జగన్నాథాష్టకం | Jagannath Ashtakam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

కదాచిత్-కాలిందీ తటవిపిన సంగీతకరవో
ముదాభీరీ నారీవదన కమలాస్వాదమధుపః ।
రమా శంభు బ్రహ్మామరపతి గణేశార్చిత పదో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 1 ॥

భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే
దుకూలం నేత్రాంతే సహచరకటాక్షం విదధతే ।
సదా శ్రీమద్వృందావనవసతిలీలాపరిచయో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు నే ॥ 2 ॥

మహాంభోధేస్తీరే కనకరుచిరే నీలశిఖరే
వసన్ ప్రాసాదాంతస్సహజ బలభద్రేణ బలినా ।
సుభద్రా మధ్యస్థస్సకలసుర సేవావసరదో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 3 ॥

కృపా పారావారాస్సజల జలద శ్రేణిరుచిరో
రమావాణీ రామస్ఫురదమల పంకెరుహముఖః ।
సురేంద్రైరారాధ్యః శ్రుతిగణశిఖా గీత చరితో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 4 ॥

రథారూఢో గచ్ఛన్ పథి మిలిత భూదేవపటలైః
స్తుతి ప్రాదుర్భావం ప్రతిపదముపాకర్ణ్య సదయః ।
దయాసింధుర్బంధుస్సకల జగతా సింధుసుతయా
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 5 ॥

పరబ్రహ్మాపీడః కువలయ-దలోత్ఫుల్లనయనో
నివాసీ నీలాద్రౌ నిహిత-చరణోఽనంత-శిరసి ।
రసానందో రాధా-సరస-వపురాలింగన-సఖో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 6 ॥

న వై యాచే రాజ్యం న చ కనక మాణిక్య విభవం
న యాచేఽహం రమ్యాం నిఖిలజన-కామ్యాం వరవధూమ్ ।
సదా కాలే కాలే ప్రమథ-పతినా గీతచరితో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 7 ॥

హర త్వం సంసారం ద్రుతతరమసారం సురపతే
హర త్వం పాపానాం వితతిమపరాం యాదవపతే ।
అహో దీనోఽనాథే నిహితచరణో నిశ్చితమిదం
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 8 ॥

జగన్నాథాష్టకం పున్యం యః పఠేత్ ప్రయతః శుచిః ।
సర్వపాప విశుద్ధాత్మా విష్ణులోకం స గచ్ఛతి ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *