ശനി സ്തോത്രം ദശരഥ കൃതമ് | Dashratha Krit Shani Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

നമഃ കൃഷ്ണായ നീലായ ശിഖിഖംഡനിഭായ ച ।
നമോ നീലമധൂകായ നീലോത്പലനിഭായ ച ॥ 1 ॥

നമോ നിര്മാംസദേഹായ ദീര്ഘശ്രുതിജടായ ച ।
നമോ വിശാലനേത്രായ ശുഷ്കോദര ഭയാനക ॥ 2 ॥

നമഃ പൌരുഷഗാത്രായ സ്ഥൂലരോമായ തേ നമഃ ।
നമോ നിത്യം ക്ഷുധാര്തായ നിത്യതൃപ്തായ തേ നമഃ ॥ 3 ॥

നമോ ഘോരായ രൌദ്രായ ഭീഷണായ കരാലിനേ ।
നമോ ദീര്ഘായ ശുഷ്കായ കാലദംഷ്ട്ര നമോഽസ്തു തേ ॥ 4 ॥

നമസ്തേ ഘോരരൂപായ ദുര്നിരീക്ഷ്യായ തേ നമഃ ।
നമസ്തേ സര്വഭക്ഷായ വലീമുഖ നമോഽസ്തു തേ ॥ 5 ॥

സൂര്യപുത്ത്ര നമസ്തേഽസ്തു ഭാസ്വരോഭയദായിനേ ।
അധോദൃഷ്ടേ നമസ്തേഽസ്തു സംവര്തക നമോഽസ്തു തേ ॥ 6 ॥

നമോ മംദഗതേ തുഭ്യം നിഷ്പ്രഭായ നമോനമഃ ।
തപസാ ജ്ഞാനദേഹായ നിത്യയോഗരതായ ച ॥ 7 ॥

ജ്ഞാനചക്ഷുര്നമസ്തേഽസ്തു കാശ്യപാത്മജസൂനവേ ।
തുഷ്ടോ ദദാസി രാജ്യം ത്വം ക്രുദ്ധോ ഹരസി തത്‍ ക്ഷണാത് ॥ 8 ॥

ദേവാസുരമനുഷ്യാശ്ച സിദ്ധവിദ്യാധരോരഗാഃ ।
ത്വയാവലോകിതാസ്സൌരേ ദൈന്യമാശുവ്രജംതിതേ ॥ 9 ॥

ബ്രഹ്മാ ശക്രോയമശ്ചൈവ മുനയഃ സപ്തതാരകാഃ ।
രാജ്യഭ്രഷ്ടാഃ പതംതീഹ തവ ദൃഷ്ട്യാഽവലോകിതഃ ॥ 10 ॥

ത്വയാഽവലോകിതാസ്തേഽപി നാശം യാംതി സമൂലതഃ ।
പ്രസാദം കുരു മേ സൌരേ പ്രണത്വാഹിത്വമര്ഥിതഃ ॥ 11 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *