ശിവ ചാലീസാ | Shiv Chalisa In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

|| ദോഹാ ||

ജയ ഗണേശ ഗിരിജാസുവന മംഗല മൂല സുജാന ।

കഹത അയോധ്യാദാസ തുമ ദേഉ അഭയ വരദാന ॥

|| ಚೌಪೈ ||

ജയ ഗിരിജാപതി ദീനദയാലാ । 
സദാ കരത സന്തന പ്രതിപാലാ ॥

ഭാല ചന്ദ്രമാ സോഹത നീകേ । 
കാനന കുണ്ഡല നാഗ ഫനീ കേ ॥

അംഗ ഗൌര ശിര ഗംഗ ബഹായേ । 
മുണ്ഡമാല തന ക്ഷാര ലഗായേ ॥

വസ്ത്ര ഖാല ബാഘംബര സോഹേ । 
ഛവി കോ ദേഖി നാഗ മന മോഹേ ॥

മൈനാ മാതു കി ഹവേ ദുലാരീ । 
വാമ അംഗ സോഹത ഛവി ന്യാരീ ॥

കര ത്രിശൂല സോഹത ഛവി ഭാരീ । 

കരത സദാ ശത്രുന ക്ഷയകാരീ ॥

നംദീ ഗണേശ സോഹൈം തഹം കൈസേ । 
സാഗര മധ്യ കമല ഹൈം ജൈസേ ॥

കാര്‍തിക ശ്യാമ ഔര ഗണരാഊ । 
യാ ഛവി കൌ കഹി ജാത ന കാഊ ॥

ദേവന ജബഹീം ജായ പുകാരാ । 
തബഹിം ദുഖ പ്രഭു ആപ നിവാരാ ॥

കിയാ ഉപദ്രവ താരക ഭാരീ । 
ദേവന സബ മിലി തുമഹിം ജുഹാരീ ॥

തുരത ഷഡാനന ആപ പഠായൌ । 
ലവ നിമേഷ മഹം മാരി ഗിരായൌ ॥

ആപ ജലംധര അസുര സംഹാരാ । 
സുയശ തുംഹാര വിദിത സംസാരാ ॥

ത്രിപുരാസുര സന യുദ്ധ മചാഈ । 
തബഹിം കൃപാ കര ലീന ബചാഈ ॥

കിയാ തപഹിം ഭാഗീരഥ ഭാരീ । 
പുരബ പ്രതിജ്ഞാ താസു പുരാരീ ॥

ദാനിന മഹം തുമ സമ കോഉ നാഹീം । 
സേവക സ്തുതി കരത സദാഹീം ॥

വേദ മാഹി മഹിമാ തുമ ഗാഈ । 
അകഥ അനാദി ഭേദ നഹീം പാഈ ॥

പ്രകടേ ഉദധി മംഥന മേം ജ്വാലാ । 
ജരത സുരാസുര ഭഏ വിഹാലാ ॥

കീന്‍ഹ ദയാ തഹം കരീ സഹാഈ । 
നീലകംഠ തബ നാമ കഹാഈ ॥

പൂജന രാമചംദ്ര ജബ കീന്‍ഹാം । 
ജീത കേ ലംക വിഭീഷണ ദീന്‍ഹാ ॥

സഹസ കമല മേം ഹോ രഹേ ധാരീ । 
കീന്‍ഹ പരീക്ഷാ തബഹിം ത്രിപുരാരീ ॥

ഏക കമല പ്രഭു രാഖേഉ ജോഈ । 
കമല നയന പൂജന ചഹം സോഈ ॥

കഠിന ഭക്തി ദേഖീ പ്രഭു ശംകര । 
ഭയേ പ്രസന്ന ദിഏ ഇച്ഛിത വര ॥

ജയ ജയ ജയ അനംത അവിനാശീ । 
കരത കൃപാ സബകേ ഘട വാസീ ॥

ദുഷ്ട സകല നിത മോഹി സതാവൈം । 
ഭ്രമത രഹൌം മോഹേ ചൈന ന ആവൈം ॥

ത്രാഹി ത്രാഹി മൈം നാഥ പുകാരോ । 
യഹ അവസര മോഹി ആന ഉബാരോ ॥

ലേ ത്രിശൂല ശത്രുന കോ മാരോ । 
സംകട സേ മോഹിം ആന ഉബാരോ ॥

മാത പിതാ ഭ്രാതാ സബ കോഈ । 
സംകട മേം പൂഛത നഹിം കോഈ ॥

സ്വാമീ ഏക ഹൈ ആസ തുംഹാരീ । 
ആയ ഹരഹു മമ സംകട ഭാരീ ॥

ധന നിര്‍ധന കോ ദേത സദാ ഹീ । 
ജോ കോഈ ജാംചേ സോ ഫല പാഹീം ॥

അസ്തുതി കേഹി വിധി കരോം തുംഹാരീ । 
ക്ഷമഹു നാഥ അബ ചൂക ഹമാരീ ॥

ശംകര ഹോ സംകട കേ നാശന । 
മംഗല കാരണ വിഘ്ന വിനാശന ॥

യോഗീ യതി മുനി ധ്യാന ലഗാവൈം । 
ശാരദ നാരദ ശീശ നവാവൈം ॥

നമോ നമോ ജയ നമഃ ശിവായ । 
സുര ബ്രഹ്മാദിക പാര ന പായ ॥

ജോ യഹ പാഠ കരേ മന ലാഈ । 
താ പര ഹോത ഹൈം ശംഭു സഹാഈ ॥

രനിയാം ജോ കോഈ ഹോ അധികാരീ । 
പാഠ കരേ സോ പാവന ഹാരീ ॥

പുത്ര ഹോന കീ ഇച്ഛാ ജോഈ । 
നിശ്ചയ ശിവ പ്രസാദ തേഹി ഹോഈ ॥

പണ്ഡിത ത്രയോദശീ കോ ലാവേ । 
ധ്യാന പൂര്‍വക ഹോമ കരാവേ ॥

ത്രയോദശീ വ്രത കരൈ ഹമേശാ । 
തന നഹിം താകേ രഹൈ കലേശാ ॥

ധൂപ ദീപ നൈവേദ്യ ചഢാവേ  । 
ശംകര സമ്മുഖ പാഠ സുനാവേ ॥

ജന്‍മ ജന്‍മ കേ പാപ നസാവേ । 
അന്ത ധാമ ശിവപുര മേം പാവേ ॥

കഹൈം അയോധ്യാദാസ ആസ തുംഹാരീ । 
ജാനി സകല ദുഖ ഹരഹു ഹമാരീ ॥

|| ദോഹാ ||

നിത നേമ ഉഠി പ്രാതഃഹീ പാഠ കരോ ചാലീസ ।

തുമ മേരീ മനകാമനാ പൂര്‍ണ കരോ ജഗദീശ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *