ஶனி ஸ்தோத்ரம் த³ஶரத² க்ருதம் | Dashratha Krit Shani Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

நம: க்ருஷ்ணாய நீலாய ஶிகி²க²ண்ட³னிபா⁴ய ச ।
நமோ நீலமதூ⁴காய நீலோத்பலனிபா⁴ய ச ॥ 1 ॥

நமோ நிர்மாம்ஸதே³ஹாய தீ³ர்க⁴ஶ்ருதிஜடாய ச ।
நமோ விஶாலனேத்ராய ஶுஷ்கோத³ர ப⁴யானக ॥ 2 ॥

நம: பௌருஷகா³த்ராய ஸ்தூ²லரோமாய தே நம: ।
நமோ நித்யம் க்ஷுதா⁴ர்தாய நித்யத்ருப்தாய தே நம: ॥ 3 ॥

நமோ கோ⁴ராய ரௌத்³ராய பீ⁴ஷணாய கரால்தி³னே ।
நமோ தீ³ர்கா⁴ய ஶுஷ்காய காலத³ம்ஷ்ட்ர நமோஸ்து தே ॥ 4 ॥

நமஸ்தே கோ⁴ரரூபாய து³ர்னிரீக்ஷ்யாய தே நம: ।
நமஸ்தே ஸர்வப⁴க்ஷாய வலீமுக² நமோஸ்து தே ॥ 5 ॥

ஸூர்யபுத்த்ர நமஸ்தேஸ்து பா⁴ஸ்வரோப⁴யதா³யினே ।
அதோ⁴த்³ருஷ்டே நமஸ்தேஸ்து ஸம்வர்தக நமோஸ்து தே ॥ 6 ॥

நமோ மன்த³க³தே துப்⁴யம் நிஷ்ப்ரபா⁴ய நமோனம: ।
தபஸா ஜ்ஞானதே³ஹாய நித்யயோக³ரதாய ச ॥ 7 ॥

ஜ்ஞானசக்ஷுர்னமஸ்தேஸ்து காஶ்யபாத்மஜஸூனவே ।
துஷ்டோ த³தா³ஸி ராஜ்யம் த்வம் க்ருத்³தோ⁴ ஹரஸி தத்‍ க்ஷணாத் ॥ 8 ॥

தே³வாஸுரமனுஷ்யாஶ்ச ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரோரகா³: ।
த்வயாவலோகிதாஸ்ஸௌரே தை³ன்யமாஶுவ்ரஜன்திதே ॥ 9 ॥

ப்³ரஹ்மா ஶக்ரோயமஶ்சைவ முனய: ஸப்ததாரகா: ।
ராஜ்யப்⁴ரஷ்டா: பதன்தீஹ தவ த்³ருஷ்ட்யாவலோகித: ॥ 1௦ ॥

த்வயாவலோகிதாஸ்தேபி நாஶம் யான்தி ஸமூலத: ।
ப்ரஸாத³ம் குரு மே ஸௌரே ப்ரணத்வாஹித்வமர்தி²த: ॥ 11 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *