ગણપતિ તાળમ્ | Ganpati Thalam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

વિકટોત્કટસુંદરદંતિમુખં
ભુજગેંદ્રસુસર્પગદાભરણમ્ ।
ગજનીલગજેંદ્ર ગણાધિપતિં
પ્રણતોઽસ્મિ વિનાયક હસ્તિમુખમ્ ॥ 1 ॥

સુર સુર ગણપતિ સુંદરકેશં
ઋષિ ઋષિ ગણપતિ યજ્ઞસમાનમ્ ।
ભવ ભવ ગણપતિ પદ્મશરીરં
જય જય ગણપતિ દિવ્યનમસ્તે ॥ 2 ॥

ગજમુખવક્ત્રં ગિરિજાપુત્રં
ગણગુણમિત્રં ગણપતિમીશપ્રિયમ્ ॥ 3 ॥

કરધૃતપરશું કંકણપાણિં
કબલિતપદ્મરુચિમ્ ।
સુરપતિવંદ્યં સુંદરનૃત્તં
સુરચિતમણિમકુટમ્ ॥ 4 ॥

પ્રણમત દેવં પ્રકટિત તાળં
ષડ્ગિરિ તાળમિદમ્ ।
તત્તત્ ષડ્ગિરિ તાળમિદં
તત્તત્ ષડ્ગિરિ તાળમિદમ્ ॥ 5 ॥

લંબોદરવર કુંજાસુરકૃત કુંકુમવર્ણધરમ્ ।
શ્વેતસશૃંગં મોદકહસ્તં પ્રીતિસપનસફલમ્ ॥ 6 ॥

નયનત્રયવર નાગવિભૂષિત નાનાગણપતિદં તત્તત્
નયનત્રયવર નાગવિભૂષિત નાનાગણપતિદં તત્તત્
નાનાગણપતિ તં તત્તત્ નાનાગણપતિદમ્ ॥ 7 ॥

ધવળિત જલધરધવળિત ચંદ્રં
ફણિમણિકિરણવિભૂષિત ખડ્ગમ્ ।
તનુતનુવિષહર શૂલકપાલં
હર હર શિવ શિવ ગણપતિમભયમ્ ॥ 8 ॥

કટતટ વિગલિતમદજલ જલધિત-
ગણપતિવાદ્યમિદં
કટતટ વિગલિતમદજલ જલધિત-
ગણપતિવાદ્યમિદં
તત્તત્ ગણપતિવાદ્યમિદં
તત્તત્ ગણપતિવાદ્યમિદમ્ ॥ 9 ॥

તત્તદિં નં તરિકુ તરિજણકુ કુકુ તદ્દિ
કુકુ તકિટ ડિંડિંગુ ડિગુણ કુકુ તદ્દિ
તત્ત ઝં ઝં તરિત
ત ઝં ઝં તરિત
તકત ઝં ઝં તરિત
ત ઝં ઝં તરિત
તરિદણત દણજણુત જણુદિમિત
કિટતક તરિકિટતોં
તકિટ કિટતક તરિકિટતોં
તકિટ કિટતક તરિકિટતોં તામ્ ॥ 10 ॥

તકતકિટ તકતકિટ તકતકિટ તત્તોં
શશિકલિત શશિકલિત મૌલિનં શૂલિનમ્ ।
તકતકિટ તકતકિટ તકતકિટ તત્તોં
વિમલશુભકમલજલપાદુકં પાણિનમ્ ।

ધિત્તકિટ ધિત્તકિટ ધિત્તકિટ તત્તોં
પ્રમથગણગુણકથિતશોભનં શોભિતમ્ ।
ધિત્તકિટ ધિત્તકિટ ધિત્તકિટ તત્તોં
પૃથુલભુજસરસિજ વિષાણકં પોષણમ્ ।

તકતકિટ તકતકિટ તકતકિટ તત્તોં
પનસફલકદલિફલમોદનં મોદકમ્ ।
ધિત્તકિટ ધિત્તકિટ ધિત્તકિટ તત્તોં
પ્રણતગુરુ શિવતનય ગણપતિ તાળનમ્ ।
ગણપતિ તાળનં ગણપતિ તાળનમ્ ॥ 11 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *