శ్రీ గణపతి తాళం | Ganapathi Thalam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

వికటోత్కటసుందరదంతిముఖం
భుజగేంద్రసుసర్పగదాభరణమ్ ।
గజనీలగజేంద్ర గణాధిపతిం
ప్రణతోఽస్మి వినాయక హస్తిముఖమ్ ॥ 1 ॥

సుర సుర గణపతి సుందరకేశం
ఋషి ఋషి గణపతి యజ్ఞసమానమ్ ।
భవ భవ గణపతి పద్మశరీరం
జయ జయ గణపతి దివ్యనమస్తే ॥ 2 ॥

గజముఖవక్త్రం గిరిజాపుత్రం
గణగుణమిత్రం గణపతిమీశప్రియమ్ ॥ 3 ॥

కరధృతపరశుం కంకణపాణిం
కబలితపద్మరుచిమ్ ।
సురపతివంద్యం సుందరనృత్తం
సురచితమణిమకుటమ్ ॥ 4 ॥

ప్రణమత దేవం ప్రకటిత తాళం
షడ్గిరి తాళమిదమ్ ।
తత్తత్ షడ్గిరి తాళమిదం
తత్తత్ షడ్గిరి తాళమిదమ్ ॥ 5 ॥

లంబోదరవర కుంజాసురకృత కుంకుమవర్ణధరమ్ ।
శ్వేతసశృంగం మోదకహస్తం ప్రీతిసపనసఫలమ్ ॥ 6 ॥

నయనత్రయవర నాగవిభూషిత నానాగణపతిదం తత్తత్
నయనత్రయవర నాగవిభూషిత నానాగణపతిదం తత్తత్
నానాగణపతి తం తత్తత్ నానాగణపతిదమ్ ॥ 7 ॥

ధవళిత జలధరధవళిత చంద్రం
ఫణిమణికిరణవిభూషిత ఖడ్గమ్ ।
తనుతనువిషహర శూలకపాలం
హర హర శివ శివ గణపతిమభయమ్ ॥ 8 ॥

కటతట విగలితమదజల జలధిత-
గణపతివాద్యమిదం
కటతట విగలితమదజల జలధిత-
గణపతివాద్యమిదం
తత్తత్ గణపతివాద్యమిదం
తత్తత్ గణపతివాద్యమిదమ్ ॥ 9 ॥

తత్తదిం నం తరికు తరిజణకు కుకు తద్ది
కుకు తకిట డిండింగు డిగుణ కుకు తద్ది
తత్త ఝం ఝం తరిత
త ఝం ఝం తరిత
తకత ఝం ఝం తరిత
త ఝం ఝం తరిత
తరిదణత దణజణుత జణుదిమిత
కిటతక తరికిటతోం
తకిట కిటతక తరికిటతోం
తకిట కిటతక తరికిటతోం తామ్ ॥ 10 ॥

తకతకిట తకతకిట తకతకిట తత్తోం
శశికలిత శశికలిత మౌలినం శూలినమ్ ।
తకతకిట తకతకిట తకతకిట తత్తోం
విమలశుభకమలజలపాదుకం పాణినమ్ ।

ధిత్తకిట ధిత్తకిట ధిత్తకిట తత్తోం
ప్రమథగణగుణకథితశోభనం శోభితమ్ ।
ధిత్తకిట ధిత్తకిట ధిత్తకిట తత్తోం
పృథులభుజసరసిజ విషాణకం పోషణమ్ ।

తకతకిట తకతకిట తకతకిట తత్తోం
పనసఫలకదలిఫలమోదనం మోదకమ్ ।
ధిత్తకిట ధిత్తకిట ధిత్తకిట తత్తోం
ప్రణతగురు శివతనయ గణపతి తాళనమ్ ।
గణపతి తాళనం గణపతి తాళనమ్ ॥ 11 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *