ಚಾಕ್ಷುಷೋಪನಿಷದ್ (ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀ ವಿದ್ಯಾ) | Chakshushopanishad Chakshushmati In Kannada

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಅಸ್ಯಾಃ ಚಾಕ್ಷುಷೀವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಋಷಿಃ । ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ । ಸೂರ್ಯೋ ದೇವತಾ । ಚಕ್ಷುರೋಗನಿವೃತ್ತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಚಕ್ಷುಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ಚಕ್ಷುಃ ತೇಜಃ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ । ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ । ತ್ವರಿತಂ ಚಕ್ಷುರೋಗಾನ್ ಶಮಯ ಶಮಯ । ಮಮ ಜಾತರೂಪಂ ತೇಜೋ ದರ್ಶಯ ದರ್ಶಯ । ಯಥಾಹಂ ಅಂಧೋ ನ ಸ್ಯಾಂ ತಥಾ ಕಲ್ಪಯ ಕಲ್ಪಯ । ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕುರು ಕುರು । ಯಾನಿ ಮಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮೋಪಾರ್ಜಿತಾನಿ ಚಕ್ಷುಃ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ದುಷ್ಕೃತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ನಿರ್ಮೂಲಯ ನಿರ್ಮೂಲಯ ।

ಓಂ ನಮಃ ಚಕ್ಷುಸ್ತೇಜೋದಾತ್ರೇ ದಿವ್ಯಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಓಂ ನಮಃ ಕರುಣಾಕರಾಯಾಽಮೃತಾಯ । ಓಂ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ । ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸೂರ್ಯಾಯಾಕ್ಷಿತೇಜಸೇ ನಮಃ । ಖೇಚರಾಯ ನಮಃ । ಮಹತೇ ನಮಃ । ರಜಸೇ ನಮಃ । ತಮಸೇ ನಮಃ । ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ । ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ । ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ । ಉಷ್ಣೋ ಭಗವಾನ್ ಶುಚಿರೂಪಃ । ಹಂಸೋ ಭಗವಾನ್ ಶುಚಿರಪ್ರತಿರೂಪಃ ।

ಯ ಇಮಾಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿತ್ಯಮಧೀತೇ ನ ತಸ್ಯ ಅಕ್ಷಿರೋಗೋ ಭವತಿ । ನ ತಸ್ಯ ಕುಲೇ ಅಂಧೋ ಭವತಿ । ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ ವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ।

ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಘೃಣಿನಂ ಜಾತವೇದಸಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಪುರುಷಂ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಂ ತಪಂತಂ ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಃ ಶತಧಾವರ್ತಮಾನಃ । ಪುರಃ ಪ್ರಜಾನಾಮುದಯತ್ಯೇಷ ಸೂರ್ಯಃ ।

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಆದಿತ್ಯಾಯ ಅಕ್ಷಿತೇಜಸೇ ಅಹೋ ವಾಹಿನಿ ವಾಹಿನಿ ಸ್ವಾಹಾ ।
[ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಆದಿತ್ಯಾಯ ಸೂರ್ಯಾಯಾಹೋ ವಾಹಿನ್ಯಹೋವಾಹಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ ।]

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *