ਪਂਚਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤ ਸ੍ਨਾਨਾਭਿਸ਼ੇਕਮ੍ | Panchamruta Snanam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਭਿਸ਼ੇਕਂ
ਆਪ੍ਯਾ॑ਯਸ੍ਵ॒ ਸਮੇ॑ਤੁ ਤੇ ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਤ॑ਸ੍ਸੋਮ॒ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਿ॑ਯਮ੍ । ਭਵਾ॒ਵਾਜ॑ਸ੍ਯ ਸਂਗ॒ਧੇ ॥ ਕ੍ਸ਼ੀਰੇਣ ਸ੍ਨਪਯਾਮਿ ॥

ਦਧ੍ਯਾਭਿਸ਼ੇਕਂ
ਦ॒ਧਿ॒ਕ੍ਰਾਵਣ੍ਣੋ॑ ਅ॒ਕਾਰਿਸ਼ਂ॒ ਜਿ॒ਸ਼੍ਣੋਰਸ਼੍ਵ॑ਸ੍ਯ ਵਾ॒ਜਿਨਃ॑ । ਸੁ॒ਰ॒ਭਿਨੋ॒ ਮੁਖਾ॑ਕਰ॒ਤ੍ਪ੍ਰਣ॒ ਆਯੂਗ੍​ਮ੍॑ਸ਼ਿਤਾਰਿਸ਼ਤ੍ ॥ ਦਧ੍ਨਾ ਸ੍ਨਪਯਾਮਿ ॥

ਆਜ੍ਯਾਭਿਸ਼ੇਕਂ
ਸ਼ੁ॒ਕ੍ਰਮ॑ਸਿ॒ ਜ੍ਯੋਤਿ॑ਰਸਿ॒ ਤੇਜੋ॑਽ਸਿ ਦੇ॒ਵੋਵਸ੍ਸ॑ਵਿਤੋ॒ਤ੍ਪੁ॑ਨਾ॒ ਤ੍ਵਚ੍ਛਿ॑ਦ੍ਰੇਣ ਪ॒ਵਿਤ੍ਰੇ॑ਣ॒ ਵਸੋ॒ ਸ੍ਸੂਰ੍ਯ॑ਸ੍ਯ ਰ॒ਸ਼੍ਮਿਭਿਃ॑ ॥ ਆਜ੍ਯੇਨ ਸ੍ਨਪਯਾਮਿ ॥

ਮਧੁ ਅਭਿਸ਼ੇਕਂ
ਮਧੁ॒ਵਾਤਾ॑ ਰੁਰੁਇਤਾਯਤੇ ਮਧੁ॒ਕ੍ਸ਼ਰਂਤਿ॒ ਸਿਂਧ॑ਵਃ । ਮਾਧ੍ਵੀ᳚ਰ੍ਨਸ੍ਸਂ॒ਤ੍ਵੋਸ਼॑ਧੀਃ । ਮਧੁ॒ਨਕ੍ਤ॑ ਮੁ॒ਤੋਸ਼ਸਿ॒ ਮਧੁ॑ਮ॒ਤ੍ਪਾਰ੍ਥਿ॑ਵ॒ਗ੍​ਮ੍॒ ਰਜਃ॑ । ਮਧੁ॒ਦ੍ਯੌਰ॑ਸ੍ਤੁ ਨਃ ਪਿ॒ਤਾ । ਮਧੁ॑ਮਾਨ੍ਨੋ॒ ਵਨ॒ਸ੍ਪਤਿ॒ਰ੍ਮਧੁ॑ਮਾਗ੍​ਮ੍ ਅਸ੍ਤੁ॒ ਸੂਰ੍ਯਃ॑ । ਮਾਧ੍ਵੀ॒ਰ੍ਗਾਵੋ॑ ਭਵਂਤੁ ਨਃ ॥ ਮਧੁਨਾ ਸ੍ਨਪਯਾਮਿ ॥

ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਭਿਸ਼ੇਕਂ
ਸ੍ਵਾ॒ਦੁਃ ਪ॑ਵਸ੍ਵ ਦਿ॒ਵ੍ਯਾਯ॒ ਜਨ੍ਮ॑ਨੇ ਸ੍ਵਾ॒ਦੁਰਿਂਦ੍ਰਾ᳚ਯ ਸੁ॒ਹਵੀ᳚ਤੁ॒ ਨਾਮ੍ਨੇ᳚ । ਸ੍ਵਾ॒ਦੁਰ੍ਮਿ॒ਤ੍ਰਾਯ॒ ਵਰੁ॑ਣਾਯ ਵਾ॒ਯਵੇ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹ॒ਸ੍ਪਤ॑ਯੇ॒ ਮਧੁ॑ਮਾ॒ਗ੍​ਮ੍ ਅਦਾ᳚ਭ੍ਯਃ ॥ ਸ਼ਰ੍ਕਰਯਾ ਸ੍ਨਪਯਾਮਿ ॥

ਯਾਃ ਫ॒ਲਿਨੀਰ੍ਯਾ ਅ॑ਫ॒ਲਾ ਅ॑ਪੁ॒ਸ਼੍ਪਾਯਾਸ਼੍ਚ॑ ਪੁ॒ਸ਼੍ਪਿਣੀਃ᳚ । ਬ੍ਰੁਰੁਇਹ॒ਸ੍ਪਤਿ॑ ਪ੍ਰਸੂਤਾ॒ਸ੍ਤਾਨੋ ਮੁਂਚਸ੍ਤ੍ਵਗ੍​ਮ੍ ਹ॑ਸਃ ॥ ਫਲੋਦਕੇਨ ਸ੍ਨਪਯਾਮਿ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧੋਦਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕਂ
ਓਂ ਆਪੋ॒ ਹਿਸ਼੍ਠਾ ਮ॑ਯੋ॒ਭੁਵਃ॑ । ਤਾ ਨ॑ ਊ॒ਰ੍ਜੇ ਦ॑ਧਾਤਨ । ਮ॒ਹੇਰਣਾ॑ਯ॒ ਚਕ੍ਸ਼॑ਸੇ । ਯੋ ਵਃ॑ ਸ਼ਿ॒ਵਤ॑ਮੋ॒ ਰਸਃ॑ । ਤਸ੍ਯ॑ ਭਾਜਯਤੇ॒ ਹ ਨਃ॒ । ਉ॒ਸ਼॒ਤੀਰਿ॑ਵ ਮਾ॒ਤਰਃ॑ । ਤਸ੍ਮਾ॒ ਅਰਂ॑ਗ ਮਾਮ ਵਃ । ਯਸ੍ਯ॒ ਕ੍ਸ਼ਯਾ॑ਯ॒ ਜਿ॑ਨ੍ਵਥ । ਆਪੋ॑ ਜ॒ਨਯ॑ਥਾ ਚ ਨਃ ॥ ਇਤਿ ਪਂਚਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤੇਨ ਸ੍ਨਾਪਯਿਤ੍ਵਾ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *