ഹനുമാന് മാലാ മംത്രമ് | Hanuman Mala Mantra In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം ഹ്രൌം ക്ഷ്രൌം ഗ്ലൌം ഹും ഹ്സൌം ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവക്ത്ര ഹനൂമതേ പ്രകട പരാക്രമാക്രാംത സകലദിങ്മംഡലായ, നിജകീര്തി സ്ഫൂര്തിധാവല്യ വിതാനായമാന ജഗത്ത്രിതയായ, അതുലബലൈശ്വര്യ രുദ്രാവതാരായ, മൈരാവണ മദവാരണ ഗര്വ നിര്വാപണോത്കംഠ കംഠീരവായ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രഗര്വ സര്വംകഷായ, വജ്രശരീരായ, ലംകാലംകാരഹാരിണേ, തൃണീകൃതാര്ണവലംഘനായ, അക്ഷശിക്ഷണ വിചക്ഷണായ, ദശഗ്രീവ ഗര്വപര്വതോത്പാടനായ, ലക്ഷ്മണ പ്രാണദായിനേ, സീതാമനോല്ലാസകരായ, രാമമാനസ ചകോരാമൃതകരായ, മണികുംഡലമംഡിത ഗംഡസ്ഥലായ, മംദഹാസോജ്ജ്വലന്മുഖാരവിംദായ, മൌംജീ കൌപീന വിരാജത്കടിതടായ, കനകയജ്ഞോപവീതായ, ദുര്വാര വാരകീലിത ലംബശിഖായ, തടിത്കോടി സമുജ്ജ്വല പീതാംബരാലംകൃതായ, തപ്ത ജാംബൂനദപ്രഭാഭാസുര രമ്യ ദിവ്യമംഗല വിഗ്രഹായ, മണിമയഗ്രൈവേയാംഗദ ഹാരകിംകിണീ കിരീടോദാരമൂര്തയേ, രക്തപംകേരുഹാക്ഷായ, ത്രിപംചനയന സ്ഫുരത്പംചവക്ത്ര ഖട്വാംഗ ത്രിശൂല ഖഡ്ഗോഗ്ര പാശാംകുശ ക്ഷ്മാധര ഭൂരുഹ കൌമോദകീ കപാല ഹലഭൃദ്ദശഭുജാടോപപ്രതാപ ഭൂഷണായ, വാനര നൃസിംഹ താര്‍ക്ഷ്യ വരാഹ ഹയഗ്രീവാനന ധരായ, നിരംകുശ വാഗ്വൈഭവപ്രദായ, തത്ത്വജ്ഞാനദായിനേ, സര്വോത്കൃഷ്ട ഫലപ്രദായ, സുകുമാര ബ്രഹ്മചാരിണേ, ഭരത പ്രാണസംരക്ഷണായ, ഗംഭീരശബ്ദശാലിനേ, സര്വപാപവിനാശായ, രാമ സുഗ്രീവ സംധാന ചാതുര്യ പ്രഭാവായ, സുഗ്രീവാഹ്ലാദകാരിണേ, വാലി വിനാശകാരണായ, രുദ്രതേജസ്വിനേ വായുനംദനായ, അംജനാഗര്ഭരത്നാകരാമൃതകരായ, നിരംതര രാമചംദ്രപാദാരവിംദ മകരംദ മത്ത മധുരകരായമാണ മാനസായ, നിജവാല വലയീകൃത കപിസൈന്യ പ്രാകാരായ, സകല ജഗന്മോദകോത്കൃഷ്ടകാര്യ നിര്വാഹകായ, കേസരീനംദനായ, കപികുംജരായ, ഭവിഷ്യദ്ബ്രഹ്മണേ, ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവക്ത്ര ഹനൂമതേ തേജോരാശേ ഏഹ്യേഹി ദേവഭയം അസുരഭയം ഗംധര്വഭയം യക്ഷഭയം ബ്രഹ്മരാക്ഷസഭയം ഭൂതഭയം പ്രേതഭയം പിശാചഭയം വിദ്രാവയ വിദ്രാവയ, രാജഭയം ചോരഭയം ശത്രുഭയം സര്പഭയം വൃശ്ചികഭയം മൃഗഭയം പക്ഷിഭയം ക്രിമിഭയം കീടകഭയം ഖാദയ ഖാദയ, ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവക്ത്ര ഹനൂമതേ ജഗദാശ്ചര്യകര ശൌര്യശാലിനേ ഏഹ്യേഹി ശ്രവണജഭൂതാനാം ദൃഷ്ടിജഭൂതാനാം ശാകിനീ ഢാകിനീ കാമിനീ മോഹിനീനാം ഭേതാല ബ്രഹ്മരാക്ഷസ സകല കൂശ്മാംഡാനാം വിഷയദുഷ്ടാനാം വിഷമവിശേഷജാനാം ഭയം ഹര ഹര മഥ മഥ ഭേദയ ഭേദയ ഛേദയ ഛേദയ മാരയ മാരയ ശോഷയ ശോഷയ പ്രഹാരയ പ്രഹാരയ, ഠഠഠഠ ഖഖഖഖ ഖേഖേ ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവക്ത്ര ഹനൂമതേ ശൃംഖലാബംധ വിമോചനായ ഉമാമഹേശ്വര തേജോ മഹിമാവതാര സര്വവിഷഭേദന സര്വഭയോത്പാടന സര്വജ്വരച്ഛേദന സര്വഭയഭംജന, ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവക്ത്ര ഹനൂമതേ കബലീകൃതാര്കമംഡല ഭൂതമംഡല പ്രേതമംഡല പിശാചമംഡലാന്നിര്ഘാടയ നിര്ഘാടായ ഭൂതജ്വര പ്രേതജ്വര പിശാചജ്വര മാഹേശ്വരജ്വര ഭേതാലജ്വര ബ്രഹ്മരാക്ഷസജ്വര ഐകാഹികജ്വര ദ്വ്യാഹികജ്വര ത്ര്യാഹികജ്വര ചാതുര്ഥികജ്വര പാംചരാത്രികജ്വര വിഷമജ്വര ദോഷജ്വര ബ്രഹ്മരാക്ഷസജ്വര ഭേതാലപാശ മഹാനാഗകുലവിഷം നിര്വിഷം കുരു കുരു ഝട ഝട ദഹ ദഹ, ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവക്ത്ര ഹനൂമതേ കാലരുദ്ര രൌദ്രാവതാര സര്വഗ്രഹാനുച്ചാടയോച്ചാടയ ആഹ ആഹ ഏഹി ഏഹി ദശദിശോ ബംധ ബംധ സര്വതോ രക്ഷ രക്ഷ സര്വശത്രൂന് കംപയ കംപയ മാരയ മാരയ ദാഹയ ദാഹയ കബലയ കബലയ സര്വജനാനാവേശയ ആവേശയ മോഹയ മോഹയ ആകര്ഷയ ആകര്ഷയ, ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവക്ത്ര ഹനൂമതേ ജഗദ്ഗീതകീര്തയേ പ്രത്യര്ഥിദര്പ ദലനായ പരമംത്രദര്പ ദലനായ പരമംത്രപ്രാണനാശായ ആത്മമംത്ര പരിരക്ഷണായ പരബലം ഖാദയ ഖാദയ ക്ഷോഭയ ക്ഷോഭയ ഹാരയ ഹാരയ ത്വദ്ഭക്ത മനോരഥാനി പൂരയ പൂരയ സകലസംജീവിനീനായക വരം മേ ദാപയ ദാപയ, ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവക്ത്ര ഹനൂമതേ ഓം ഹ്രൌം ക്ഷ്രൌം ഗ്ലൌം ഹും ഹ്സൌം ശ്രീം ഭ്രീം ഘ്രീം ഓം ന്രൂം ക്ലീം ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം ഹ്രൈം ഹ്രൌം ഹ്രഃ ഹും ഫട് ഖേ ഖേ ഹും ഫട് സ്വാഹാ ।

ഇതി ശ്രീ പംചമുഖ ഹനുമന്മാലാ മംത്രമ് ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *