ചാക്ഷുഷോപനിഷദ് (ചക്ഷുഷ്മതീ വിദ്യാ) | Chakshushopanishad Chakshushmati In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

അസ്യാഃ ചാക്ഷുഷീവിദ്യായാഃ അഹിര്ബുധ്ന്യ ഋഷിഃ । ഗായത്രീ ഛംദഃ । സൂര്യോ ദേവതാ । ചക്ഷുരോഗനിവൃത്തയേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

ഓം ചക്ഷുശ്ചക്ഷുശ്ചക്ഷുഃ തേജഃ സ്ഥിരോ ഭവ । മാം പാഹി പാഹി । ത്വരിതം ചക്ഷുരോഗാന് ശമയ ശമയ । മമ ജാതരൂപം തേജോ ദര്ശയ ദര്ശയ । യഥാഹം അംധോ ന സ്യാം തഥാ കല്പയ കല്പയ । കല്യാണം കുരു കുരു । യാനി മമ പൂര്വജന്മോപാര്ജിതാനി ചക്ഷുഃ പ്രതിരോധക ദുഷ്കൃതാനി സര്വാണി നിര്മൂലയ നിര്മൂലയ ।

ഓം നമഃ ചക്ഷുസ്തേജോദാത്രേ ദിവ്യായ ഭാസ്കരായ । ഓം നമഃ കരുണാകരായാഽമൃതായ । ഓം നമഃ സൂര്യായ । ഓം നമോ ഭഗവതേ സൂര്യായാക്ഷിതേജസേ നമഃ । ഖേചരായ നമഃ । മഹതേ നമഃ । രജസേ നമഃ । തമസേ നമഃ । അസതോ മാ സദ്ഗമയ । തമസോ മാ ജ്യോതിര്ഗമയ । മൃത്യോര്മാ അമൃതം ഗമയ । ഉഷ്ണോ ഭഗവാന് ശുചിരൂപഃ । ഹംസോ ഭഗവാന് ശുചിരപ്രതിരൂപഃ ।

യ ഇമാം ചക്ഷുഷ്മതീം വിദ്യാം ബ്രാഹ്മണോ നിത്യമധീതേ ന തസ്യ അക്ഷിരോഗോ ഭവതി । ന തസ്യ കുലേ അംധോ ഭവതി । അഷ്ടൌ ബ്രാഹ്മണാന് ഗ്രാഹയിത്വാ വിദ്യാസിദ്ധിര്ഭവതി ।

വിശ്വരൂപം ഘൃണിനം ജാതവേദസം ഹിരണ്മയം പുരുഷം ജ്യോതീരൂപം തപംതം സഹസ്രരശ്മിഃ ശതധാവര്തമാനഃ । പുരഃ പ്രജാനാമുദയത്യേഷ സൂര്യഃ ।

ഓം നമോ ഭഗവതേ ആദിത്യായ അക്ഷിതേജസേ അഹോ വാഹിനി വാഹിനി സ്വാഹാ ।
[ഓം നമോ ഭഗവതേ ആദിത്യായ സൂര്യായാഹോ വാഹിന്യഹോവാഹിനീ സ്വാഹാ ।]

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *