મંગળગૌરી અષ્ટોત્તર શતનામાવળિ | Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઓં ગૌર્યૈ નમઃ ।
ઓં ગણેશજનન્યૈ નમઃ ।
ઓં ગિરિરાજતનૂદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ઓં ગુહાંબિકાયૈ નમઃ ।
ઓં જગન્માત્રે નમઃ ।
ઓં ગંગાધરકુટુંબિન્યૈ નમઃ ।
ઓં વીરભદ્રપ્રસુવે નમઃ ।
ઓં વિશ્વવ્યાપિન્યૈ નમઃ ।
ઓં વિશ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં અષ્ટમૂર્ત્યાત્મિકાયૈ નમઃ (10)

ઓં કષ્ટદારિદ્ય્રશમન્યૈ નમઃ ।
ઓં શિવાયૈ નમઃ ।
ઓં શાંભવ્યૈ નમઃ ।
ઓં શાંકર્યૈ નમઃ ।
ઓં બાલાયૈ નમઃ ।
ઓં ભવાન્યૈ નમઃ ।
ઓં ભદ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ઓં માંગળ્યદાયિન્યૈ નમઃ ।
ઓં સર્વમંગળાયૈ નમઃ ।
ઓં મંજુભાષિણ્યૈ નમઃ (20)

ઓં મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ઓં મહામાયાયૈ નમઃ ।
ઓં મંત્રારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ઓં મહાબલાયૈ નમઃ ।
ઓં હેમાદ્રિજાયૈ નમઃ ।
ઓં હેમવત્યૈ નમઃ ।
ઓં પાર્વત્યૈ નમઃ ।
ઓં પાપનાશિન્યૈ નમઃ ।
ઓં નારાયણાંશજાયૈ નમઃ ।
ઓં નિત્યાયૈ નમઃ (30)

ઓં નિરીશાયૈ નમઃ ।
ઓં નિર્મલાયૈ નમઃ ।
ઓં અંબિકાયૈ નમઃ ।
ઓં મૃડાન્યૈ નમઃ ।
ઓં મુનિસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ઓં માનિન્યૈ નમઃ ।
ઓં મેનકાત્મજાયૈ નમઃ ।
ઓં કુમાર્યૈ નમઃ ।
ઓં કન્યકાયૈ નમઃ ।
ઓં દુર્ગાયૈ નમઃ (40)

ઓં કલિદોષનિષૂદિન્યૈ નમઃ ।
ઓં કાત્યાયિન્યૈ નમઃ ।
ઓં કૃપાપૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ઓં કળ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ઓં કમલાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ઓં સત્યૈ નમઃ ।
ઓં સર્વમય્યૈ નમઃ ।
ઓં સૌભાગ્યદાયૈ નમઃ ।
ઓં સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ઓં અમલાયૈ નમઃ (50)

ઓં અમરસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ઓં અન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ઓં અમૃતેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ઓં અખિલાગમસંસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ઓં સુખસચ્ચિત્સુધારસાયૈ નમઃ ।
ઓં બાલ્યારાધિતભૂતેશાયૈ નમઃ ।
ઓં ભાનુકોટિસમદ્યુતયે નમઃ ।
ઓં હિરણ્મય્યૈ નમઃ ।
ઓં પરાયૈ નમઃ ।
ઓં સૂક્ષ્માયૈ નમઃ (60)

ઓં શીતાંશુકૃતશેખરાયૈ નમઃ ।
ઓં હરિદ્રાકુંકુમારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ઓં સર્વકાલસુમંગળ્યૈ નમઃ ।
ઓં સર્વભોગપ્રદાયૈ નમઃ ।
ઓં સામશિખાયૈ નમઃ ।
ઓં વેદાંતલક્ષણાયૈ નમઃ ।
ઓં કર્મબ્રહ્મમય્યૈ નમઃ ।
ઓં કામકલનાયૈ નમઃ ।
ઓં કાંક્ષિતાર્થદાયૈ નમઃ ।
ઓં ચંદ્રાર્કાયિતતાટંકાયૈ નમઃ (70)

ઓં ચિદંબરશરીરિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં શ્રીચક્રવાસિન્યૈ નમઃ ।
ઓં દેવ્યૈ નમઃ ।
ઓં કામેશ્વરપત્ન્યૈ નમઃ ।
ઓં કમલાયૈ નમઃ ।
ઓં મારારાતિપ્રિયાર્ધાંગ્યૈ નમઃ ।
ઓં માર્કંડેયવરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ઓં પુત્રપૌત્રવરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ઓં પુણ્યાયૈ નમઃ ।
ઓં પુરુષાર્થપ્રદાયિન્યૈ નમઃ (80)

ઓં સત્યધર્મરતાયૈ નમઃ ।
ઓં સર્વસાક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં શશાંકરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં શ્યામલાયૈ નમઃ ।
ઓં બગળાયૈ નમઃ ।
ઓં ચંડાયૈ નમઃ ।
ઓં માતૃકાયૈ નમઃ ।
ઓં ભગમાલિન્યૈ નમઃ ।
ઓં શૂલિન્યૈ નમઃ ।
ઓં વિરજાયૈ નમઃ (90)

ઓં સ્વાહાયૈ નમઃ ।
ઓં સ્વધાયૈ નમઃ ।
ઓં પ્રત્યંગિરાંબિકાયૈ નમઃ ।
ઓં આર્યાયૈ નમઃ ।
ઓં દાક્ષાયિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં દીક્ષાયૈ નમઃ ।
ઓં સર્વવસ્તૂત્તમોત્તમાયૈ નમઃ ।
ઓં શિવાભિધાનાયૈ નમઃ ।
ઓં શ્રીવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ઓં પ્રણવાર્થસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ (100)

ઓં હ્રીંકાર્યૈ નમઃ ।
ઓં નાદરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ઓં ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ઓં ત્રિગુણાયૈ નમઃ ।
ઓં ઈશ્વર્યૈ નમઃ ।
ઓં સુંદર્યૈ નમઃ ।
ઓં સ્વર્ણગૌર્યૈ નમઃ ।
ઓં ષોડશાક્ષરદેવતાયૈ નમઃ । 108

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *