ஶ்ரீ க³ணபதி தால்த³ம் | Ganapathi Thalam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

விகடோத்கடஸுன்த³ரத³ன்திமுக²ம்
பு⁴ஜகே³ன்த்³ரஸுஸர்பக³தா³ப⁴ரணம் ।
கஜ³னீலகஜ³ேன்த்³ர க³ணாதி⁴பதிம்
ப்ரணதோஸ்மி வினாயக ஹஸ்திமுக²ம் ॥ 1 ॥

ஸுர ஸுர க³ணபதி ஸுன்த³ரகேஶம்
ருஷி ருஷி க³ணபதி யஜ்ஞஸமானம் ।
ப⁴வ ப⁴வ க³ணபதி பத்³மஶரீரம்
ஜய ஜய க³ணபதி தி³வ்யனமஸ்தே ॥ 2 ॥

கஜ³முக²வக்த்ரம் கி³ரிஜாபுத்ரம்
க³ணகு³ணமித்ரம் க³ணபதிமீஶப்ரியம் ॥ 3 ॥

கரத்⁴ருதபரஶும் கங்கணபாணிம்
கப³லிதபத்³மருசிம் ।
ஸுரபதிவன்த்³யம் ஸுன்த³ரன்ருத்தம்
ஸுரசிதமணிமகுடம் ॥ 4 ॥

ப்ரணமத தே³வம் ப்ரகடித தால்த³ம்
ஷட்³கி³ரி தால்த³மித³ம் ।
தத்தத் ஷட்³கி³ரி தால்த³மித³ம்
தத்தத் ஷட்³கி³ரி தால்த³மித³ம் ॥ 5 ॥

லம்போ³த³ரவர குஞ்ஜாஸுரக்ருத குங்குமவர்ணத⁴ரம் ।
ஶ்வேதஸஶ்ருங்க³ம் மோத³கஹஸ்தம் ப்ரீதிஸபனஸப²லம் ॥ 6 ॥

நயனத்ரயவர நாக³விபூ⁴ஷித நானாக³ணபதித³ம் தத்தத்
நயனத்ரயவர நாக³விபூ⁴ஷித நானாக³ணபதித³ம் தத்தத்
நானாக³ணபதி தம் தத்தத் நானாக³ணபதித³ம் ॥ 7 ॥

த⁴வல்தி³த ஜலத⁴ரத⁴வல்தி³த சன்த்³ரம்
ப²ணிமணிகிரணவிபூ⁴ஷித க²ட்³க³ம் ।
தனுதனுவிஷஹர ஶூலகபாலம்
ஹர ஹர ஶிவ ஶிவ க³ணபதிமப⁴யம் ॥ 8 ॥

கடதட விக³லிதமதஜ³ல ஜலதி⁴த-
க³ணபதிவாத்³யமித³ம்
கடதட விக³லிதமதஜ³ல ஜலதி⁴த-
க³ணபதிவாத்³யமித³ம்
தத்தத் க³ணபதிவாத்³யமித³ம்
தத்தத் க³ணபதிவாத்³யமித³ம் ॥ 9 ॥

தத்ததி³ம் நம் தரிகு தரிஜணகு குகு தத்³தி³
குகு தகிட டி³ண்டி³ங்கு³ டி³கு³ண குகு தத்³தி³
தத்த ஜ²ம் ஜ²ம் தரித
த ஜ²ம் ஜ²ம் தரித
தகத ஜ²ம் ஜ²ம் தரித
த ஜ²ம் ஜ²ம் தரித
தரித³ணத த³ணஜணுத ஜணுதி³மித
கிடதக தரிகிடதோம்
தகிட கிடதக தரிகிடதோம்
தகிட கிடதக தரிகிடதோம் தாம் ॥ 1௦ ॥

தகதகிட தகதகிட தகதகிட தத்தோம்
ஶஶிகலித ஶஶிகலித மௌலினம் ஶூலினம் ।
தகதகிட தகதகிட தகதகிட தத்தோம்
விமலஶுப⁴கமலஜலபாது³கம் பாணினம் ।

தி⁴த்தகிட தி⁴த்தகிட தி⁴த்தகிட தத்தோம்
ப்ரமத²க³ணகு³ணகதி²தஶோப⁴னம் ஶோபி⁴தம் ।
தி⁴த்தகிட தி⁴த்தகிட தி⁴த்தகிட தத்தோம்
ப்ருது²லபு⁴ஜஸரஸிஜ விஷாணகம் போஷணம் ।

தகதகிட தகதகிட தகதகிட தத்தோம்
பனஸப²லகத³லிப²லமோத³னம் மோத³கம் ।
தி⁴த்தகிட தி⁴த்தகிட தி⁴த்தகிட தத்தோம்
ப்ரணதகு³ரு ஶிவதனய க³ணபதி தால்த³னம் ।
க³ணபதி தால்த³னம் க³ணபதி தால்த³னம் ॥ 11 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *