ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಾಭಿಷೇಕಂ | Panchamruta Snanam In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕಂ
ಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸಮೇ॑ತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಸೋಮ॒ವೃಷ್ಣಿ॑ಯಮ್ । ಭವಾ॒ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಂಗ॒ಧೇ ॥ ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥

ದಧ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ
ದ॒ಧಿ॒ಕ್ರಾವಣ್ಣೋ॑ ಅ॒ಕಾರಿಷಂ॒ ಜಿ॒ಷ್ಣೋರಶ್ವ॑ಸ್ಯ ವಾ॒ಜಿನಃ॑ । ಸು॒ರ॒ಭಿನೋ॒ ಮುಖಾ॑ಕರ॒ತ್ಪ್ರಣ॒ ಆಯೂಗ್ಂ॑ಷಿತಾರಿಷತ್ ॥ ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥

ಆಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ
ಶು॒ಕ್ರಮ॑ಸಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರಸಿ॒ ತೇಜೋ॑ಽಸಿ ದೇ॒ವೋವಸ್ಸ॑ವಿತೋ॒ತ್ಪು॑ನಾ॒ ತ್ವಚ್ಛಿ॑ದ್ರೇಣ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ॒ ವಸೋ॒ ಸ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿಃ॑ ॥ ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥

ಮಧು ಅಭಿಷೇಕಂ
ಮಧು॒ವಾತಾ॑ ಋತಾಯತೇ ಮಧು॒ಕ್ಷರಂತಿ॒ ಸಿಂಧ॑ವಃ । ಮಾಧ್ವೀ᳚ರ್ನಸ್ಸಂ॒ತ್ವೋಷ॑ಧೀಃ । ಮಧು॒ನಕ್ತ॑ ಮು॒ತೋಷಸಿ॒ ಮಧು॑ಮ॒ತ್ಪಾರ್ಥಿ॑ವ॒ಗ್ಂ॒ ರಜಃ॑ । ಮಧು॒ದ್ಯೌರ॑ಸ್ತು ನಃ ಪಿ॒ತಾ । ಮಧು॑ಮಾನ್ನೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಮಧು॑ಮಾಗ್ಂ ಅಸ್ತು॒ ಸೂರ್ಯಃ॑ । ಮಾಧ್ವೀ॒ರ್ಗಾವೋ॑ ಭವಂತು ನಃ ॥ ಮಧುನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥

ಶರ್ಕರಾಭಿಷೇಕಂ
ಸ್ವಾ॒ದುಃ ಪ॑ವಸ್ವ ದಿ॒ವ್ಯಾಯ॒ ಜನ್ಮ॑ನೇ ಸ್ವಾ॒ದುರಿಂದ್ರಾ᳚ಯ ಸು॒ಹವೀ᳚ತು॒ ನಾಮ್ನೇ᳚ । ಸ್ವಾ॒ದುರ್ಮಿ॒ತ್ರಾಯ॒ ವರು॑ಣಾಯ ವಾ॒ಯವೇ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ಮಧು॑ಮಾ॒ಗ್ಂ ಅದಾ᳚ಭ್ಯಃ ॥ ಶರ್ಕರಯಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥

ಯಾಃ ಫ॒ಲಿನೀರ್ಯಾ ಅ॑ಫ॒ಲಾ ಅ॑ಪು॒ಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ॑ ಪು॒ಷ್ಪಿಣೀಃ᳚ । ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ ಪ್ರಸೂತಾ॒ಸ್ತಾನೋ ಮುಂಚಸ್ತ್ವಗ್ಂ ಹ॑ಸಃ ॥ ಫಲೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥

ಶುದ್ಧೋದಕ ಅಭಿಷೇಕಂ
ಓಂ ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವಃ॑ । ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ । ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ । ಯೋ ವಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸಃ॑ । ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನಃ॒ । ಉ॒ಷ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತರಃ॑ । ತಸ್ಮಾ॒ ಅರಂ॑ಗ ಮಾಮ ವಃ । ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿ॑ನ್ವಥ । ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ॥ ಇತಿ ಪಂಚಾಮೃತೇನ ಸ್ನಾಪಯಿತ್ವಾ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *