ஹிரண்ய க³ர்ப⁴ ஸூக்தம் | Hiranyagarbha Suktam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

(ரு.1௦.121)

ஹி॒ர॒ண்ய॒க॒ர்ப: ஸம॑வர்த॒தாக்³ரே॑ பூ॒தஸ்ய॑ ஜா॒த: பதி॒ரேக॑ ஆஸீத் ।
ஸ தா॑தா⁴ர ப்ருதி॒வீம் த்³யாமு॒தேமாம் கஸ்மை॑ தே॒³வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 1

ய ஆ॑த்ம॒தா³ ப॑ல॒தா³ யஸ்ய॒ விஶ்வ॑ உ॒பாஸ॑தே ப்ர॒ஶிஷம்॒ யஸ்ய॑ தே॒வா: ।
யஸ்ய॑ சா॒யாம்ருதம்॒ யஸ்ய॑ ம்ரு॒த்யு: கஸ்மை॑ தே॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 2

ய: ப்ரா॑ண॒தோ நி॑மிஷ॒தோ ம॑ஹி॒த்வைக॒ இத்³ராஜா॒ ஜக॑தோ ப॒பூ⁴வ॑ ।
ய ஈஶே॑ அ॒ஸ்ய த்³வி॒பத॒ஶ்சது॑ஷ்பத: கஸ்மை॑ தே॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 3

யஸ்யே॒மே ஹி॒மவ॑ன்தோ மஹி॒த்வா யஸ்ய॑ ஸமு॒த்³ரம் ர॒ஸயா॑ ஸ॒ஹாஹு: ।
யஸ்யே॒மா: ப்ர॒தி³ஶோ॒ யஸ்ய॑ பா॒ஹூ கஸ்மை॑ தே॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 4

யேன॒ த்³யௌரு॒க்³ரா ப்ரு॑தி॒வீ ச॑ த்³ரு॒ல்தா⁴ யேன॒ ஸ்வ: ஸ்தபி॒தஂ-யேன॒ நாக:।
யோ அ॒ன்தரி॑க்ஷே॒ ரஜ॑ஸோ வி॒மான: கஸ்மை॑ தே॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 5

யம் க்ரன்த॑ஸீ॒ அவ॑ஸா தஸ்தபா॒னே அ॒ப்⁴யைக்ஷே॑தாம்॒ மன॑ஸா॒ ரேஜ॑மானே ।
யத்ராதி॒ ஸூர॒ உதி॑தோ வி॒பா⁴தி॒ கஸ்மை॑ தே॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 6

ஆபோ॑ ஹ॒ யத்³ப்³ரு॑ஹ॒தீர்விஶ்வ॒மாய॒ன் க³ர்ப⁴ம்॒ த³தா॑னா ஜ॒னய॑ன்தீர॒க்³னிம் ।
ததோ॑ தே॒வானாம்॒ ஸம॑வர்த॒தாஸு॒ரேக:கஸ்மை॑ தே॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 7

யஶ்சி॒தா³போ॑ மஹி॒னா ப॒ர்யப॑ஶ்ய॒த்³த³க்ஷம்॒ த³தா॑னா ஜ॒னய॑ன்தீர்ய॒ஜ்ஞம் ।
யோ தே॒வேஷ்விதி॑ தே॒வ ஏக॒ ஆஸீ॒த்கஸ்மை॑ தே॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 8

மா நோ॑ ஹிம்ஸீஜ்ஜனி॒தா ய: ப்ரு॑தி॒வ்யா யோ வா॒ தி³வம்॑ ஸ॒த்யத॑ர்மா ஜ॒ஜான॑ ।
யஶ்சா॒பஶ்ச॒ன்த்³ரா ப்³ரு॑ஹ॒தீர்ஜ॒ஜான॒ கஸ்மை॑ தே॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 9

ப்ரஜா॑பதே॒ ந த்வதே॒தான்ய॒ன்யோ விஶ்வா॑ ஜா॒தானி॒ பரி॒ தா ப॑பூ⁴வ ।
யத்கா॑மாஸ்தே ஜுஹு॒மஸ்தன்னோ॑ அஸ்து வ॒யம் ஸ்யா॑ம॒ பத॑யோ ரயீ॒ணாம் ॥ 1௦

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *