ਮਂਗਲ਼ਗੌਰੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲ਼ਿ | Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਣੇਸ਼ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਿਰਿਰਾਜਤਨੂਦ੍ਭਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਹਾਂਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਨ੍ਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਂਗਾਧਰਕੁਟੁਂਬਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਰਭਦ੍ਰਪ੍ਰਸੁਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਵ੍ਯਾਪਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ (10)

ਓਂ ਕਸ਼੍ਟਦਾਰਿਦ੍ਯ੍ਰਸ਼ਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਂਭਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਂਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਵਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਦ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਂਗਲ਼੍ਯਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਮਂਗਲ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਂਜੁਭਾਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ (20)

ਓਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਂਤ੍ਰਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਬਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹੇਮਾਦ੍ਰਿਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹੇਮਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਾਰਾਯਣਾਂਸ਼ਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ (30)

ਓਂ ਨਿਰੀਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰ੍ਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਡਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੁਨਿਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਨਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੇਨਕਾਤ੍ਮਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਮਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਨ੍ਯਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ (40)

ਓਂ ਕਲਿਦੋਸ਼ਨਿਸ਼ੂਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਤ੍ਯਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਪੂਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਲ਼੍ਯਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਮਲਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮਲਾਯੈ ਨਮਃ (50)

ਓਂ ਅਮਰਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਖਿਲਾਗਮਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਖਸਚ੍ਚਿਤ੍ਸੁਧਾਰਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਾਲ੍ਯਾਰਾਧਿਤਭੂਤੇਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਨੁਕੋਟਿਸਮਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਿਰਣ੍ਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯੈ ਨਮਃ (60)

ਓਂ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਕ੍ਰੁਰੁਇਤਸ਼ੇਖਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰਿਦ੍ਰਾਕੁਂਕੁਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਕਾਲਸੁਮਂਗਲ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਭੋਗਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਾਮਸ਼ਿਖਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਦਾਂਤਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਰ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਕਲਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਂਕ੍ਸ਼ਿਤਾਰ੍ਥਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਂਦ੍ਰਾਰ੍ਕਾਯਿਤਤਾਟਂਕਾਯੈ ਨਮਃ (70)

ਓਂ ਚਿਦਂਬਰਸ਼ਰੀਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਪਤ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਰਾਰਾਤਿਪ੍ਰਿਯਾਰ੍ਧਾਂਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਰ੍ਕਂਡੇਯਵਰਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਵਰਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ (80)

ਓਂ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਗਲ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਂਡਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਗਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੂਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਰਜਾਯੈ ਨਮਃ (90)

ਓਂ ਸ੍ਵਾਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਵਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਂਗਿਰਾਂਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਵਸ੍ਤੂਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਵਾਭਿਧਾਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਣਵਾਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ (100)

ਓਂ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਾਦਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਈਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਂਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ । 108

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *