રાત્રિ સૂક્તમ્ | Ratri Suktam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(ઋ.10.127)

અસ્ય શ્રી રાત્રીતિ સૂક્તસ્ય કુશિક ઋષિઃ રાત્રિર્દેવતા, ગાયત્રીચ્છંદઃ,
શ્રીજગદંબા પ્રીત્યર્થે સપ્તશતીપાઠાદૌ જપે વિનિયોગઃ ।

રાત્રી॒ વ્ય॑ખ્યદાય॒તી પુ॑રુ॒ત્રા દે॒વ્ય॒1॑ક્ષભિઃ॑ ।
વિશ્વા॒ અધિ॒ શ્રિયો॑ઽધિત ॥ 1

ઓર્વ॑પ્રા॒ અમ॑ર્ત્યા નિ॒વતો॑ દે॒વ્યુ॒1॑દ્વતઃ॑ ।
જ્યોતિ॑ષા બાધતે॒ તમઃ॑ ॥ 2

નિરુ॒ સ્વસા॑રમસ્કૃતો॒ષસં॑ દે॒વ્યા॑ય॒તી ।
અપેદુ॑ હાસતે॒ તમઃ॑ ॥ 3

સા નો॑ અ॒દ્ય યસ્યા॑ વ॒યં નિ તે॒ યામ॒ન્નવિ॑ક્ષ્મહિ ।
વૃ॒ક્ષે ન વ॑સ॒તિં-વઁયઃ॑ ॥ 4

નિ ગ્રામા॑સો અવિક્ષત॒ નિ પ॒દ્વંતો॒ નિ પ॒ક્ષિણઃ॑ ।
નિ શ્યે॒નાસ॑શ્ચિદ॒ર્થિનઃ॑ ॥ 5

યા॒વયા॑ વૃ॒ક્યં॒1॑ વૃકં॑-યઁ॒વય॑ સ્તે॒નમૂ॑ર્મ્યે ।
અથા॑ નઃ સુ॒તરા॑ ભવ ॥ 6

ઉપ॑ મા॒ પેપિ॑શ॒ત્તમઃ॑ કૃ॒ષ્ણં-વ્યઁ॑ક્તમસ્થિત ।
ઉષ॑ ઋ॒ણેવ॑ યાતય ॥ 7

ઉપ॑ તે॒ ગા ઇ॒વાક॑રં-વૃઁણી॒ષ્વ દુ॑હિતર્દિવઃ ।
રાત્રિ॒ સ્તોમં॒ ન જિ॒ગ્યુષે॑ ॥ 8

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *