శివ చాలీసా | Shiv Chalisa In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

||దోహా||
జయ గణేశ గిరిజాసువన మంగల మూల సుజాన ।
కహత అయోధ్యాదాస తుమ దే-ఉ అభయ వరదాన ॥

జయ గిరిజాపతి దీనదయాలా । సదా కరత సంతన ప్రతిపాలా ॥
భాల చంద్రమా సోహత నీకే । కానన కుండల నాగ ఫనీ కే ॥

అంగ గౌర శిర గంగ బహాయే । ముండమాల తన క్షార లగాయే ॥
వస్త్ర ఖాల బాఘంబర సోహే । ఛవి కో దేఖి నాగ మన మోహే ॥

మైనా మాతు కి హవే దులారీ । వామ అంగ సోహత ఛవి న్యారీ ॥
కర త్రిశూల సోహత ఛవి భారీ । కరత సదా శత్రున క్షయకారీ ॥

నందీ గణేశ సోహైం తహం కైసే । సాగర మధ్య కమల హైం జైసే ॥
కార్తిక శ్యామ ఔర గణరా-ఊ । యా ఛవి కౌ కహి జాత న కా-ఊ ॥

దేవన జబహీం జాయ పుకారా । తబహిం దుఖ ప్రభు ఆప నివారా ॥
కియా ఉపద్రవ తారక భారీ । దేవన సబ మిలి తుమహిం జుహారీ ॥

తురత షడానన ఆప పఠాయౌ । లవ నిమేష మహం మారి గిరాయౌ ॥
ఆప జలంధర అసుర సంహారా । సుయశ తుమ్హార విదిత సంసారా ॥

త్రిపురాసుర సన యుద్ధ మచాయీ । తబహిం కృపా కర లీన బచాయీ ॥
కియా తపహిం భాగీరథ భారీ । పురబ ప్రతిజ్ఞా తాసు పురారీ ॥

దానిన మహం తుమ సమ కో-ఉ నాహీమ్ । సేవక స్తుతి కరత సదాహీమ్ ॥
వేద మాహి మహిమా తుమ గాయీ । అకథ అనాది భేద నహీం పాయీ ॥

ప్రకటే ఉదధి మంథన మేం జ్వాలా । జరత సురాసుర భే విహాలా ॥
కీన్హ దయా తహం కరీ సహాయీ । నీలకంఠ తబ నామ కహాయీ ॥

పూజన రామచంద్ర జబ కీన్హామ్ । జీత కే లంక విభీషణ దీన్హా ॥
సహస కమల మేం హో రహే ధారీ । కీన్హ పరీక్షా తబహిం త్రిపురారీ ॥

ఏక కమల ప్రభు రాఖే-ఉ జోయీ । కమల నయన పూజన చహం సోయీ ॥
కఠిన భక్తి దేఖీ ప్రభు శంకర । భయే ప్రసన్న దిఏ ఇచ్ఛిత వర ॥

జయ జయ జయ అనంత అవినాశీ । కరత కృపా సబకే ఘట వాసీ ॥
దుష్ట సకల నిత మోహి సతావైమ్ । భ్రమత రహౌం మోహే చైన న ఆవైమ్ ॥

త్రాహి త్రాహి మైం నాథ పుకారో । యహ అవసర మోహి ఆన ఉబారో ॥
లే త్రిశూల శత్రున కో మారో । సంకట సే మోహిం ఆన ఉబారో ॥

మాత పితా భ్రాతా సబ కోయీ । సంకట మేం పూఛత నహిం కోయీ ॥
స్వామీ ఏక హై ఆస తుమ్హారీ । ఆయ హరహు మమ సంకట భారీ ॥

ధన నిర్ధన కో దేత సదా హీ । జో కోయీ జాంచే సో ఫల పాహీమ్ ॥
అస్తుతి కేహి విధి కరోం తుమ్హారీ । క్షమహు నాథ అబ చూక హమారీ ॥

శంకర హో సంకట కే నాశన । మంగల కారణ విఘ్న వినాశన ॥
యోగీ యతి ముని ధ్యాన లగావైమ్ । శారద నారద శీశ నవావైమ్ ॥

నమో నమో జయ నమః శివాయ । సుర బ్రహ్మాదిక పార న పాయ ॥
జో యహ పాఠ కరే మన లాయీ । తా పర హోత హైం శంభు సహాయీ ॥

రనియాం జో కోయీ హో అధికారీ । పాఠ కరే సో పావన హారీ ॥
పుత్ర హోన కీ ఇచ్ఛా జోయీ । నిశ్చయ శివ ప్రసాద తేహి హోయీ ॥

పండిత త్రయోదశీ కో లావే । ధ్యాన పూర్వక హోమ కరావే ॥
త్రయోదశీ వ్రత కరై హమేశా । తన నహిం తాకే రహై కలేశా ॥

ధూప దీప నైవేద్య చఢావే । శంకర సమ్ముఖ పాఠ సునావే ॥
జన్మ జన్మ కే పాప నసావే । అంత ధామ శివపుర మేం పావే ॥

కహైం అయోధ్యాదాస ఆస తుమ్హారీ । జాని సకల దుఖ హరహు హమారీ ॥

||దోహా||
నిత నేమ ఉఠి ప్రాతఃహీ పాఠ కరో చాలీస ।
తుమ మేరీ మనకామనా పూర్ణ కరో జగదీశ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *