ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ತಾಳಂ | Ganapathi Thalam In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ವಿಕಟೋತ್ಕಟಸುಂದರದಂತಿಮುಖಂ
ಭುಜಗೇಂದ್ರಸುಸರ್ಪಗದಾಭರಣಮ್ ।
ಗಜನೀಲಗಜೇಂದ್ರ ಗಣಾಧಿಪತಿಂ
ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ವಿನಾಯಕ ಹಸ್ತಿಮುಖಮ್ ॥ 1 ॥

ಸುರ ಸುರ ಗಣಪತಿ ಸುಂದರಕೇಶಂ
ಋಷಿ ಋಷಿ ಗಣಪತಿ ಯಜ್ಞಸಮಾನಮ್ ।
ಭವ ಭವ ಗಣಪತಿ ಪದ್ಮಶರೀರಂ
ಜಯ ಜಯ ಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯನಮಸ್ತೇ ॥ 2 ॥

ಗಜಮುಖವಕ್ತ್ರಂ ಗಿರಿಜಾಪುತ್ರಂ
ಗಣಗುಣಮಿತ್ರಂ ಗಣಪತಿಮೀಶಪ್ರಿಯಮ್ ॥ 3 ॥

ಕರಧೃತಪರಶುಂ ಕಂಕಣಪಾಣಿಂ
ಕಬಲಿತಪದ್ಮರುಚಿಮ್ ।
ಸುರಪತಿವಂದ್ಯಂ ಸುಂದರನೃತ್ತಂ
ಸುರಚಿತಮಣಿಮಕುಟಮ್ ॥ 4 ॥

ಪ್ರಣಮತ ದೇವಂ ಪ್ರಕಟಿತ ತಾಳಂ
ಷಡ್ಗಿರಿ ತಾಳಮಿದಮ್ ।
ತತ್ತತ್ ಷಡ್ಗಿರಿ ತಾಳಮಿದಂ
ತತ್ತತ್ ಷಡ್ಗಿರಿ ತಾಳಮಿದಮ್ ॥ 5 ॥

ಲಂಬೋದರವರ ಕುಂಜಾಸುರಕೃತ ಕುಂಕುಮವರ್ಣಧರಮ್ ।
ಶ್ವೇತಸಶೃಂಗಂ ಮೋದಕಹಸ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಸಪನಸಫಲಮ್ ॥ 6 ॥

ನಯನತ್ರಯವರ ನಾಗವಿಭೂಷಿತ ನಾನಾಗಣಪತಿದಂ ತತ್ತತ್
ನಯನತ್ರಯವರ ನಾಗವಿಭೂಷಿತ ನಾನಾಗಣಪತಿದಂ ತತ್ತತ್
ನಾನಾಗಣಪತಿ ತಂ ತತ್ತತ್ ನಾನಾಗಣಪತಿದಮ್ ॥ 7 ॥

ಧವಳಿತ ಜಲಧರಧವಳಿತ ಚಂದ್ರಂ
ಫಣಿಮಣಿಕಿರಣವಿಭೂಷಿತ ಖಡ್ಗಮ್ ।
ತನುತನುವಿಷಹರ ಶೂಲಕಪಾಲಂ
ಹರ ಹರ ಶಿವ ಶಿವ ಗಣಪತಿಮಭಯಮ್ ॥ 8 ॥

ಕಟತಟ ವಿಗಲಿತಮದಜಲ ಜಲಧಿತ-
ಗಣಪತಿವಾದ್ಯಮಿದಂ
ಕಟತಟ ವಿಗಲಿತಮದಜಲ ಜಲಧಿತ-
ಗಣಪತಿವಾದ್ಯಮಿದಂ
ತತ್ತತ್ ಗಣಪತಿವಾದ್ಯಮಿದಂ
ತತ್ತತ್ ಗಣಪತಿವಾದ್ಯಮಿದಮ್ ॥ 9 ॥

ತತ್ತದಿಂ ನಂ ತರಿಕು ತರಿಜಣಕು ಕುಕು ತದ್ದಿ
ಕುಕು ತಕಿಟ ಡಿಂಡಿಂಗು ಡಿಗುಣ ಕುಕು ತದ್ದಿ
ತತ್ತ ಝಂ ಝಂ ತರಿತ
ತ ಝಂ ಝಂ ತರಿತ
ತಕತ ಝಂ ಝಂ ತರಿತ
ತ ಝಂ ಝಂ ತರಿತ
ತರಿದಣತ ದಣಜಣುತ ಜಣುದಿಮಿತ
ಕಿಟತಕ ತರಿಕಿಟತೋಂ
ತಕಿಟ ಕಿಟತಕ ತರಿಕಿಟತೋಂ
ತಕಿಟ ಕಿಟತಕ ತರಿಕಿಟತೋಂ ತಾಮ್ ॥ 10 ॥

ತಕತಕಿಟ ತಕತಕಿಟ ತಕತಕಿಟ ತತ್ತೋಂ
ಶಶಿಕಲಿತ ಶಶಿಕಲಿತ ಮೌಲಿನಂ ಶೂಲಿನಮ್ ।
ತಕತಕಿಟ ತಕತಕಿಟ ತಕತಕಿಟ ತತ್ತೋಂ
ವಿಮಲಶುಭಕಮಲಜಲಪಾದುಕಂ ಪಾಣಿನಮ್ ।

ಧಿತ್ತಕಿಟ ಧಿತ್ತಕಿಟ ಧಿತ್ತಕಿಟ ತತ್ತೋಂ
ಪ್ರಮಥಗಣಗುಣಕಥಿತಶೋಭನಂ ಶೋಭಿತಮ್ ।
ಧಿತ್ತಕಿಟ ಧಿತ್ತಕಿಟ ಧಿತ್ತಕಿಟ ತತ್ತೋಂ
ಪೃಥುಲಭುಜಸರಸಿಜ ವಿಷಾಣಕಂ ಪೋಷಣಮ್ ।

ತಕತಕಿಟ ತಕತಕಿಟ ತಕತಕಿಟ ತತ್ತೋಂ
ಪನಸಫಲಕದಲಿಫಲಮೋದನಂ ಮೋದಕಮ್ ।
ಧಿತ್ತಕಿಟ ಧಿತ್ತಕಿಟ ಧಿತ್ತಕಿಟ ತತ್ತೋಂ
ಪ್ರಣತಗುರು ಶಿವತನಯ ಗಣಪತಿ ತಾಳನಮ್ ।
ಗಣಪತಿ ತಾಳನಂ ಗಣಪತಿ ತಾಳನಮ್ ॥ 11 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *