શ્રી કાર્તિકેય કરાવલંબ સ્તોત્રમ્ | kartikeya karavalamba stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

સિંગાર વેલ સકલેશ્વર દીનબંધો ।
સંતાપનાશન સનાતન શક્તિહસ્ત
શ્રીકાર્તિકેય મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ॥ 1

પંચાદ્રિવાસ સહજા સુરસૈન્યનાથ
પંચામૃતપ્રિય ગુહ સકલાધિવાસ ।
ગંગેંદુ મૌળિ તનય મયિલ્વાહનસ્થ
શ્રીકાર્તિકેય મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ॥ 2

આપદ્વિનાશક કુમારક ચારુમૂર્તે
તાપત્રયાંતક દાયાપર તારકારે ।
આર્તાઽભયપ્રદ ગુણત્રય ભવ્યરાશે
શ્રીકાર્તિકેય મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ॥ 3

વલ્લીપતે સુકૃતદાયક પુણ્યમૂર્તે
સ્વર્લોકનાથ પરિસેવિત શંભુ સૂનો ।
ત્રૈલોક્યનાયક ષડાનન ભૂતપાદ
શ્રીકાર્તિકેય મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ॥ 4

જ્ઞાનસ્વરૂપ સકલાત્મક વેદવેદ્ય
જ્ઞાનપ્રિયાઽખિલદુરંત મહાવનઘ્ને ।
દીનવનપ્રિય નિરમય દાનસિંધો
શ્રીકાર્તિકેય મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ॥ 5

ઇતિ શ્રી કાર્તિકેય કરાવલંબ સ્તોત્રમ્ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *