ശിവാനംദ ലഹരി | Shivananda Lahari In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

കലാഭ്യാം ചൂഡാലംകൃത-ശശി കലാഭ്യാം നിജ തപഃ-
ഫലാഭ്യാം ഭക്തേശു പ്രകടിത-ഫലാഭ്യാം ഭവതു മേ ।
ശിവാഭ്യാം-അസ്തോക-ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം ഹൃദി പുനര്-
ഭവാഭ്യാം ആനംദ സ്ഫുര-ദനുഭവാഭ്യാം നതിരിയമ് ॥ 1 ॥

ഗലംതീ ശംഭോ ത്വച്-ചരിത-സരിതഃ കില്ബിശ-രജോ
ദലംതീ ധീകുല്യാ-സരണിശു പതംതീ വിജയതാമ്
ദിശംതീ സംസാര-ഭ്രമണ-പരിതാപ-ഉപശമനം
വസംതീ മച്-ചേതോ-ഹൃദഭുവി ശിവാനംദ-ലഹരീ 2

ത്രയീ-വേദ്യം ഹൃദ്യം ത്രി-പുര-ഹരം ആദ്യം ത്രി-നയനം
ജടാ-ഭാരോദാരം ചലദ്-ഉരഗ-ഹാരം മൃഗ ധരമ്
മഹാ-ദേവം ദേവം മയി സദയ-ഭാവം പശു-പതിം
ചിദ്-ആലംബം സാംബം ശിവമ്-അതി-വിഡംബം ഹൃദി ഭജേ 3

സഹസ്രം വര്തംതേ ജഗതി വിബുധാഃ ക്ശുദ്ര-ഫലദാ
ന മന്യേ സ്വപ്നേ വാ തദ്-അനുസരണം തത്-കൃത-ഫലമ്
ഹരി-ബ്രഹ്മാദീനാം-അപി നികട-ഭാജാം-അസുലഭം
ചിരം യാചേ ശംഭോ ശിവ തവ പദാംഭോജ-ഭജനം 4

സ്മൃതൌ ശാസ്ത്രേ വൈദ്യേ ശകുന-കവിതാ-ഗാന-ഫണിതൌ
പുരാണേ മംത്രേ വാ സ്തുതി-നടന-ഹാസ്യേശു-അചതുരഃ
കഥം രാജ്നാം പ്രീതിര്-ഭവതി മയി കോ(അ)ഹം പശു-പതേ
പശും മാം സര്വജ്ന പ്രഥിത-കൃപയാ പാലയ വിഭോ 5

ഘടോ വാ മൃത്-പിംഡോ-അപി-അണുര്-അപി ച ധൂമോ-അഗ്നിര്-അചലഃ
പടോ വാ തംതുര്-വാ പരിഹരതി കിം ഘോര-ശമനമ്
വൃഥാ കംഠ-ക്ശോഭം വഹസി തരസാ തര്ക-വചസാ
പദാംഭോജം ശംഭോര്-ഭജ പരമ-സൌഖ്യം വ്രജ സുധീഃ 6

മനസ്-തേ പാദാബ്ജേ നിവസതു വചഃ സ്തോത്ര-ഫണിതൌ
കരൌ ച-അഭ്യര്ചായാം ശ്രുതിര്-അപി കഥാകര്ണന-വിധൌ
തവ ധ്യാനേ ബുദ്ധിര്-നയന-യുഗലം മൂര്തി-വിഭവേ
പര-ഗ്രംഥാന് കൈര്-വാ പരമ-ശിവ ജാനേ പരമ്-അതഃ 7

യഥാ ബുദ്ധിഃ-ശുക്തൌ രജതം ഇതി കാചാശ്മനി മണിര്-
ജലേ പൈശ്ടേ ക്ശീരം ഭവതി മൃഗ-തൃശ്ണാസു സലിലമ്
തഥാ ദേവ-ഭ്രാംത്യാ ഭജതി ഭവദ്-അന്യം ജഡ ജനോ
മഹാ-ദേവേശം ത്വാം മനസി ച ന മത്വാ പശു-പതേ 8

ഗഭീരേ കാസാരേ വിശതി വിജനേ ഘോര-വിപിനേ
വിശാലേ ശൈലേ ച ഭ്രമതി കുസുമാര്ഥം ജഡ-മതിഃ
സമര്പ്യൈകം ചേതഃ-സരസിജം ഉമാ നാഥ ഭവതേ
സുഖേന-അവസ്ഥാതും ജന ഇഹ ന ജാനാതി കിമ്-അഹോ 9

നരത്വം ദേവത്വം നഗ-വന-മൃഗത്വം മശകതാ
പശുത്വം കീടത്വം ഭവതു വിഹഗത്വാദി-ജനനമ്
സദാ ത്വത്-പാദാബ്ജ-സ്മരണ-പരമാനംദ-ലഹരീ
വിഹാരാസക്തം ചേദ്-ഹൃദയം-ഇഹ കിം തേന വപുശാ 10

വടുര്വാ ഗേഹീ വാ യതിര്-അപി ജടീ വാ തദിതരോ
നരോ വാ യഃ കശ്ചിദ്-ഭവതു ഭവ കിം തേന ഭവതി
യദീയം ഹൃത്-പദ്മം യദി ഭവദ്-അധീനം പശു-പതേ
തദീയസ്-ത്വം ശംഭോ ഭവസി ഭവ ഭാരം ച വഹസി 11

ഗുഹായാം ഗേഹേ വാ ബഹിര്-അപി വനേ വാ(അ)ദ്രി-ശിഖരേ
ജലേ വാ വഹ്നൌ വാ വസതു വസതേഃ കിം വദ ഫലമ്
സദാ യസ്യൈവാംതഃകരണമ്-അപി ശംബോ തവ പദേ
സ്ഥിതം ചെദ്-യോഗോ(അ)സൌ സ ച പരമ-യോഗീ സ ച സുഖീ 12

അസാരേ സംസാരേ നിജ-ഭജന-ദൂരേ ജഡധിയാ
ഭരമംതം മാമ്-അംധം പരമ-കൃപയാ പാതും ഉചിതമ്
മദ്-അന്യഃ കോ ദീനസ്-തവ കൃപണ-രക്ശാതി-നിപുണസ്-
ത്വദ്-അന്യഃ കോ വാ മേ ത്രി-ജഗതി ശരണ്യഃ പശു-പതേ 13

പ്രഭുസ്-ത്വം ദീനാനാം ഖലു പരമ-ബംധുഃ പശു-പതേ
പ്രമുഖ്യോ(അ)ഹം തേശാമ്-അപി കിമ്-ഉത ബംധുത്വമ്-അനയോഃ
ത്വയൈവ ക്ശംതവ്യാഃ ശിവ മദ്-അപരാധാശ്-ച സകലാഃ
പ്രയത്നാത്-കര്തവ്യം മദ്-അവനമ്-ഇയം ബംധു-സരണിഃ 14

ഉപേക്ശാ നോ ചേത് കിം ന ഹരസി ഭവദ്-ധ്യാന-വിമുഖാം
ദുരാശാ-ഭൂയിശ്ഠാം വിധി-ലിപിമ്-അശക്തോ യദി ഭവാന്
ശിരസ്-തദ്-വദിധാത്രം ന നഖലു സുവൃത്തം പശു-പതേ
കഥം വാ നിര്-യത്നം കര-നഖ-മുഖേനൈവ ലുലിതം 15

വിരിന്ചിര്-ദീര്ഘായുര്-ഭവതു ഭവതാ തത്-പര-ശിരശ്-
ചതുശ്കം സംരക്ശ്യം സ ഖലു ഭുവി ദൈന്യം ലിഖിതവാന്
വിചാരഃ കോ വാ മാം വിശദ-കൃപയാ പാതി ശിവ തേ
കടാക്ശ-വ്യാപാരഃ സ്വയമ്-അപി ച ദീനാവന-പരഃ 16

ഫലാദ്-വാ പുണ്യാനാം മയി കരുണയാ വാ ത്വയി വിഭോ
പ്രസന്നേ(അ)പി സ്വാമിന് ഭവദ്-അമല-പാദാബ്ജ-യുഗലമ്
കഥം പശ്യേയം മാം സ്ഥഗയതി നമഃ-സംഭ്രമ-ജുശാം
നിലിംപാനാം ശ്രേണിര്-നിജ-കനക-മാണിക്യ-മകുടൈഃ 17

ത്വമ്-ഏകോ ലോകാനാം പരമ-ഫലദോ ദിവ്യ-പദവീം
വഹംതസ്-ത്വന്മൂലാം പുനര്-അപി ഭജംതേ ഹരി-മുഖാഃ
കിയദ്-വാ ദാക്ശിണ്യം തവ ശിവ മദാശാ ച കിയതീ
കദാ വാ മദ്-രക്ശാം വഹസി കരുണാ-പൂരിത-ദൃശാ 18

ദുരാശാ-ഭൂയിശ്ഠേ ദുരധിപ-ഗൃഹ-ദ്വാര-ഘടകേ
ദുരംതേ സംസാരേ ദുരിത-നിലയേ ദുഃഖ ജനകേ
മദായാസം കിം ന വ്യപനയസി കസ്യോപകൃതയേ
വദേയം പ്രീതിശ്-ചേത് തവ ശിവ കൃതാര്ഥാഃ ഖലു വയം 19

സദാ മോഹാടവ്യാം ചരതി യുവതീനാം കുച-ഗിരൌ
നടത്യ്-ആശാ-ശാഖാസ്-വടതി ഝടിതി സ്വൈരമ്-അഭിതഃ
കപാലിന് ഭിക്ശോ മേ ഹൃദയ-കപിമ്-അത്യംത-ചപലം
ദൃഢം ഭക്ത്യാ ബദ്ധ്വാ ശിവ ഭവദ്-അധീനം കുരു വിഭോ 20

ധൃതി-സ്തംഭാധാരം ദൃഢ-ഗുണ നിബദ്ധാം സഗമനാം
വിചിത്രാം പദ്മാഢ്യാം പ്രതി-ദിവസ-സന്മാര്ഗ-ഘടിതാമ്
സ്മരാരേ മച്ചേതഃ-സ്ഫുട-പട-കുടീം പ്രാപ്യ വിശദാം
ജയ സ്വാമിന് ശക്ത്യാ സഹ ശിവ ഗണൈഃ-സേവിത വിഭോ 21

പ്രലോഭാദ്യൈര്-അര്ഥാഹരണ-പര-തംത്രോ ധനി-ഗൃഹേ
പ്രവേശോദ്യുക്തഃ-സന് ഭ്രമതി ബഹുധാ തസ്കര-പതേ
ഇമം ചേതശ്-ചോരം കഥമ്-ഇഹ സഹേ ശന്കര വിഭോ
തവാധീനം കൃത്വാ മയി നിരപരാധേ കുരു കൃപാം 22

കരോമി ത്വത്-പൂജാം സപദി സുഖദോ മേ ഭവ വിഭോ
വിധിത്വം വിശ്ണുത്വം ദിശസി ഖലു തസ്യാഃ ഫലമ്-ഇതി
പുനശ്ച ത്വാം ദ്രശ്ടും ദിവി ഭുവി വഹന് പക്ശി-മൃഗതാമ്-
അദൃശ്ട്വാ തത്-ഖേദം കഥമ്-ഇഹ സഹേ ശന്കര വിഭോ 23

കദാ വാ കൈലാസേ കനക-മണി-സൌധേ സഹ-ഗണൈര്-
വസന് ശംഭോര്-അഗ്രേ സ്ഫുട-ഘടിത-മൂര്ധാന്ജലി-പുടഃ
വിഭോ സാംബ സ്വാമിന് പരമ-ശിവ പാഹീതി നിഗദന്
വിധാതൃഋണാം കല്പാന് ക്ശണമ്-ഇവ വിനേശ്യാമി സുഖതഃ 24

സ്തവൈര്-ബ്രഹ്മാദീനാം ജയ-ജയ-വചോഭിര്-നിയമാനാം
ഗണാനാം കേലീഭിര്-മദകല-മഹോക്ശസ്യ കകുദി
സ്ഥിതം നീല-ഗ്രീവം ത്രി-നയനം-ഉമാശ്ലിശ്ട-വപുശം
കദാ ത്വാം പശ്യേയം കര-ധൃത-മൃഗം ഖംഡ-പരശും 25

കദാ വാ ത്വാം ദൃശ്ട്വാ ഗിരിശ തവ ഭവ്യാന്ഘ്രി-യുഗലം
ഗൃഹീത്വാ ഹസ്താഭ്യാം ശിരസി നയനേ വക്ശസി വഹന്
സമാശ്ലിശ്യാഘ്രായ സ്ഫുട-ജലജ-ഗംധാന് പരിമലാന്-
അലഭ്യാം ബ്രഹ്മാദ്യൈര്-മുദമ്-അനുഭവിശ്യാമി ഹൃദയേ 26

കരസ്ഥേ ഹേമാദ്രൌ ഗിരിശ നികടസ്ഥേ ധന-പതൌ
ഗൃഹസ്ഥേ സ്വര്ഭൂജാ(അ)മര-സുരഭി-ചിംതാമണി-ഗണേ
ശിരസ്ഥേ ശീതാംശൌ ചരണ-യുഗലസ്ഥേ(അ)ഖില ശുഭേ
കമ്-അര്ഥം ദാസ്യേ(അ)ഹം ഭവതു ഭവദ്-അര്ഥം മമ മനഃ 27

സാരൂപ്യം തവ പൂജനേ ശിവ മഹാ-ദേവേതി സംകീര്തനേ
സാമീപ്യം ശിവ ഭക്തി-ധുര്യ-ജനതാ-സാംഗത്യ-സംഭാശണേ
സാലോക്യം ച ചരാചരാത്മക-തനു-ധ്യാനേ ഭവാനീ-പതേ
സായുജ്യം മമ സിദ്ധിമ്-അത്ര ഭവതി സ്വാമിന് കൃതാര്ഥോസ്മ്യഹം 28

ത്വത്-പാദാംബുജമ്-അര്ചയാമി പരമം ത്വാം ചിംതയാമി-അന്വഹം
ത്വാമ്-ഈശം ശരണം വ്രജാമി വചസാ ത്വാമ്-ഏവ യാചേ വിഭോ
വീക്ശാം മേ ദിശ ചാക്ശുശീം സ-കരുണാം ദിവ്യൈശ്-ചിരം പ്രാര്ഥിതാം
ശംഭോ ലോക-ഗുരോ മദീയ-മനസഃ സൌഖ്യോപദേശം കുരു 29

വസ്ത്രോദ്-ധൂത വിധൌ സഹസ്ര-കരതാ പുശ്പാര്ചനേ വിശ്ണുതാ
ഗംധേ ഗംധ-വഹാത്മതാ(അ)ന്ന-പചനേ ബഹിര്-മുഖാധ്യക്ശതാ
പാത്രേ കാന്ചന-ഗര്ഭതാസ്തി മയി ചേദ് ബാലേംദു ചൂഡാ-മണേ
ശുശ്രൂശാം കരവാണി തേ പശു-പതേ സ്വാമിന് ത്രി-ലോകീ-ഗുരോ 30

നാലം വാ പരമോപകാരകമ്-ഇദം ത്വേകം പശൂനാം പതേ
പശ്യന് കുക്ശി-ഗതാന് ചരാചര-ഗണാന് ബാഹ്യസ്ഥിതാന് രക്ശിതുമ്
സര്വാമര്ത്യ-പലായനൌശധമ്-അതി-ജ്വാലാ-കരം ഭീ-കരം
നിക്ശിപ്തം ഗരലം ഗലേ ന ഗലിതം നോദ്ഗീര്ണമ്-ഏവ-ത്വയാ 31

ജ്വാലോഗ്രഃ സകലാമരാതി-ഭയദഃ ക്ശ്വേലഃ കഥം വാ ത്വയാ
ദൃശ്ടഃ കിം ച കരേ ധൃതഃ കര-തലേ കിം പക്വ-ജംബൂ-ഫലമ്
ജിഹ്വായാം നിഹിതശ്ച സിദ്ധ-ഘുടികാ വാ കംഠ-ദേശേ ഭൃതഃ
കിം തേ നീല-മണിര്-വിഭൂശണമ്-അയം ശംഭോ മഹാത്മന് വദ 32

നാലം വാ സകൃദ്-ഏവ ദേവ ഭവതഃ സേവാ നതിര്-വാ നുതിഃ
പൂജാ വാ സ്മരണം കഥാ-ശ്രവണമ്-അപി-ആലോകനം മാദൃശാമ്
സ്വാമിന്ന്-അസ്ഥിര-ദേവതാനുസരണായാസേന കിം ലഭ്യതേ
കാ വാ മുക്തിര്-ഇതഃ കുതോ ഭവതി ചേത് കിം പ്രാര്ഥനീയം തദാ 33

കിം ബ്രൂമസ്-തവ സാഹസം പശു-പതേ കസ്യാസ്തി ശംഭോ ഭവദ്-
ധൈര്യം ചേദൃശമ്-ആത്മനഃ-സ്ഥിതിര്-ഇയം ചാന്യൈഃ കഥം ലഭ്യതേ
ഭ്രശ്യദ്-ദേവ-ഗണം ത്രസന്-മുനി-ഗണം നശ്യത്-പ്രപന്ചം ലയം
പശ്യന്-നിര്ഭയ ഏക ഏവ വിഹരതി-ആനംദ-സാംദ്രോ ഭവാന് 34

യോഗ-ക്ശേമ-ധുരം-ധരസ്യ സകലഃ-ശ്രേയഃ പ്രദോദ്യോഗിനോ
ദൃശ്ടാദൃശ്ട-മതോപദേശ-കൃതിനോ ബാഹ്യാംതര-വ്യാപിനഃ
സര്വജ്നസ്യ ദയാ-കരസ്യ ഭവതഃ കിം വേദിതവ്യം മയാ
ശംഭോ ത്വം പരമാംതരംഗ ഇതി മേ ചിത്തേ സ്മരാമി-അന്വഹം 35

ഭക്തോ ഭക്തി-ഗുണാവൃതേ മുദ്-അമൃതാ-പൂര്ണേ പ്രസന്നേ മനഃ
കുംഭേ സാംബ തവാന്ഘ്രി-പല്ലവ യുഗം സംസ്ഥാപ്യ സംവിത്-ഫലമ്
സത്ത്വം മംത്രമ്-ഉദീരയന്-നിജ ശരീരാഗാര ശുദ്ധിം വഹന്
പുണ്യാഹം പ്രകടീ കരോമി രുചിരം കല്യാണമ്-ആപാദയന് 36

ആമ്നായാംബുധിമ്-ആദരേണ സുമനഃ-സന്ഘാഃ-സമുദ്യന്-മനോ
മംഥാനം ദൃഢ ഭക്തി-രജ്ജു-സഹിതം കൃത്വാ മഥിത്വാ തതഃ
സോമം കല്പ-തരും സു-പര്വ-സുരഭിം ചിംതാ-മണിം ധീമതാം
നിത്യാനംദ-സുധാം നിരംതര-രമാ-സൌഭാഗ്യമ്-ആതന്വതേ 37

പ്രാക്-പുണ്യാചല-മാര്ഗ-ദര്ശിത-സുധാ-മൂര്തിഃ പ്രസന്നഃ-ശിവഃ
സോമഃ-സദ്-ഗുണ-സേവിതോ മൃഗ-ധരഃ പൂര്ണാസ്-തമോ-മോചകഃ
ചേതഃ പുശ്കര-ലക്ശിതോ ഭവതി ചേദ്-ആനംദ-പാഥോ-നിധിഃ
പ്രാഗല്ഭ്യേന വിജൃംഭതേ സുമനസാം വൃത്തിസ്-തദാ ജായതേ 38

ധര്മോ മേ ചതുര്-അന്ഘ്രികഃ സുചരിതഃ പാപം വിനാശം ഗതം
കാമ-ക്രോധ-മദാദയോ വിഗലിതാഃ കാലാഃ സുഖാവിശ്കൃതാഃ
ജ്നാനാനംദ-മഹൌശധിഃ സുഫലിതാ കൈവല്യ നാഥേ സദാ
മാന്യേ മാനസ-പുംഡരീക-നഗരേ രാജാവതംസേ സ്ഥിതേ 39

ധീ-യംത്രേണ വചോ-ഘടേന കവിതാ-കുല്യോപകുല്യാക്രമൈര്-
ആനീതൈശ്ച സദാശിവസ്യ ചരിതാംഭോ-രാശി-ദിവ്യാമൃതൈഃ
ഹൃത്-കേദാര-യുതാശ്-ച ഭക്തി-കലമാഃ സാഫല്യമ്-ആതന്വതേ
ദുര്ഭിക്ശാന്-മമ സേവകസ്യ ഭഗവന് വിശ്വേശ ഭീതിഃ കുതഃ 40

പാപോത്പാത-വിമോചനായ രുചിരൈശ്വര്യായ മൃത്യും-ജയ
സ്തോത്ര-ധ്യാന-നതി-പ്രദിക്ശിണ-സപര്യാലോകനാകര്ണനേ
ജിഹ്വാ-ചിത്ത-ശിരോന്ഘ്രി-ഹസ്ത-നയന-ശ്രോത്രൈര്-അഹം പ്രാര്ഥിതോ
മാമ്-ആജ്നാപയ തന്-നിരൂപയ മുഹുര്-മാമേവ മാ മേ(അ)വചഃ 41

ഗാംഭീര്യം പരിഖാ-പദം ഘന-ധൃതിഃ പ്രാകാര-ഉദ്യദ്-ഗുണ
സ്തോമശ്-ചാപ്ത-ബലം ഘനേംദ്രിയ-ചയോ ദ്വാരാണി ദേഹേ സ്ഥിതഃ
വിദ്യാ-വസ്തു-സമൃദ്ധിര്-ഇതി-അഖില-സാമഗ്രീ-സമേതേ സദാ
ദുര്ഗാതി-പ്രിയ-ദേവ മാമക-മനോ-ദുര്ഗേ നിവാസം കുരു 42

മാ ഗച്ച ത്വമ്-ഇതസ്-തതോ ഗിരിശ ഭോ മയ്യേവ വാസം കുരു
സ്വാമിന്ന്-ആദി കിരാത മാമക-മനഃ കാംതാര-സീമാംതരേ
വര്തംതേ ബഹുശോ മൃഗാ മദ-ജുശോ മാത്സര്യ-മോഹാദയസ്-
താന് ഹത്വാ മൃഗയാ-വിനോദ രുചിതാ-ലാഭം ച സംപ്രാപ്സ്യസി 43

കര-ലഗ്ന മൃഗഃ കരീംദ്ര-ഭന്ഗോ
ഘന ശാര്ദൂല-വിഖംഡനോ(അ)സ്ത-ജംതുഃ
ഗിരിശോ വിശദ്-ആകൃതിശ്-ച ചേതഃ
കുഹരേ പന്ച മുഖോസ്തി മേ കുതോ ഭീഃ 44

ചംദഃ-ശാഖി-ശിഖാന്വിതൈര്-ദ്വിജ-വരൈഃ സംസേവിതേ ശാശ്വതേ
സൌഖ്യാപാദിനി ഖേദ-ഭേദിനി സുധാ-സാരൈഃ ഫലൈര്-ദീപിതേ
ചേതഃ പക്ശി-ശിഖാ-മണേ ത്യജ വൃഥാ-സന്ചാരമ്-അന്യൈര്-അലം
നിത്യം ശന്കര-പാദ-പദ്മ-യുഗലീ-നീഡേ വിഹാരം കുരു 45

ആകീര്ണേ നഖ-രാജി-കാംതി-വിഭവൈര്-ഉദ്യത്-സുധാ-വൈഭവൈര്-
ആധൌതേപി ച പദ്മ-രാഗ-ലലിതേ ഹംസ-വ്രജൈര്-ആശ്രിതേ
നിത്യം ഭക്തി-വധൂ ഗണൈശ്-ച രഹസി സ്വേച്ചാ-വിഹാരം കുരു
സ്ഥിത്വാ മാനസ-രാജ-ഹംസ ഗിരിജാ നാഥാന്ഘ്രി-സൌധാംതരേ 46

ശംഭു-ധ്യാന-വസംത-സന്ഗിനി ഹൃദാരാമേ(അ)ഘ-ജീര്ണച്ചദാഃ
സ്രസ്താ ഭക്തി ലതാച്ചടാ വിലസിതാഃ പുണ്യ-പ്രവാല-ശ്രിതാഃ
ദീപ്യംതേ ഗുണ-കോരകാ ജപ-വചഃ പുശ്പാണി സദ്-വാസനാ
ജ്നാനാനംദ-സുധാ-മരംദ-ലഹരീ സംവിത്-ഫലാഭ്യുന്നതിഃ 47

നിത്യാനംദ-രസാലയം സുര-മുനി-സ്വാംതാംബുജാതാശ്രയം
സ്വച്ചം സദ്-ദ്വിജ-സേവിതം കലുശ-ഹൃത്-സദ്-വാസനാവിശ്കൃതമ്
ശംഭു-ധ്യാന-സരോവരം വ്രജ മനോ-ഹംസാവതംസ സ്ഥിരം
കിം ക്ശുദ്രാശ്രയ-പല്വല-ഭ്രമണ-സംജാത-ശ്രമം പ്രാപ്സ്യസി 48

ആനംദാമൃത-പൂരിതാ ഹര-പദാംഭോജാലവാലോദ്യതാ
സ്ഥൈര്യോപഘ്നമ്-ഉപേത്യ ഭക്തി ലതികാ ശാഖോപശാഖാന്വിതാ
ഉച്ചൈര്-മാനസ-കായമാന-പടലീമ്-ആക്രമ്യ നിശ്-കല്മശാ
നിത്യാഭീശ്ട-ഫല-പ്രദാ ഭവതു മേ സത്-കര്മ-സംവര്ധിതാ 49

സംധ്യാരംഭ-വിജൃംഭിതം ശ്രുതി-ശിര-സ്ഥാനാംതര്-ആധിശ്ഠിതം
സ-പ്രേമ ഭ്രമരാഭിരാമമ്-അസകൃത് സദ്-വാസനാ-ശോഭിതമ്
ഭോഗീംദ്രാഭരണം സമസ്ത-സുമനഃ-പൂജ്യം ഗുണാവിശ്കൃതം
സേവേ ശ്രീ-ഗിരി-മല്ലികാര്ജുന-മഹാ-ലിന്ഗം ശിവാലിന്ഗിതം 50

ഭൃന്ഗീച്ചാ-നടനോത്കടഃ കരി-മദ-ഗ്രാഹീ സ്ഫുരന്-മാധവ-
ആഹ്ലാദോ നാദ-യുതോ മഹാസിത-വപുഃ പന്ചേശുണാ ചാദൃതഃ
സത്-പക്ശഃ സുമനോ-വനേശു സ പുനഃ സാക്ശാന്-മദീയേ മനോ
രാജീവേ ഭ്രമരാധിപോ വിഹരതാം ശ്രീ ശൈല-വാസീ വിഭുഃ 51

കാരുണ്യാമൃത-വര്ശിണം ഘന-വിപദ്-ഗ്രീശ്മച്ചിദാ-കര്മഠം
വിദ്യാ-സസ്യ-ഫലോദയായ സുമനഃ-സംസേവ്യമ്-ഇച്ചാകൃതിമ്
നൃത്യദ്-ഭക്ത-മയൂരമ്-അദ്രി-നിലയം ചന്ചജ്-ജടാ-മംഡലം
ശംഭോ വാന്ചതി നീല-കംധര-സദാ ത്വാം മേ മനശ്-ചാതകഃ 52

ആകാശേന ശിഖീ സമസ്ത ഫണിനാം നേത്രാ കലാപീ നതാ-
(അ)നുഗ്രാഹി-പ്രണവോപദേശ-നിനദൈഃ കേകീതി യോ ഗീയതേ
ശ്യാമാം ശൈല-സമുദ്ഭവാം ഘന-രുചിം ദൃശ്ട്വാ നടംതം മുദാ
വേദാംതോപവനേ വിഹാര-രസികം തം നീല-കംഠം ഭജേ 53

സംധ്യാ ഘര്മ-ദിനാത്യയോ ഹരി-കരാഘാത-പ്രഭൂതാനക-
ധ്വാനോ വാരിദ ഗര്ജിതം ദിവിശദാം ദൃശ്ടിച്ചടാ ചന്ചലാ
ഭക്താനാം പരിതോശ ബാശ്പ വിതതിര്-വൃശ്ടിര്-മയൂരീ ശിവാ
യസ്മിന്ന്-ഉജ്ജ്വല-താംഡവം വിജയതേ തം നീല-കംഠം ഭജേ 54

ആദ്യായാമിത-തേജസേ-ശ്രുതി-പദൈര്-വേദ്യായ സാധ്യായ തേ
വിദ്യാനംദ-മയാത്മനേ ത്രി-ജഗതഃ-സംരക്ശണോദ്യോഗിനേ
ധ്യേയായാഖില-യോഗിഭിഃ-സുര-ഗണൈര്-ഗേയായ മായാവിനേ
സമ്യക് താംഡവ-സംഭ്രമായ ജടിനേ സേയം നതിഃ-ശംഭവേ 55

നിത്യായ ത്രി-ഗുണാത്മനേ പുര-ജിതേ കാത്യായനീ-ശ്രേയസേ
സത്യായാദി കുടുംബിനേ മുനി-മനഃ പ്രത്യക്ശ-ചിന്-മൂര്തയേ
മായാ-സൃശ്ട-ജഗത്-ത്രയായ സകല-ആമ്നായാംത-സന്ചാരിണേ
സായം താംഡവ-സംഭ്രമായ ജടിനേ സേയം നതിഃ-ശംഭവേ 56

നിത്യം സ്വോദര-പോശണായ സകലാന്-ഉദ്ദിശ്യ വിത്താശയാ
വ്യര്ഥം പര്യടനം കരോമി ഭവതഃ-സേവാം ന ജാനേ വിഭോ
മജ്-ജന്മാംതര-പുണ്യ-പാക-ബലതസ്-ത്വം ശര്വ സര്വാംതരസ്-
തിശ്ഠസ്യേവ ഹി തേന വാ പശു-പതേ തേ രക്ശണീയോ(അ)സ്മ്യഹം 57

ഏകോ വാരിജ-ബാംധവഃ ക്ശിതി-നഭോ വ്യാപ്തം തമോ-മംഡലം
ഭിത്വാ ലോചന-ഗോചരോപി ഭവതി ത്വം കോടി-സൂര്യ-പ്രഭഃ
വേദ്യഃ കിം ന ഭവസ്യഹോ ഘന-തരം കീദൃന്ഗ്ഭവേന്-മത്തമസ്-
തത്-സര്വം വ്യപനീയ മേ പശു-പതേ സാക്ശാത് പ്രസന്നോ ഭവ 58

ഹംസഃ പദ്മ-വനം സമിച്ചതി യഥാ നീലാംബുദം ചാതകഃ
കോകഃ കോക-നദ-പ്രിയം പ്രതി-ദിനം ചംദ്രം ചകോരസ്-തഥാ
ചേതോ വാന്ചതി മാമകം പശു-പതേ ചിന്-മാര്ഗ മൃഗ്യം വിഭോ
ഗൌരീ നാഥ ഭവത്-പദാബ്ജ-യുഗലം കൈവല്യ-സൌഖ്യ-പ്രദം 59

രോധസ്-തോയഹൃതഃ ശ്രമേണ-പഥികശ്-ചായാം തരോര്-വൃശ്ടിതഃ
ഭീതഃ സ്വസ്ഥ ഗൃഹം ഗൃഹസ്ഥമ്-അതിഥിര്-ദീനഃ പ്രഭം ധാര്മികമ്
ദീപം സംതമസാകുലശ്-ച ശിഖിനം ശീതാവൃതസ്-ത്വം തഥാ
ചേതഃ-സര്വ-ഭയാപഹം-വ്രജ സുഖം ശംഭോഃ പദാംഭോരുഹം 60

അന്കോലം നിജ ബീജ സംതതിര്-അയസ്കാംതോപലം സൂചികാ
സാധ്വീ നൈജ വിഭും ലതാ ക്ശിതി-രുഹം സിംധുഹ്-സരിദ്-വല്ലഭമ്
പ്രാപ്നോതീഹ യഥാ തഥാ പശു-പതേഃ പാദാരവിംദ-ദ്വയം
ചേതോവൃത്തിര്-ഉപേത്യ തിശ്ഠതി സദാ സാ ഭക്തിര്-ഇതി-ഉച്യതേ 61

ആനംദാശ്രുഭിര്-ആതനോതി പുലകം നൈര്മല്യതശ്-ചാദനം
വാചാ ശന്ഖ മുഖേ സ്ഥിതൈശ്-ച ജഠരാ-പൂര്തിം ചരിത്രാമൃതൈഃ
രുദ്രാക്ശൈര്-ഭസിതേന ദേവ വപുശോ രക്ശാം ഭവദ്-ഭാവനാ-
പര്യന്കേ വിനിവേശ്യ ഭക്തി ജനനീ ഭക്താര്ഭകം രക്ശതി 62

മാര്ഗാ-വര്തിത പാദുകാ പശു-പതേര്-അംഗസ്യ കൂര്ചായതേ
ഗംഡൂശാംബു-നിശേചനം പുര-രിപോര്-ദിവ്യാഭിശേകായതേ
കിന്ചിദ്-ഭക്ശിത-മാംസ-ശേശ-കബലം നവ്യോപഹാരായതേ
ഭക്തിഃ കിം ന കരോതി-അഹോ വന-ചരോ ഭക്താവതമ്സായതേ 63

വക്ശസ്താഡനമ്-അംതകസ്യ കഠിനാപസ്മാര സമ്മര്ദനം
ഭൂ-ഭൃത്-പര്യടനം നമത്-സുര-ശിരഃ-കോടീര സന്ഘര്ശണമ്
കര്മേദം മൃദുലസ്യ താവക-പദ-ദ്വംദ്വസ്യ ഗൌരീ-പതേ
മച്ചേതോ-മണി-പാദുകാ-വിഹരണം ശംഭോ സദാന്ഗീ-കുരു 64

വക്ശസ്-താഡന ശന്കയാ വിചലിതോ വൈവസ്വതോ നിര്ജരാഃ
കോടീരോജ്ജ്വല-രത്ന-ദീപ-കലികാ-നീരാജനം കുര്വതേ
ദൃശ്ട്വാ മുക്തി-വധൂസ്-തനോതി നിഭൃതാശ്ലേശം ഭവാനീ-പതേ
യച്-ചേതസ്-തവ പാദ-പദ്മ-ഭജനം തസ്യേഹ കിം ദുര്-ലഭം 65

ക്രീഡാര്ഥം സൃജസി പ്രപന്ചമ്-അഖിലം ക്രീഡാ-മൃഗാസ്-തേ ജനാഃ
യത്-കര്മാചരിതം മയാ ച ഭവതഃ പ്രീത്യൈ ഭവത്യേവ തത്
ശംഭോ സ്വസ്യ കുതൂഹലസ്യ കരണം മച്ചേശ്ടിതം നിശ്ചിതം
തസ്മാന്-മാമക രക്ശണം പശു-പതേ കര്തവ്യമ്-ഏവ ത്വയാ 66

ബഹു-വിധ-പരിതോശ-ബാശ്പ-പൂര-
സ്ഫുട-പുലകാന്കിത-ചാരു-ഭോഗ-ഭൂമിമ്
ചിര-പദ-ഫല-കാന്ക്ശി-സേവ്യമാനാം
പരമ സദാശിവ-ഭാവനാം പ്രപദ്യേ 67

അമിത-മുദമൃതം മുഹുര്-ദുഹംതീം
വിമല-ഭവത്-പദ-ഗോശ്ഠമ്-ആവസംതീമ്
സദയ പശു-പതേ സുപുണ്യ-പാകാം
മമ പരിപാലയ ഭക്തി ധേനുമ്-ഏകാം 68

ജഡതാ പശുതാ കലന്കിതാ
കുടില-ചരത്വം ച നാസ്തി മയി ദേവ
അസ്തി യദി രാജ-മൌലേ
ഭവദ്-ആഭരണസ്യ നാസ്മി കിം പാത്രം 69

അരഹസി രഹസി സ്വതംത്ര-ബുദ്ധ്യാ
വരി-വസിതും സുലഭഃ പ്രസന്ന-മൂര്തിഃ
അഗണിത ഫല-ദായകഃ പ്രഭുര്-മേ
ജഗദ്-അധികോ ഹൃദി രാജ-ശേഖരോസ്തി 70

ആരൂഢ-ഭക്തി-ഗുണ-കുന്ചിത-ഭാവ-ചാപ-
യുക്തൈഃ-ശിവ-സ്മരണ-ബാണ-ഗണൈര്-അമോഘൈഃ
നിര്ജിത്യ കില്ബിശ-രിപൂന് വിജയീ സുധീംദ്രഃ-
സാനംദമ്-ആവഹതി സുസ്ഥിര-രാജ-ലക്ശ്മീം 71

ധ്യാനാന്ജനേന സമവേക്ശ്യ തമഃ-പ്രദേശം
ഭിത്വാ മഹാ-ബലിഭിര്-ഈശ്വര നാമ-മംത്രൈഃ
ദിവ്യാശ്രിതം ഭുജഗ-ഭൂശണമ്-ഉദ്വഹംതി
യേ പാദ-പദ്മമ്-ഇഹ തേ ശിവ തേ കൃതാര്ഥാഃ 72

ഭൂ-ദാരതാമ്-ഉദവഹദ്-യദ്-അപേക്ശയാ ശ്രീ-
ഭൂ-ദാര ഏവ കിമതഃ സുമതേ ലഭസ്വ
കേദാരമ്-ആകലിത മുക്തി മഹൌശധീനാം
പാദാരവിംദ ഭജനം പരമേശ്വരസ്യ 73

ആശാ-പാശ-ക്ലേശ-ദുര്-വാസനാദി-
ഭേദോദ്യുക്തൈര്-ദിവ്യ-ഗംധൈര്-അമംദൈഃ
ആശാ-ശാടീകസ്യ പാദാരവിംദം
ചേതഃ-പേടീം വാസിതാം മേ തനോതു 74

കല്യാണിനം സരസ-ചിത്ര-ഗതിം സവേഗം
സര്വേന്ഗിതജ്നമ്-അനഘം ധ്രുവ-ലക്ശണാഢ്യമ്
ചേതസ്-തുരന്ഗമ്-അധിരുഹ്യ ചര സ്മരാരേ
നേതഃ-സമസ്ത ജഗതാം വൃശഭാധിരൂഢ 75

ഭക്തിര്-മഹേശ-പദ-പുശ്കരമ്-ആവസംതീ
കാദംബിനീവ കുരുതേ പരിതോശ-വര്ശമ്
സംപൂരിതോ ഭവതി യസ്യ മനസ്-തടാകസ്-
തജ്-ജന്മ-സസ്യമ്-അഖിലം സഫലം ച നാന്യത് 76

ബുദ്ധിഃ-സ്ഥിരാ ഭവിതുമ്-ഈശ്വര-പാദ-പദ്മ
സക്താ വധൂര്-വിരഹിണീവ സദാ സ്മരംതീ
സദ്-ഭാവനാ-സ്മരണ-ദര്ശന-കീര്തനാദി
സമ്മോഹിതേവ ശിവ-മംത്ര-ജപേന വിംതേ 77

സദ്-ഉപചാര-വിധിശു-അനു-ബോധിതാം
സവിനയാം സുഹൃദം സദുപാശ്രിതാമ്
മമ സമുദ്ധര ബുദ്ധിമ്-ഇമാം പ്രഭോ
വര-ഗുണേന നവോഢ-വധൂമ്-ഇവ 78

നിത്യം യോഗി-മനഹ്-സരോജ-ദല-സന്ചാര-ക്ശമസ്-ത്വത്-ക്രമഃ-
ശംഭോ തേന കഥം കഠോര-യമ-രാഡ്-വക്ശഃ-കവാട-ക്ശതിഃ
അത്യംതം മൃദുലം ത്വദ്-അന്ഘ്രി-യുഗലം ഹാ മേ മനശ്-ചിംതയതി-
ഏതല്-ലോചന-ഗോചരം കുരു വിഭോ ഹസ്തേന സംവാഹയേ 79

ഏശ്യത്യേശ ജനിം മനോ(അ)സ്യ കഠിനം തസ്മിന്-നടാനീതി മദ്-
രക്ശായൈ ഗിരി സീമ്നി കോമല-പദ-ന്യാസഃ പുരാഭ്യാസിതഃ
നോ-ചേദ്-ദിവ്യ-ഗൃഹാംതരേശു സുമനസ്-തല്പേശു വേദ്യാദിശു
പ്രായഃ-സത്സു ശിലാ-തലേശു നടനം ശംഭോ കിമര്ഥം തവ 80

കന്ചിത്-കാലമ്-ഉമാ-മഹേശ ഭവതഃ പാദാരവിംദാര്ചനൈഃ
കന്ചിദ്-ധ്യാന-സമാധിഭിശ്-ച നതിഭിഃ കന്ചിത് കഥാകര്ണനൈഃ
കന്ചിത് കന്ചിദ്-അവേക്ശണൈശ്-ച നുതിഭിഃ കന്ചിദ്-ദശാമ്-ഈദൃശീം
യഃ പ്രാപ്നോതി മുദാ ത്വദ്-അര്പിത മനാ ജീവന് സ മുക്തഃ ഖലു 81

ബാണത്വം വൃശഭത്വമ്-അര്ധ-വപുശാ ഭാര്യാത്വമ്-ആര്യാ-പതേ
ഘോണിത്വം സഖിതാ മൃദന്ഗ വഹതാ ചേത്യാദി രൂപം ദധൌ
ത്വത്-പാദേ നയനാര്പണം ച കൃതവാന് ത്വദ്-ദേഹ ഭാഗോ ഹരിഃ
പൂജ്യാത്-പൂജ്യ-തരഃ-സ ഏവ ഹി ന ചേത് കോ വാ തദന്യോ(അ)ധികഃ 82

ജനന-മൃതി-യുതാനാം സേവയാ ദേവതാനാം
ന ഭവതി സുഖ-ലേശഃ സംശയോ നാസ്തി തത്ര
അജനിമ്-അമൃത രൂപം സാംബമ്-ഈശം ഭജംതേ
യ ഇഹ പരമ സൌഖ്യം തേ ഹി ധന്യാ ലഭംതേ 83

ശിവ തവ പരിചര്യാ സന്നിധാനായ ഗൌര്യാ
ഭവ മമ ഗുണ-ധുര്യാം ബുദ്ധി-കന്യാം പ്രദാസ്യേ
സകല-ഭുവന-ബംധോ സച്ചിദ്-ആനംദ-സിംധോ
സദയ ഹൃദയ-ഗേഹേ സര്വദാ സംവസ ത്വം 84

ജലധി മഥന ദക്ശോ നൈവ പാതാല ഭേദീ
ന ച വന മൃഗയായാം നൈവ ലുബ്ധഃ പ്രവീണഃ
അശന-കുസുമ-ഭൂശാ-വസ്ത്ര-മുഖ്യാം സപര്യാം
കഥയ കഥമ്-അഹം തേ കല്പയാനീംദു-മൌലേ 85

പൂജാ-ദ്രവ്യ-സമൃദ്ധയോ വിരചിതാഃ പൂജാം കഥം കുര്മഹേ
പക്ശിത്വം ന ച വാ കീടിത്വമ്-അപി ന പ്രാപ്തം മയാ ദുര്-ലഭമ്
ജാനേ മസ്തകമ്-അന്ഘ്രി-പല്ലവമ്-ഉമാ-ജാനേ ന തേ(അ)ഹം വിഭോ
ന ജ്നാതം ഹി പിതാമഹേന ഹരിണാ തത്ത്വേന തദ്-രൂപിണാ 86

അശനം ഗരലം ഫണീ കലാപോ
വസനം ചര്മ ച വാഹനം മഹോക്ശഃ
മമ ദാസ്യസി കിം കിമ്-അസ്തി ശംഭോ
തവ പാദാംബുജ-ഭക്തിമ്-ഏവ ദേഹി 87

യദാ കൃതാംഭോ-നിധി-സേതു-ബംധനഃ
കരസ്ഥ-ലാധഃ-കൃത-പര്വതാധിപഃ
ഭവാനി തേ ലന്ഘിത-പദ്മ-സംഭവസ്-
തദാ ശിവാര്ചാ-സ്തവ ഭാവന-ക്ശമഃ 88

നതിഭിര്-നുതിഭിസ്-ത്വമ്-ഈശ പൂജാ
വിധിഭിര്-ധ്യാന-സമാധിഭിര്-ന തുശ്ടഃ
ധനുശാ മുസലേന ചാശ്മഭിര്-വാ
വദ തേ പ്രീതി-കരം തഥാ കരോമി 89

വചസാ ചരിതം വദാമി ശംഭോര്-
അഹമ്-ഉദ്യോഗ വിധാസു തേ(അ)പ്രസക്തഃ
മനസാകൃതിമ്-ഈശ്വരസ്യ സേവേ
ശിരസാ ചൈവ സദാശിവം നമാമി 90

ആദ്യാ(അ)വിദ്യാ ഹൃദ്-ഗതാ നിര്ഗതാസീത്-
വിദ്യാ ഹൃദ്യാ ഹൃദ്-ഗതാ ത്വത്-പ്രസാദാത്
സേവേ നിത്യം ശ്രീ-കരം ത്വത്-പദാബ്ജം
ഭാവേ മുക്തേര്-ഭാജനം രാജ-മൌലേ 91

ദൂരീകൃതാനി ദുരിതാനി ദുരക്ശരാണി
ദൌര്-ഭാഗ്യ-ദുഃഖ-ദുരഹംകൃതി-ദുര്-വചാംസി
സാരം ത്വദീയ ചരിതം നിതരാം പിബംതം
ഗൌരീശ മാമ്-ഇഹ സമുദ്ധര സത്-കടാക്ശൈഃ 92

സോമ കലാ-ധര-മൌലൌ
കോമല ഘന-കംധരേ മഹാ-മഹസി
സ്വാമിനി ഗിരിജാ നാഥേ
മാമക ഹൃദയം നിരംതരം രമതാം 93

സാ രസനാ തേ നയനേ
താവേവ കരൌ സ ഏവ കൃത-കൃത്യഃ
യാ യേ യൌ യോ ഭര്ഗം
വദതീക്ശേതേ സദാര്ചതഃ സ്മരതി 94

അതി മൃദുലൌ മമ ചരണൌ-
അതി കഠിനം തേ മനോ ഭവാനീശ
ഇതി വിചികിത്സാം സംത്യജ
ശിവ കഥമ്-ആസീദ്-ഗിരൌ തഥാ പ്രവേശഃ 95

ധൈയാന്കുശേന നിഭൃതം
രഭസാദ്-ആകൃശ്യ ഭക്തി-ശൃന്ഖലയാ
പുര-ഹര ചരണാലാനേ
ഹൃദയ-മദേഭം ബധാന ചിദ്-യംത്രൈഃ 96

പ്രചരത്യഭിതഃ പ്രഗല്ഭ-വൃത്ത്യാ
മദവാന്-ഏശ മനഃ-കരീ ഗരീയാന്
പരിഗൃഹ്യ നയേന ഭക്തി-രജ്ജ്വാ
പരമ സ്ഥാണു-പദം ദൃഢം നയാമും 97

സര്വാലന്കാര-യുക്താം സരല-പദ-യുതാം സാധു-വൃത്താം സുവര്ണാം
സദ്ഭിഃ-സമ്സ്തൂയ-മാനാം സരസ ഗുണ-യുതാം ലക്ശിതാം ലക്ശണാഢ്യാമ്
ഉദ്യദ്-ഭൂശാ-വിശേശാമ്-ഉപഗത-വിനയാം ദ്യോത-മാനാര്ഥ-രേഖാം
കല്യാണീം ദേവ ഗൌരീ-പ്രിയ മമ കവിതാ-കന്യകാം ത്വം ഗൃഹാണ 98

ഇദം തേ യുക്തം വാ പരമ-ശിവ കാരുണ്യ ജലധേ
ഗതൌ തിര്യഗ്-രൂപം തവ പദ-ശിരോ-ദര്ശന-ധിയാ
ഹരി-ബ്രഹ്മാണൌ തൌ ദിവി ഭുവി ചരംതൌ ശ്രമ-യുതൌ
കഥം ശംഭോ സ്വാമിന് കഥയ മമ വേദ്യോസി പുരതഃ 99

സ്തോത്രേണാലമ്-അഹം പ്രവച്മി ന മൃശാ ദേവാ വിരിന്ചാദയഃ
സ്തുത്യാനാം ഗണനാ-പ്രസന്ഗ-സമയേ ത്വാമ്-അഗ്രഗണ്യം വിദുഃ
മാഹാത്മ്യാഗ്ര-വിചാരണ-പ്രകരണേ ധാനാ-തുശസ്തോമവദ്-
ധൂതാസ്-ത്വാം വിദുര്-ഉത്തമോത്തമ ഫലം ശംഭോ ഭവത്-സേവകാഃ 100

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *