హిరణ్య గర్భ సూక్తం | Hiranyagarbha Suktam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

(ఋ.10.121)

హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భః సమ॑వర్త॒తాగ్రే॑ భూ॒తస్య॑ జా॒తః పతి॒రేక॑ ఆసీత్ ।
స దా॑ధార పృథి॒వీం ద్యాము॒తేమాం కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 1

య ఆ॑త్మ॒దా బ॑ల॒దా యస్య॒ విశ్వ॑ ఉ॒పాస॑తే ప్ర॒శిషం॒-యఀస్య॑ దే॒వాః ।
యస్య॑ ఛా॒యామృతం॒-యఀస్య॑ మృ॒త్యుః కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 2

యః ప్రా॑ణ॒తో ని॑మిష॒తో మ॑హి॒త్వైక॒ ఇద్రాజా॒ జగ॑తో బ॒భూవ॑ ।
య ఈశే॑ అ॒స్య ద్వి॒పద॒శ్చతు॑ష్పదః॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 3

యస్యే॒మే హి॒మవం॑తో మహి॒త్వా యస్య॑ సము॒ద్రం ర॒సయా॑ స॒హాహుః ।
యస్యే॒మాః ప్ర॒దిశో॒ యస్య॑ బా॒హూ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 4

యేన॒ ద్యౌరు॒గ్రా పృ॑థి॒వీ చ॑ దృ॒ళ్హా యేన॒ స్వః॑ స్తభి॒తం-యేఀన॒ నాకః॑ ।
యో అం॒తరి॑క్షే॒ రజ॑సో వి॒మానః॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 5

యం క్రంద॑సీ॒ అవ॑సా తస్తభా॒నే అ॒భ్యైక్షే॑తాం॒ మన॑సా॒ రేజ॑మానే ।
యత్రాధి॒ సూర॒ ఉది॑తో వి॒భాతి॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 6

ఆపో॑ హ॒ యద్బృ॑హ॒తీర్విశ్వ॒మాయ॒న్ గర్భం॒ దధా॑నా జ॒నయం॑తీర॒గ్నిమ్ ।
తతో॑ దే॒వానాం॒ సమ॑వర్త॒తాసు॒రేకః॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 7

యశ్చి॒దాపో॑ మహి॒నా ప॒ర్యప॑శ్య॒ద్దక్షం॒ దధా॑నా జ॒నయం॑తీర్య॒జ్ఞమ్ ।
యో దే॒వేష్విధి॑ దే॒వ ఏక॒ ఆసీ॒త్కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 8

మా నో॑ హింసీజ్జని॒తా యః పృ॑థి॒వ్యా యో వా॒ దివం॑ స॒త్యధ॑ర్మా జ॒జాన॑ ।
యశ్చా॒పశ్చం॒ద్రా బృ॑హ॒తీర్జ॒జాన॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 9

ప్రజా॑పతే॒ న త్వదే॒తాన్య॒న్యో విశ్వా॑ జా॒తాని॒ పరి॒ తా బ॑భూవ ।
యత్కా॑మాస్తే జుహు॒మస్తన్నో॑ అస్తు వ॒యం స్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ ॥ 10

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *