ராத்ரி ஸூக்தம் | Ratri Suktam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

(ரு.1௦.127)

அஸ்ய ஶ்ரீ ராத்ரீதி ஸூக்தஸ்ய குஶிக ருஷி: ராத்ரிர்தே³வதா, கா³யத்ரீச்ச²ன்த:³,
ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ ப்ரீத்யர்தே² ஸப்தஶதீபாடா²தௌ³ ஜபே வினியோக:³ ।

ராத்ரீ॒ வ்ய॑க்²யதா³ய॒தீ பு॑ரு॒த்ரா தே॒³வ்ய॒1॑க்ஷபி॑⁴: ।
விஶ்வா॒ அதி॒⁴ ஶ்ரியோ॑தி⁴த ॥ 1

ஓர்வ॑ப்ரா॒ அம॑ர்த்யா நி॒வதோ॑ தே॒³வ்யு॒1॑த்³வத:॑ ।
ஜ்யோதி॑ஷா பா³த⁴தே॒ தம:॑ ॥ 2

நிரு॒ ஸ்வஸா॑ரமஸ்க்ருதோ॒ஷஸம்॑ தே॒³வ்யா॑ய॒தீ ।
அபேது॑³ ஹாஸதே॒ தம:॑ ॥ 3

ஸா நோ॑ அ॒த்³ய யஸ்யா॑ வ॒யம் நி தே॒ யாம॒ன்னவி॑க்ஷ்மஹி ।
வ்ரு॒க்ஷே ந வ॑ஸ॒திஂ-வഁய:॑ ॥ 4

நி க்³ராமா॑ஸோ அவிக்ஷத॒ நி ப॒த்³வன்தோ॒ நி ப॒க்ஷிண:॑ ।
நி ஶ்யே॒னாஸ॑ஶ்சித॒³ர்தி²ன:॑ ॥ 5

யா॒வயா॑ வ்ரு॒க்யம்॒1॑ வ்ருகம்॑ ய॒வய॑ ஸ்தே॒னமூ॑ர்ம்யே ।
அதா॑² ந: ஸு॒தரா॑ ப⁴வ ॥ 6

உப॑ மா॒ பேபி॑ஶ॒த்தம:॑ க்ரு॒ஷ்ணஂ-வ்யഁ॑க்தமஸ்தி²த ।
உஷ॑ ரு॒ணேவ॑ யாதய ॥ 7

உப॑ தே॒ கா³ இ॒வாக॑ரஂ-வ்ருഁணீ॒ஷ்வ து॑³ஹிதர்தி³வ: ।
ராத்ரி॒ ஸ்தோமம்॒ ந ஜி॒க்³யுஷே॑ ॥ 8

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *