુરં-ધરસ્ય સકલઃ-શ્રેયઃ પ્રદોદ્યોગિનો
દૃશ્ટાદૃશ્ટ-મતોપદેશ-કૃતિનો બાહ્યાંતર-વ્યાપિનઃ
સર્વજ્નસ્ય દયા-કરસ્ય ભવતઃ કિં વેદિતવ્યં મયા
શંભો ત્વં પરમાંતરંગ ઇતિ મે ચિત્તે સ્મરામિ-અન્વહં 35

ભક્તો ભક્તિ-ગુણાવૃતે મુદ્-અમૃતા-પૂર્ણે પ્રસન્ને મનઃ
કુંભે સાંબ તવાન્ઘ્રિ-પલ્લવ યુગં સંસ્થાપ્ય સંવિત્-ફલમ્
સત્ત્વં મંત્રમ્-ઉદીરયન્-નિજ શરીરાગાર શુદ્ધિં વહન્
પુણ્યાહં પ્રકટી કરોમિ રુચિરં કલ્યાણમ્-આપાદયન્ 36

આમ્નાયાંબુધિમ્-આદરેણ સુમનઃ-સન્ઘાઃ-સમુદ્યન્-મનો
મંથાનં દૃઢ ભક્તિ-રજ્જુ-સહિતં કૃત્વા મથિત્વા તતઃ
સોમં કલ્પ-તરું સુ-પર્વ-સુરભિં ચિંતા-મણિં ધીમતાં
નિત્યાનંદ-સુધાં નિરંતર-રમા-સૌભાગ્યમ્-આતન્વતે 37

પ્રાક્-પુણ્યાચલ-માર્ગ-દર્શિત-સુધા-મૂર્તિઃ પ્રસન્નઃ-શિવઃ
સોમઃ-સદ્-ગુણ-સેવિતો મૃગ-ધરઃ પૂર્ણાસ્-તમો-મોચકઃ
ચેતઃ પુશ્કર-લક્શિતો ભવતિ ચેદ્-આનંદ-પાથો-નિધિઃ
પ્રાગલ્ભ્યેન વિજૃંભતે સુમનસાં વૃત્તિસ્-તદા જાયતે 38

ધર્મો મે ચતુર્-અન્ઘ્રિકઃ સુચરિતઃ પાપં વિનાશં ગતં
કામ-ક્રોધ-મદાદયો વિગલિતાઃ કાલાઃ સુખાવિશ્કૃતાઃ
જ્નાનાનંદ-મહૌશધિઃ સુફલિતા કૈવલ્ય નાથે સદા
માન્યે માનસ-પુંડરીક-નગરે રાજાવતંસે સ્થિતે 39

ધી-યંત્રેણ વચો-ઘટેન કવિતા-કુલ્યોપકુલ્યાક્રમૈર્-
આનીતૈશ્ચ સદાશિવસ્ય ચરિતાંભો-રાશિ-દિવ્યામૃતૈઃ
હૃત્-કેદાર-યુતાશ્-ચ ભક્તિ-કલમાઃ સાફલ્યમ્-આતન્વતે
દુર્ભિક્શાન્-મમ સેવકસ્ય ભગવન્ વિશ્વેશ ભીતિઃ કુતઃ 40

પાપોત્પાત-વિમોચનાય રુચિરૈશ્વર્યાય મૃત્યું-જય
સ્તોત્ર-ધ્યાન-નતિ-પ્રદિક્શિણ-સપર્યાલોકનાકર્ણને
જિહ્વા-ચિત્ત-શિરોન્ઘ્રિ-હસ્ત-નયન-શ્રોત્રૈર્-અહં પ્રાર્થિતો
મામ્-આજ્નાપય તન્-નિરૂપય મુહુર્-મામેવ મા મે(અ)વચઃ 41

ગાંભીર્યં પરિખા-પદં ઘન-ધૃતિઃ પ્રાકાર-ઉદ્યદ્-ગુણ
સ્તોમશ્-ચાપ્ત-બલં ઘનેંદ્રિય-ચયો દ્વારાણિ દેહે સ્થિતઃ
વિદ્યા-વસ્તુ-સમૃદ્ધિર્-ઇતિ-અખિલ-સામગ્રી-સમેતે સદા
દુર્ગાતિ-પ્રિય-દેવ મામક-મનો-દુર્ગે નિવાસં કુરુ 42

મા ગચ્ચ ત્વમ્-ઇતસ્-તતો ગિરિશ ભો મય્યેવ વાસં કુરુ
સ્વામિન્ન્-આદિ કિરાત મામક-મનઃ કાંતાર-સીમાંતરે
વર્તંતે બહુશો મૃગા મદ-જુશો માત્સર્ય-મોહાદયસ્-
તાન્ હત્વા મૃગયા-વિનોદ રુચિતા-લાભં ચ સંપ્રાપ્સ્યસિ 43

કર-લગ્ન મૃગઃ કરીંદ્ર-ભન્ગો
ઘન શાર્દૂલ-વિખંડનો(અ)સ્ત-જંતુઃ
ગિરિશો વિશદ્-આકૃતિશ્-ચ ચેતઃ
કુહરે પન્ચ મુખોસ્તિ મે કુતો ભીઃ 44

ચંદઃ-શાખિ-શિખાન્વિતૈર્-દ્વિજ-વરૈઃ સંસેવિતે શાશ્વતે
સૌખ્યાપાદિનિ ખેદ-ભેદિનિ સુધા-સારૈઃ ફલૈર્-દીપિતે
ચેતઃ પક્શિ-શિખા-મણે ત્યજ વૃથા-સન્ચારમ્-અન્યૈર્-અલં
નિત્યં શન્કર-પાદ-પદ્મ-યુગલી-નીડે વિહારં કુરુ 45

આકીર્ણે નખ-રાજિ-કાંતિ-વિભવૈર્-ઉદ્યત્-સુધા-વૈભવૈર્-
આધૌતેપિ ચ પદ્મ-રાગ-લલિતે હંસ-વ્રજૈર્-આશ્રિતે
નિત્યં ભક્તિ-વધૂ ગણૈશ્-ચ રહસિ સ્વેચ્ચા-વિહારં કુરુ
સ્થિત્વા માનસ-રાજ-હંસ ગિરિજા નાથાન્ઘ્રિ-સૌધાંતરે 46

શંભુ-ધ્યાન-વસંત-સન્ગિનિ હૃદારામે(અ)ઘ-જીર્ણચ્ચદાઃ
સ્રસ્તા ભક્તિ લતાચ્ચટા વિલસિતાઃ પુણ્ય-પ્રવાલ-શ્રિતાઃ
દીપ્યંતે ગુણ-કોરકા જપ-વચઃ પુશ્પાણિ સદ્-વાસના
જ્નાનાનંદ-સુધા-મરંદ-લહરી સંવિત્-ફલાભ્યુન્નતિઃ 47

નિત્યાનંદ-રસાલયં સુર-મુનિ-સ્વાંતાંબુજાતાશ્રયં
સ્વચ્ચં સદ્-દ્વિજ-સેવિતં કલુશ-હૃત્-સદ્-વાસનાવિશ્કૃતમ્
શંભુ-ધ્યાન-સરોવરં વ્રજ મનો-હંસાવતંસ સ્થિરં
કિં ક્શુદ્રાશ્રય-પલ્વલ-ભ્રમણ-સંજાત-શ્રમં પ્રાપ્સ્યસિ 48

આનંદામૃત-પૂરિતા હર-પદાંભોજાલવાલોદ્યતા
સ્થૈર્યોપઘ્નમ્-ઉપેત્ય ભક્તિ લતિકા શાખોપશાખાન્વિતા
ઉચ્ચૈર્-માનસ-કાયમાન-પટલીમ્-આક્રમ્ય નિશ્-કલ્મશા
નિત્યાભીશ્ટ-ફલ-પ્રદા ભવતુ મે સત્-કર્મ-સંવર્ધિતા 49

સંધ્યારંભ-વિજૃંભિતં શ્રુતિ-શિર-સ્થાનાંતર્-આધિશ્ઠિતં
સ-પ્રેમ ભ્રમરાભિરામમ્-અસકૃત્ સદ્-વાસના-શોભિતમ્
ભોગીંદ્રાભરણં સમસ્ત-સુમનઃ-પૂજ્યં ગુણાવિશ્કૃતં
સેવે શ્રી-ગિરિ-મલ્લિકાર્જુન-મહા-લિન્ગં શિવાલિન્ગિતં 50

ભૃન્ગીચ્ચા-નટનોત્કટઃ કરિ-મદ-ગ્રાહી સ્ફુરન્-માધવ-
આહ્લાદો નાદ-યુતો મહાસિત-વપુઃ પન્ચેશુણા ચાદૃતઃ
સત્-પક્શઃ સુમનો-વનેશુ સ પુનઃ સાક્શાન્-મદીયે મનો
રાજીવે ભ્રમરાધિપો વિહરતાં શ્રી શૈલ-વાસી વિભુઃ 51

કારુણ્યામૃત-વર્શિણં ઘન-વિપદ્-ગ્રીશ્મચ્ચિદા-કર્મઠં
વિદ્યા-સસ્ય-ફલોદયાય સુમનઃ-સંસેવ્યમ્-ઇચ્ચાકૃતિમ્
નૃત્યદ્-ભક્ત-મયૂરમ્-અદ્રિ-નિલયં ચન્ચજ્-જટા-મંડલં
શંભો વાન્ચતિ નીલ-કંધર-સદા ત્વાં મે મનશ્-ચાતકઃ 52

આકાશેન શિખી સમસ્ત ફણિનાં નેત્રા કલાપી નતા-
(અ)નુગ્રાહિ-પ્રણવોપદેશ-નિનદૈઃ કેકીતિ યો ગીયતે
શ્યામાં શૈલ-સમુદ્ભવાં ઘન-રુચિં દૃશ્ટ્વા નટંતં મુદા
વેદાંતોપવને વિહાર-રસિકં તં નીલ-કંઠં ભજે 53

સંધ્યા ઘર્મ-દિનાત્યયો હરિ-કરાઘાત-પ્રભૂતાનક-
ધ્વાનો વારિદ ગર્જિતં દિવિશદાં દૃશ્ટિચ્ચટા ચન્ચલા
ભક્તાનાં પરિતોશ બાશ્પ વિતતિર્-વૃશ્ટિર્-મયૂરી શિવા
યસ્મિન્ન્-ઉજ્જ્વલ-તાંડવં વિજયતે તં નીલ-કંઠં ભજે 54

આદ્યાયામિત-તેજસે-શ્રુતિ-પદૈર્-વેદ્યાય સાધ્યાય તે
વિદ્યાનંદ-મયાત્મને ત્રિ-જગતઃ-સંરક્શણોદ્યોગિને
ધ્યેયાયાખિલ-યોગિભિઃ-સુર-ગણૈર્-ગેયાય માયાવિને
સમ્યક્ તાંડવ-સંભ્રમાય જટિને સેયં નતિઃ-શંભવે 55

નિત્યાય ત્રિ-ગુણાત્મને પુર-જિતે કાત્યાયની-શ્રેયસે
સત્યાયાદિ કુટુંબિને મુનિ-મનઃ પ્રત્યક્શ-ચિન્-મૂર્તયે
માયા-સૃશ્ટ-જગત્-ત્રયાય સકલ-આમ્નાયાંત-સન્ચારિણે
સાયં તાંડવ-સંભ્રમાય જટિને સેયં નતિઃ-શંભવે 56

નિત્યં સ્વોદર-પોશણાય સકલાન્-ઉદ્દિશ્ય વિત્તાશયા
વ્યર્થં પર્યટનં કરોમિ ભવતઃ-સેવાં ન જાને વિભો
મજ્-જન્માંતર-પુણ્ય-પાક-બલતસ્-ત્વં શર્વ સર્વાંતરસ્-
તિશ્ઠસ્યેવ હિ તેન વા પશુ-પતે તે રક્શણીયો(અ)સ્મ્યહં 57

એકો વારિજ-બાંધવઃ ક્શિતિ-નભો વ્યાપ્તં તમો-મંડલં
ભિત્વા લોચન-ગોચરોપિ ભવતિ ત્વં કોટિ-સૂર્ય-પ્રભઃ
વેદ્યઃ કિં ન ભવસ્યહો ઘન-તરં કીદૃન્ગ્ભવેન્-મત્તમસ્-
તત્-સર્વં વ્યપનીય મે પશુ-પતે સાક્શાત્ પ્રસન્નો ભવ 58

હંસઃ પદ્મ-વનં સમિચ્ચતિ યથા નીલાંબુદં ચાતકઃ
કોકઃ કોક-નદ-પ્રિયં પ્રતિ-દિનં ચંદ્રં ચકોરસ્-તથા
ચેતો વાન્ચતિ મામકં પશુ-પતે ચિન્-માર્ગ મૃગ્યં વિભો
ગૌરી નાથ ભવત્-પદાબ્જ-યુગલં કૈવલ્ય-સૌખ્ય-પ્રદં 59

રોધસ્-તોયહૃતઃ શ્રમેણ-પથિકશ્-ચાયાં તરોર્-વૃશ્ટિતઃ
ભીતઃ સ્વસ્થ ગૃહં ગૃહસ્થમ્-અતિથિર્-દીનઃ પ્રભં ધાર્મિકમ્
દીપં સંતમસાકુલશ્-ચ શિખિનં શીતાવૃતસ્-ત્વં તથા
ચેતઃ-સર્વ-ભયાપહં-વ્રજ સુખં શંભોઃ પદાંભોરુહં 60

અન્કોલં નિજ બીજ સંતતિર્-અયસ્કાંતોપલં સૂચિકા
સાધ્વી નૈજ વિભું લતા ક્શિતિ-રુહં સિંધુહ્-સરિદ્-વલ્લભમ્
પ્રાપ્નોતીહ યથા તથા પશુ-પતેઃ પાદારવિંદ-દ્વયં
ચેતોવૃત્તિર્-ઉપેત્ય તિશ્ઠતિ સદા સા ભક્તિર્-ઇતિ-ઉચ્યતે 61

આનંદાશ્રુભિર્-આતનોતિ પુલકં નૈર્મલ્યતશ્-ચાદનં
વાચા શન્ખ મુખે સ્થિતૈશ્-ચ જઠરા-પૂર્તિં ચરિત્રામૃતૈઃ
રુદ્રાક્શૈર્-ભસિતેન દેવ વપુશો રક્શાં ભવદ્-ભાવના-
પર્યન્કે વિનિવેશ્ય ભક્તિ જનની ભક્તાર્ભકં રક્શતિ 62

માર્ગા-વર્તિત પાદુકા પશુ-પતેર્-અંગસ્ય કૂર્ચાયતે
ગંડૂશાંબુ-નિશેચનં પુર-રિપોર્-દિવ્યાભિશેકાયતે
કિન્ચિદ્-ભક્શિત-માંસ-શેશ-કબલં નવ્યોપહારાયતે
ભક્તિઃ કિં ન કરોતિ-અહો વન-ચરો ભક્તાવતમ્સાયતે 63

વક્શસ્તાડનમ્-અંતકસ્ય કઠિનાપસ્માર સમ્મર્દનં
ભૂ-ભૃત્-પર્યટનં નમત્-સુર-શિરઃ-કોટીર સન્ઘર્શણમ્
કર્મેદં મૃદુલસ્ય તાવક-પદ-દ્વંદ્વસ્ય ગૌરી-પતે
મચ્ચેતો-મણિ-પાદુકા-વિહરણં શંભો સદાન્ગી-કુરુ 64

વક્શસ્-તાડન શન્કયા વિચલિતો વૈવસ્વતો નિર્જરાઃ
કોટીરોજ્જ્વલ-રત્ન-દીપ-કલિકા-નીરાજનં કુર્વતે
દૃશ્ટ્વા મુક્તિ-વધૂસ્-તનોતિ નિભૃતાશ્લેશં ભવાની-પતે
યચ્-ચેતસ્-તવ પાદ-પદ્મ-ભજનં તસ્યેહ કિં દુર્-લભં 65

ક્રીડાર્થં સૃજસિ પ્રપન્ચમ્-અખિલં ક્રીડા-મૃગાસ્-તે જનાઃ
યત્-કર્માચરિતં મયા ચ ભવતઃ પ્રીત્યૈ ભવત્યેવ તત્
શંભો સ્વસ્ય કુતૂહલસ્ય કરણં મચ્ચેશ્ટિતં નિશ્ચિતં
તસ્માન્-મામક રક્શણં પશુ-પતે કર્તવ્યમ્-એવ ત્વયા 66

બહુ-વિધ-પરિતોશ-બાશ્પ-પૂર-
સ્ફુટ-પુલકાન્કિત-ચારુ-ભોગ-ભૂમિમ્
ચિર-પદ-ફલ-કાન્ક્શિ-સેવ્યમાનાં
પરમ સદાશિવ-ભાવનાં પ્રપદ્યે 67

અમિત-મુદમૃતં મુહુર્-દુહંતીં
વિમલ-ભવત્-પદ-ગોશ્ઠમ્-આવસંતીમ્
સદય પશુ-પતે સુપુણ્ય-પાકાં
મમ પરિપાલય ભક્તિ ધેનુમ્-એકાં 68

જડતા પશુતા કલન્કિતા
કુટિલ-ચરત્વં ચ નાસ્તિ મયિ દેવ
અસ્તિ યદિ રાજ-મૌલે
ભવદ્-આભરણસ્ય નાસ્મિ કિં પાત્રં 69

અરહસિ રહસિ સ્વતંત્ર-બુદ્ધ્યા
વરિ-વસિતું સુલભઃ પ્રસન્ન-મૂર્તિઃ
અગણિત ફલ-દાયકઃ પ્રભુર્-મે
જગદ્-અધિકો હૃદિ રાજ-શેખરોસ્તિ 70

આરૂઢ-ભક્તિ-ગુણ-કુન્ચિત-ભાવ-ચાપ-
યુક્તૈઃ-શિવ-સ્મરણ-બાણ-ગણૈર્-અમોઘૈઃ
નિર્જિત્ય કિલ્બિશ-રિપૂન્ વિજયી સુધીંદ્રઃ-
સાનંદમ્-આવહતિ સુસ્થિર-રાજ-લક્શ્મીં 71

ધ્યાનાન્જનેન સમવેક્શ્ય તમઃ-પ્રદેશં
ભિત્વા મહા-બલિભિર્-ઈશ્વર નામ-મંત્રૈઃ
દિવ્યાશ્રિતં ભુજગ-ભૂશણમ્-ઉદ્વહંતિ
યે પાદ-પદ્મમ્-ઇહ તે શિવ તે કૃતાર્થાઃ 72

ભૂ-દારતામ્-ઉદવહદ્-યદ્-અપેક્શયા શ્રી-
ભૂ-દાર એવ કિમતઃ સુમતે લભસ્વ
કેદારમ્-આકલિત મુક્તિ મહૌશધીનાં
પાદારવિંદ ભજનં પરમેશ્વરસ્ય 73

આશા-પાશ-ક્લેશ-દુર્-વાસનાદિ-
ભેદોદ્યુક્તૈર્-દિવ્ય-ગંધૈર્-અમંદૈઃ
આશા-શાટીકસ્ય પાદારવિંદં
ચેતઃ-પેટીં વાસિતાં મે તનોતુ 74

કલ્યાણિનં સરસ-ચિત્ર-ગતિં સવેગં
સર્વેન્ગિતજ્નમ્-અનઘં ધ્રુવ-લક્શણાઢ્યમ્
ચેતસ્-તુરન્ગમ્-અધિરુહ્ય ચર સ્મરારે
નેતઃ-સમસ્ત જગતાં વૃશભાધિરૂઢ 75

ભક્તિર્-મહેશ-પદ-પુશ્કરમ્-આવસંતી
કાદંબિનીવ કુરુતે પરિતોશ-વર્શમ્
સંપૂરિતો ભવતિ યસ્ય મનસ્-તટાકસ્-
તજ્-જન્મ-સસ્યમ્-અખિલં સફલં ચ નાન્યત્ 76

બુદ્ધિઃ-સ્થિરા ભવિતુમ્-ઈશ્વર-પાદ-પદ્મ
સક્તા વધૂર્-વિરહિણીવ સદા સ્મરંતી
સદ્-ભાવના-સ્મરણ-દર્શન-કીર્તનાદિ
સમ્મોહિતેવ શિવ-મંત્ર-જપેન વિંતે 77

સદ્-ઉપચાર-વિધિશુ-અનુ-બોધિતાં
સવિનયાં સુહૃદં સદુપાશ્રિતામ્
મમ સમુદ્ધર બુદ્ધિમ્-ઇમાં પ્રભો
વર-ગુણેન નવોઢ-વધૂમ્-ઇવ 78

નિત્યં યોગિ-મનહ્-સરોજ-દલ-સન્ચાર-ક્શમસ્-ત્વત્-ક્રમઃ-
શંભો તેન કથં કઠોર-યમ-રાડ્-વક્શઃ-કવાટ-ક્શતિઃ
અત્યંતં મૃદુલં ત્વદ્-અન્ઘ્રિ-યુગલં હા મે મનશ્-ચિંતયતિ-
એતલ્-લોચન-ગોચરં કુરુ વિભો હસ્તેન સંવાહયે 79

એશ્યત્યેશ જનિં મનો(અ)સ્ય કઠિનં તસ્મિન્-નટાનીતિ મદ્-
રક્શાયૈ ગિરિ સીમ્નિ કોમલ-પદ-ન્યાસઃ પુરાભ્યાસિતઃ
નો-ચેદ્-દિવ્ય-ગૃહાંતરેશુ સુમનસ્-તલ્પેશુ વેદ્યાદિશુ
પ્રાયઃ-સત્સુ શિલા-તલેશુ નટનં શંભો કિમર્થં તવ 80

કન્ચિત્-કાલમ્-ઉમા-મહેશ ભવતઃ પાદારવિંદાર્ચનૈઃ
કન્ચિદ્-ધ્યાન-સમાધિભિશ્-ચ નતિભિઃ કન્ચિત્ કથાકર્ણનૈઃ
કન્ચિત્ કન્ચિદ્-અવેક્શણૈશ્-ચ નુતિભિઃ કન્ચિદ્-દશામ્-ઈદૃશીં
યઃ પ્રાપ્નોતિ મુદા ત્વદ્-અર્પિત મના જીવન્ સ મુક્તઃ ખલુ 81

બાણત્વં વૃશભત્વમ્-અર્ધ-વપુશા ભાર્યાત્વમ્-આર્યા-પતે
ઘોણિત્વં સખિતા મૃદન્ગ વહતા ચેત્યાદિ રૂપં દધૌ
ત્વત્-પાદે નયનાર્પણં ચ કૃતવાન્ ત્વદ્-દેહ ભાગો હરિઃ
પૂજ્યાત્-પૂજ્ય-તરઃ-સ એવ હિ ન ચેત્ કો વા તદન્યો(અ)ધિકઃ 82

જનન-મૃતિ-યુતાનાં સેવયા દેવતાનાં
ન ભવતિ સુખ-લેશઃ સંશયો નાસ્તિ તત્ર
અજનિમ્-અમૃત રૂપં સાંબમ્-ઈશં ભજંતે
ય ઇહ પરમ સૌખ્યં તે હિ ધન્યા લભંતે 83

શિવ તવ પરિચર્યા સન્નિધાનાય ગૌર્યા
ભવ મમ ગુણ-ધુર્યાં બુદ્ધિ-કન્યાં પ્રદાસ્યે
સકલ-ભુવન-બંધો સચ્ચિદ્-આનંદ-સિંધો
સદય હૃદય-ગેહે સર્વદા સંવસ ત્વં 84

જલધિ મથન દક્શો નૈવ પાતાલ ભેદી
ન ચ વન મૃગયાયાં નૈવ લુબ્ધઃ પ્રવીણઃ
અશન-કુસુમ-ભૂશા-વસ્ત્ર-મુખ્યાં સપર્યાં
કથય કથમ્-અહં તે કલ્પયાનીંદુ-મૌલે 85

પૂજા-દ્રવ્ય-સમૃદ્ધયો વિરચિતાઃ પૂજાં કથં કુર્મહે
પક્શિત્વં ન ચ વા કીટિત્વમ્-અપિ ન પ્રાપ્તં મયા દુર્-લભમ્
જાને મસ્તકમ્-અન્ઘ્રિ-પલ્લવમ્-ઉમા-જાને ન તે(અ)હં વિભો
ન જ્નાતં હિ પિતામહેન હરિણા તત્ત્વેન તદ્-રૂપિણા 86

અશનં ગરલં ફણી કલાપો
વસનં ચર્મ ચ વાહનં મહોક્શઃ
મમ દાસ્યસિ કિં કિમ્-અસ્તિ શંભો
તવ પાદાંબુજ-ભક્તિમ્-એવ દેહિ 87

યદા કૃતાંભો-નિધિ-સેતુ-બંધનઃ
કરસ્થ-લાધઃ-કૃત-પર્વતાધિપઃ
ભવાનિ તે લન્ઘિત-પદ્મ-સંભવસ્-
તદા શિવાર્ચા-સ્તવ ભાવન-ક્શમઃ 88

નતિભિર્-નુતિભિસ્-ત્વમ્-ઈશ પૂજા
વિધિભિર્-ધ્યાન-સમાધિભિર્-ન તુશ્ટઃ
ધનુશા મુસલેન ચાશ્મભિર્-વા
વદ તે પ્રીતિ-કરં તથા કરોમિ 89

વચસા ચરિતં વદામિ શંભોર્-
અહમ્-ઉદ્યોગ વિધાસુ તે(અ)પ્રસક્તઃ
મનસાકૃતિમ્-ઈશ્વરસ્ય સેવે
શિરસા ચૈવ સદાશિવં નમામિ 90

આદ્યા(અ)વિદ્યા હૃદ્-ગતા નિર્ગતાસીત્-
વિદ્યા હૃદ્યા હૃદ્-ગતા ત્વત્-પ્રસાદાત્
સેવે નિત્યં શ્રી-કરં ત્વત્-પદાબ્જં
ભાવે મુક્તેર્-ભાજનં રાજ-મૌલે 91

દૂરીકૃતાનિ દુરિતાનિ દુરક્શરાણિ
દૌર્-ભાગ્ય-દુઃખ-દુરહંકૃતિ-દુર્-વચાંસિ
સારં ત્વદીય ચરિતં નિતરાં પિબંતં
ગૌરીશ મામ્-ઇહ સમુદ્ધર સત્-કટાક્શૈઃ 92

સોમ કલા-ધર-મૌલૌ
કોમલ ઘન-કંધરે મહા-મહસિ
સ્વામિનિ ગિરિજા નાથે
મામક હૃદયં નિરંતરં રમતાં 93

સા રસના તે નયને
તાવેવ કરૌ સ એવ કૃત-કૃત્યઃ
યા યે યૌ યો ભર્ગં
વદતીક્શેતે સદાર્ચતઃ સ્મરતિ 94

અતિ મૃદુલૌ મમ ચરણૌ-
અતિ કઠિનં તે મનો ભવાનીશ
ઇતિ વિચિકિત્સાં સંત્યજ
શિવ કથમ્-આસીદ્-ગિરૌ તથા પ્રવેશઃ 95

ધૈયાન્કુશેન નિભૃતં
રભસાદ્-આકૃશ્ય ભક્તિ-શૃન્ખલયા
પુર-હર ચરણાલાને
હૃદય-મદેભં બધાન ચિદ્-યંત્રૈઃ 96

પ્રચરત્યભિતઃ પ્રગલ્ભ-વૃત્ત્યા
મદવાન્-એશ મનઃ-કરી ગરીયાન્
પરિગૃહ્ય નયેન ભક્તિ-રજ્જ્વા
પરમ સ્થાણુ-પદં દૃઢં નયામું 97

સર્વાલન્કાર-યુક્તાં સરલ-પદ-યુતાં સાધુ-વૃત્તાં સુવર્ણાં
સદ્ભિઃ-સમ્સ્તૂય-માનાં સરસ ગુણ-યુતાં લક્શિતાં લક્શણાઢ્યામ્
ઉદ્યદ્-ભૂશા-વિશેશામ્-ઉપગત-વિનયાં દ્યોત-માનાર્થ-રેખાં
કલ્યાણીં દેવ ગૌરી-પ્રિય મમ કવિતા-કન્યકાં ત્વં ગૃહાણ 98

ઇદં તે યુક્તં વા પરમ-શિવ કારુણ્ય જલધે
ગતૌ તિર્યગ્-રૂપં તવ પદ-શિરો-દર્શન-ધિયા
હરિ-બ્રહ્માણૌ તૌ દિવિ ભુવિ ચરંતૌ શ્રમ-યુતૌ
કથં શંભો સ્વામિન્ કથય મમ વેદ્યોસિ પુરતઃ 99

સ્તોત્રેણાલમ્-અહં પ્રવચ્મિ ન મૃશા દેવા વિરિન્ચાદયઃ
સ્તુત્યાનાં ગણના-પ્રસન્ગ-સમયે ત્વામ્-અગ્રગણ્યં વિદુઃ
માહાત્મ્યાગ્ર-વિચારણ-પ્રકરણે ધાના-તુશસ્તોમવદ્-
ધૂતાસ્-ત્વાં વિદુર્-ઉત્તમોત્તમ ફલં શંભો ભવત્-સેવકાઃ 100

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *