శని స్తోత్రం దశరథ కృతం | Dashratha Krit Shani Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

నమః కృష్ణాయ నీలాయ శిఖిఖండనిభాయ చ ।
నమో నీలమధూకాయ నీలోత్పలనిభాయ చ ॥ 1 ॥

నమో నిర్మాంసదేహాయ దీర్ఘశ్రుతిజటాయ చ ।
నమో విశాలనేత్రాయ శుష్కోదర భయానక ॥ 2 ॥

నమః పౌరుషగాత్రాయ స్థూలరోమాయ తే నమః ।
నమో నిత్యం క్షుధార్తాయ నిత్యతృప్తాయ తే నమః ॥ 3 ॥

నమో ఘోరాయ రౌద్రాయ భీషణాయ కరాళినే ।
నమో దీర్ఘాయ శుష్కాయ కాలదంష్ట్ర నమోఽస్తు తే ॥ 4 ॥

నమస్తే ఘోరరూపాయ దుర్నిరీక్ష్యాయ తే నమః ।
నమస్తే సర్వభక్షాయ వలీముఖ నమోఽస్తు తే ॥ 5 ॥

సూర్యపుత్త్ర నమస్తేఽస్తు భాస్వరోభయదాయినే ।
అధోదృష్టే నమస్తేఽస్తు సంవర్తక నమోఽస్తు తే ॥ 6 ॥

నమో మందగతే తుభ్యం నిష్ప్రభాయ నమోనమః ।
తపసా జ్ఞానదేహాయ నిత్యయోగరతాయ చ ॥ 7 ॥

జ్ఞానచక్షుర్నమస్తేఽస్తు కాశ్యపాత్మజసూనవే ।
తుష్టో దదాసి రాజ్యం త్వం క్రుద్ధో హరసి తత్‍ క్షణాత్ ॥ 8 ॥

దేవాసురమనుష్యాశ్చ సిద్ధవిద్యాధరోరగాః ।
త్వయావలోకితాస్సౌరే దైన్యమాశువ్రజంతితే ॥ 9 ॥

బ్రహ్మా శక్రోయమశ్చైవ మునయః సప్తతారకాః ।
రాజ్యభ్రష్టాః పతంతీహ తవ దృష్ట్యాఽవలోకితః ॥ 10 ॥

త్వయాఽవలోకితాస్తేఽపి నాశం యాంతి సమూలతః ।
ప్రసాదం కురు మే సౌరే ప్రణత్వాహిత్వమర్థితః ॥ 11 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *