હિરણ્ય ગર્ભ સૂક્તમ્ | Hiranyagarbha Suktam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(ઋ.10.121)

હિ॒ર॒ણ્ય॒ગ॒ર્ભઃ સમ॑વર્ત॒તાગ્રે॑ ભૂ॒તસ્ય॑ જા॒તઃ પતિ॒રેક॑ આસીત્ ।
સ દા॑ધાર પૃથિ॒વીં દ્યામુ॒તેમાં કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 1

ય આ॑ત્મ॒દા બ॑લ॒દા યસ્ય॒ વિશ્વ॑ ઉ॒પાસ॑તે પ્ર॒શિષં॒-યઁસ્ય॑ દે॒વાઃ ।
યસ્ય॑ છા॒યામૃતં॒-યઁસ્ય॑ મૃ॒ત્યુઃ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 2

યઃ પ્રા॑ણ॒તો નિ॑મિષ॒તો મ॑હિ॒ત્વૈક॒ ઇદ્રાજા॒ જગ॑તો બ॒ભૂવ॑ ।
ય ઈશે॑ અ॒સ્ય દ્વિ॒પદ॒શ્ચતુ॑ષ્પદઃ॒ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 3

યસ્યે॒મે હિ॒મવં॑તો મહિ॒ત્વા યસ્ય॑ સમુ॒દ્રં ર॒સયા॑ સ॒હાહુઃ ।
યસ્યે॒માઃ પ્ર॒દિશો॒ યસ્ય॑ બા॒હૂ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 4

યેન॒ દ્યૌરુ॒ગ્રા પૃ॑થિ॒વી ચ॑ દૃ॒ળ્હા યેન॒ સ્વઃ॑ સ્તભિ॒તં-યેઁન॒ નાકઃ॑ ।
યો અં॒તરિ॑ક્ષે॒ રજ॑સો વિ॒માનઃ॒ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 5

યં ક્રંદ॑સી॒ અવ॑સા તસ્તભા॒ને અ॒ભ્યૈક્ષે॑તાં॒ મન॑સા॒ રેજ॑માને ।
યત્રાધિ॒ સૂર॒ ઉદિ॑તો વિ॒ભાતિ॒ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 6

આપો॑ હ॒ યદ્બૃ॑હ॒તીર્વિશ્વ॒માય॒ન્ ગર્ભં॒ દધા॑ના જ॒નયં॑તીર॒ગ્નિમ્ ।
તતો॑ દે॒વાનાં॒ સમ॑વર્ત॒તાસુ॒રેકઃ॒ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 7

યશ્ચિ॒દાપો॑ મહિ॒ના પ॒ર્યપ॑શ્ય॒દ્દક્ષં॒ દધા॑ના જ॒નયં॑તીર્ય॒જ્ઞમ્ ।
યો દે॒વેષ્વિધિ॑ દે॒વ એક॒ આસી॒ત્કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 8

મા નો॑ હિંસીજ્જનિ॒તા યઃ પૃ॑થિ॒વ્યા યો વા॒ દિવં॑ સ॒ત્યધ॑ર્મા જ॒જાન॑ ।
યશ્ચા॒પશ્ચં॒દ્રા બૃ॑હ॒તીર્જ॒જાન॒ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 9

પ્રજા॑પતે॒ ન ત્વદે॒તાન્ય॒ન્યો વિશ્વા॑ જા॒તાનિ॒ પરિ॒ તા બ॑ભૂવ ।
યત્કા॑માસ્તે જુહુ॒મસ્તન્નો॑ અસ્તુ વ॒યં સ્યા॑મ॒ પત॑યો રયી॒ણામ્ ॥ 10

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *