ਹਨੁਮਾਨ੍ ਮਾਲਾ ਮਂਤ੍ਰਮ੍ | Hanuman Mala Mantra In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਹ੍ਰੌਂ ਕ੍ਸ਼੍ਰੌਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹੁਂ ਹ੍ਸੌਂ ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰ ਹਨੂਮਤੇ ਪ੍ਰਕਟ ਪਰਾਕ੍ਰਮਾਕ੍ਰਾਂਤ ਸਕਲਦਿਙ੍ਮਂਡਲਾਯ, ਨਿਜਕੀਰ੍ਤਿ ਸ੍ਫੂਰ੍ਤਿਧਾਵਲ਼੍ਯ ਵਿਤਾਨਾਯਮਾਨ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਿਤਯਾਯ, ਅਤੁਲਬਲੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯ ਰੁਦ੍ਰਾਵਤਾਰਾਯ, ਮੈਰਾਵਣ ਮਦਵਾਰਣ ਗਰ੍ਵ ਨਿਰ੍ਵਾਪਣੋਤ੍ਕਂਠ ਕਂਠੀਰਵਾਯ, ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰਗਰ੍ਵ ਸਰ੍ਵਂਕਸ਼ਾਯ, ਵਜ੍ਰਸ਼ਰੀਰਾਯ, ਲਂਕਾਲਂਕਾਰਹਾਰਿਣੇ, ਤ੍ਰੁਰੁਇਣੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਰ੍ਣਵਲਂਘਨਾਯ, ਅਕ੍ਸ਼ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣ ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾਯ, ਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵ ਗਰ੍ਵਪਰ੍ਵਤੋਤ੍ਪਾਟਨਾਯ, ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣ ਪ੍ਰਾਣਦਾਯਿਨੇ, ਸੀਤਾਮਨੋਲ੍ਲਾਸਕਰਾਯ, ਰਾਮਮਾਨਸ ਚਕੋਰਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਕਰਾਯ, ਮਣਿਕੁਂਡਲਮਂਡਿਤ ਗਂਡਸ੍ਥਲਾਯ, ਮਂਦਹਾਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਨ੍ਮੁਖਾਰਵਿਂਦਾਯ, ਮੌਂਜੀ ਕੌਪੀਨ ਵਿਰਾਜਤ੍ਕਟਿਤਟਾਯ, ਕਨਕਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਾਯ, ਦੁਰ੍ਵਾਰ ਵਾਰਕੀਲਿਤ ਲਂਬਸ਼ਿਖਾਯ, ਤਟਿਤ੍ਕੋਟਿ ਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲ ਪੀਤਾਂਬਰਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਯ, ਤਪ੍ਤ ਜਾਂਬੂਨਦਪ੍ਰਭਾਭਾਸੁਰ ਰਮ੍ਯ ਦਿਵ੍ਯਮਂਗਲ਼ ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ, ਮਣਿਮਯਗ੍ਰੈਵੇਯਾਂਗਦ ਹਾਰਕਿਂਕਿਣੀ ਕਿਰੀਟੋਦਾਰਮੂਰ੍ਤਯੇ, ਰਕ੍ਤਪਂਕੇਰੁਹਾਕ੍ਸ਼ਾਯ, ਤ੍ਰਿਪਂਚਨਯਨ ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰ ਖਟ੍ਵਾਂਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਖਡ੍ਗੋਗ੍ਰ ਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਧਰ ਭੂਰੁਹ ਕੌਮੋਦਕੀ ਕਪਾਲ ਹਲਭ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਦਸ਼ਭੁਜਾਟੋਪਪ੍ਰਤਾਪ ਭੂਸ਼ਣਾਯ, ਵਾਨਰ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਤਾਰ੍‍ਕ੍ਸ਼੍ਯ ਵਰਾਹ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਨਨ ਧਰਾਯ, ਨਿਰਂਕੁਸ਼ ਵਾਗ੍ਵੈਭਵਪ੍ਰਦਾਯ, ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਦਾਯਿਨੇ, ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ ਫਲਪ੍ਰਦਾਯ, ਸੁਕੁਮਾਰ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੇ, ਭਰਤ ਪ੍ਰਾਣਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ, ਗਂਭੀਰਸ਼ਬ੍ਦਸ਼ਾਲਿਨੇ, ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਨਾਸ਼ਾਯ, ਰਾਮ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਸਂਧਾਨ ਚਾਤੁਰ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵਾਯ, ਸੁਗ੍ਰੀਵਾਹ੍ਲਾਦਕਾਰਿਣੇ, ਵਾਲਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰਣਾਯ, ਰੁਦ੍ਰਤੇਜਸ੍ਵਿਨੇ ਵਾਯੁਨਂਦਨਾਯ, ਅਂਜਨਾਗਰ੍ਭਰਤ੍ਨਾਕਰਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਕਰਾਯ, ਨਿਰਂਤਰ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਪਾਦਾਰਵਿਂਦ ਮਕਰਂਦ ਮਤ੍ਤ ਮਧੁਰਕਰਾਯਮਾਣ ਮਾਨਸਾਯ, ਨਿਜਵਾਲ ਵਲਯੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਕਪਿਸੈਨ੍ਯ ਪ੍ਰਾਕਾਰਾਯ, ਸਕਲ ਜਗਨ੍ਮੋਦਕੋਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਕਾਰ੍ਯ ਨਿਰ੍ਵਾਹਕਾਯ, ਕੇਸਰੀਨਂਦਨਾਯ, ਕਪਿਕੁਂਜਰਾਯ, ਭਵਿਸ਼੍ਯਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ, ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰ ਹਨੂਮਤੇ ਤੇਜੋਰਾਸ਼ੇ ਏਹ੍ਯੇਹਿ ਦੇਵਭਯਂ ਅਸੁਰਭਯਂ ਗਂਧਰ੍ਵਭਯਂ ਯਕ੍ਸ਼ਭਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਕ੍ਸ਼ਸਭਯਂ ਭੂਤਭਯਂ ਪ੍ਰੇਤਭਯਂ ਪਿਸ਼ਾਚਭਯਂ ਵਿਦ੍ਰਾਵਯ ਵਿਦ੍ਰਾਵਯ, ਰਾਜਭਯਂ ਚੋਰਭਯਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਭਯਂ ਸਰ੍ਪਭਯਂ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਚਿਕਭਯਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਭਯਂ ਪਕ੍ਸ਼ਿਭਯਂ ਕ੍ਰਿਮਿਭਯਂ ਕੀਟਕਭਯਂ ਖਾਦਯ ਖਾਦਯ, ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰ ਹਨੂਮਤੇ ਜਗਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਕਰ ਸ਼ੌਰ੍ਯਸ਼ਾਲਿਨੇ ਏਹ੍ਯੇਹਿ ਸ਼੍ਰਵਣਜਭੂਤਾਨਾਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਜਭੂਤਾਨਾਂ ਸ਼ਾਕਿਨੀ ਢਾਕਿਨੀ ਕਾਮਿਨੀ ਮੋਹਿਨੀਨਾਂ ਭੇਤਾਲ਼ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਕ੍ਸ਼ਸ ਸਕਲ ਕੂਸ਼੍ਮਾਂਡਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ਯਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ਮਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਾਨਾਂ ਭਯਂ ਹਰ ਹਰ ਮਥ ਮਥ ਭੇਦਯ ਭੇਦਯ ਛੇਦਯ ਛੇਦਯ ਮਾਰਯ ਮਾਰਯ ਸ਼ੋਸ਼ਯ ਸ਼ੋਸ਼ਯ ਪ੍ਰਹਾਰਯ ਪ੍ਰਹਾਰਯ, ਠਠਠਠ ਖਖਖਖ ਖੇਖੇ ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰ ਹਨੂਮਤੇ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਖਲਾਬਂਧ ਵਿਮੋਚਨਾਯ ਉਮਾਮਹੇਸ਼੍ਵਰ ਤੇਜੋ ਮਹਿਮਾਵਤਾਰ ਸਰ੍ਵਵਿਸ਼ਭੇਦਨ ਸਰ੍ਵਭਯੋਤ੍ਪਾਟਨ ਸਰ੍ਵਜ੍ਵਰਚ੍ਛੇਦਨ ਸਰ੍ਵਭਯਭਂਜਨ, ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰ ਹਨੂਮਤੇ ਕਬਲੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਰ੍ਕਮਂਡਲ ਭੂਤਮਂਡਲ ਪ੍ਰੇਤਮਂਡਲ ਪਿਸ਼ਾਚਮਂਡਲਾਨ੍ਨਿਰ੍ਘਾਟਯ ਨਿਰ੍ਘਾਟਾਯ ਭੂਤਜ੍ਵਰ ਪ੍ਰੇਤਜ੍ਵਰ ਪਿਸ਼ਾਚਜ੍ਵਰ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰਜ੍ਵਰ ਭੇਤਾਲ਼ਜ੍ਵਰ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਕ੍ਸ਼ਸਜ੍ਵਰ ਐਕਾਹਿਕਜ੍ਵਰ ਦ੍ਵ੍ਯਾਹਿਕਜ੍ਵਰ ਤ੍ਰ੍ਯਾਹਿਕਜ੍ਵਰ ਚਾਤੁਰ੍ਥਿਕਜ੍ਵਰ ਪਾਂਚਰਾਤ੍ਰਿਕਜ੍ਵਰ ਵਿਸ਼ਮਜ੍ਵਰ ਦੋਸ਼ਜ੍ਵਰ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਕ੍ਸ਼ਸਜ੍ਵਰ ਭੇਤਾਲ਼ਪਾਸ਼ ਮਹਾਨਾਗਕੁਲਵਿਸ਼ਂ ਨਿਰ੍ਵਿਸ਼ਂ ਕੁਰੁ ਕੁਰੁ ਝਟ ਝਟ ਦਹ ਦਹ, ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰ ਹਨੂਮਤੇ ਕਾਲਰੁਦ੍ਰ ਰੌਦ੍ਰਾਵਤਾਰ ਸਰ੍ਵਗ੍ਰਹਾਨੁਚ੍ਚਾਟਯੋਚ੍ਚਾਟਯ ਆਹ ਆਹ ਏਹਿ ਏਹਿ ਦਸ਼ਦਿਸ਼ੋ ਬਂਧ ਬਂਧ ਸਰ੍ਵਤੋ ਰਕ੍ਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੂਨ੍ ਕਂਪਯ ਕਂਪਯ ਮਾਰਯ ਮਾਰਯ ਦਾਹਯ ਦਾਹਯ ਕਬਲਯ ਕਬਲਯ ਸਰ੍ਵਜਨਾਨਾਵੇਸ਼ਯ ਆਵੇਸ਼ਯ ਮੋਹਯ ਮੋਹਯ ਆਕਰ੍ਸ਼ਯ ਆਕਰ੍ਸ਼ਯ, ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰ ਹਨੂਮਤੇ ਜਗਦ੍ਗੀਤਕੀਰ੍ਤਯੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਰ੍ਥਿਦਰ੍ਪ ਦਲ਼ਨਾਯ ਪਰਮਂਤ੍ਰਦਰ੍ਪ ਦਲ਼ਨਾਯ ਪਰਮਂਤ੍ਰਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਾਯ ਆਤ੍ਮਮਂਤ੍ਰ ਪਰਿਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਪਰਬਲਂ ਖਾਦਯ ਖਾਦਯ ਕ੍ਸ਼ੋਭਯ ਕ੍ਸ਼ੋਭਯ ਹਾਰਯ ਹਾਰਯ ਤ੍ਵਦ੍ਭਕ੍ਤ ਮਨੋਰਥਾਨਿ ਪੂਰਯ ਪੂਰਯ ਸਕਲਸਂਜੀਵਿਨੀਨਾਯਕ ਵਰਂ ਮੇ ਦਾਪਯ ਦਾਪਯ, ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰ ਹਨੂਮਤੇ ਓਂ ਹ੍ਰੌਂ ਕ੍ਸ਼੍ਰੌਂ ਗ੍ਲੌਂ ਹੁਂ ਹ੍ਸੌਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭ੍ਰੀਂ ਘ੍ਰੀਂ ਓਂ ਨ੍ਰੂਂ ਕ੍ਲੀਂ ਹ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਂ ਹ੍ਰੈਂ ਹ੍ਰੌਂ ਹ੍ਰਃ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਖੇ ਖੇ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪਂਚਮੁਖ ਹਨੁਮਨ੍ਮਾਲਾ ਮਂਤ੍ਰਮ੍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *