രാത്രി സൂക്തമ് | Ratri Suktam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(ഋ.10.127)

അസ്യ ശ്രീ രാത്രീതി സൂക്തസ്യ കുശിക ഋഷിഃ രാത്രിര്ദേവതാ, ഗായത്രീച്ഛംദഃ,
ശ്രീജഗദംബാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീപാഠാദൌ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

രാത്രീ॒ വ്യ॑ഖ്യദായ॒തീ പു॑രു॒ത്രാ ദേ॒വ്യ॒1॑ക്ഷഭിഃ॑ ।
വിശ്വാ॒ അധി॒ ശ്രിയോ॑ഽധിത ॥ 1

ഓര്വ॑പ്രാ॒ അമ॑ര്ത്യാ നി॒വതോ॑ ദേ॒വ്യു॒1॑ദ്വതഃ॑ ।
ജ്യോതി॑ഷാ ബാധതേ॒ തമഃ॑ ॥ 2

നിരു॒ സ്വസാ॑രമസ്കൃതോ॒ഷസം॑ ദേ॒വ്യാ॑യ॒തീ ।
അപേദു॑ ഹാസതേ॒ തമഃ॑ ॥ 3

സാ നോ॑ അ॒ദ്യ യസ്യാ॑ വ॒യം നി തേ॒ യാമ॒ന്നവി॑ക്ഷ്മഹി ।
വൃ॒ക്ഷേ ന വ॑സ॒തിം-വഁയഃ॑ ॥ 4

നി ഗ്രാമാ॑സോ അവിക്ഷത॒ നി പ॒ദ്വംതോ॒ നി പ॒ക്ഷിണഃ॑ ।
നി ശ്യേ॒നാസ॑ശ്ചിദ॒ര്ഥിനഃ॑ ॥ 5

യാ॒വയാ॑ വൃ॒ക്യം॒1॑ വൃകം॑-യഁ॒വയ॑ സ്തേ॒നമൂ॑ര്മ്യേ ।
അഥാ॑ നഃ സു॒തരാ॑ ഭവ ॥ 6

ഉപ॑ മാ॒ പേപി॑ശ॒ത്തമഃ॑ കൃ॒ഷ്ണം-വ്യഁ ॑ക്തമസ്ഥിത ।
ഉഷ॑ ഋ॒ണേവ॑ യാതയ ॥ 7

ഉപ॑ തേ॒ ഗാ ഇ॒വാക॑രം-വൃഁണീ॒ഷ്വ ദു॑ഹിതര്ദിവഃ ।
രാത്രി॒ സ്തോമം॒ ന ജി॒ഗ്യുഷേ॑ ॥ 8

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *