ਗਣਪਤਿ ਤਾਲ਼ਮ੍ | Ganapathi Thalam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਵਿਕਟੋਤ੍ਕਟਸੁਂਦਰਦਂਤਿਮੁਖਂ
ਭੁਜਗੇਂਦ੍ਰਸੁਸਰ੍ਪਗਦਾਭਰਣਮ੍ ।
ਗਜਨੀਲਗਜੇਂਦ੍ਰ ਗਣਾਧਿਪਤਿਂ
ਪ੍ਰਣਤੋ਽ਸ੍ਮਿ ਵਿਨਾਯਕ ਹਸ੍ਤਿਮੁਖਮ੍ ॥ 1 ॥

ਸੁਰ ਸੁਰ ਗਣਪਤਿ ਸੁਂਦਰਕੇਸ਼ਂ
ਰੁਰੁਇਸ਼ਿ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿ ਗਣਪਤਿ ਯਜ੍ਞਸਮਾਨਮ੍ ।
ਭਵ ਭਵ ਗਣਪਤਿ ਪਦ੍ਮਸ਼ਰੀਰਂ
ਜਯ ਜਯ ਗਣਪਤਿ ਦਿਵ੍ਯਨਮਸ੍ਤੇ ॥ 2 ॥

ਗਜਮੁਖਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਗਿਰਿਜਾਪੁਤ੍ਰਂ
ਗਣਗੁਣਮਿਤ੍ਰਂ ਗਣਪਤਿਮੀਸ਼ਪ੍ਰਿਯਮ੍ ॥ 3 ॥

ਕਰਧ੍ਰੁਰੁਇਤਪਰਸ਼ੁਂ ਕਂਕਣਪਾਣਿਂ
ਕਬਲਿਤਪਦ੍ਮਰੁਚਿਮ੍ ।
ਸੁਰਪਤਿਵਂਦ੍ਯਂ ਸੁਂਦਰਨ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਂ
ਸੁਰਚਿਤਮਣਿਮਕੁਟਮ੍ ॥ 4 ॥

ਪ੍ਰਣਮਤ ਦੇਵਂ ਪ੍ਰਕਟਿਤ ਤਾਲ਼ਂ
ਸ਼ਡ੍ਗਿਰਿ ਤਾਲ਼ਮਿਦਮ੍ ।
ਤਤ੍ਤਤ੍ ਸ਼ਡ੍ਗਿਰਿ ਤਾਲ਼ਮਿਦਂ
ਤਤ੍ਤਤ੍ ਸ਼ਡ੍ਗਿਰਿ ਤਾਲ਼ਮਿਦਮ੍ ॥ 5 ॥

ਲਂਬੋਦਰਵਰ ਕੁਂਜਾਸੁਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਕੁਂਕੁਮਵਰ੍ਣਧਰਮ੍ ।
ਸ਼੍ਵੇਤਸਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗਂ ਮੋਦਕਹਸ੍ਤਂ ਪ੍ਰੀਤਿਸਪਨਸਫਲਮ੍ ॥ 6 ॥

ਨਯਨਤ੍ਰਯਵਰ ਨਾਗਵਿਭੂਸ਼ਿਤ ਨਾਨਾਗਣਪਤਿਦਂ ਤਤ੍ਤਤ੍
ਨਯਨਤ੍ਰਯਵਰ ਨਾਗਵਿਭੂਸ਼ਿਤ ਨਾਨਾਗਣਪਤਿਦਂ ਤਤ੍ਤਤ੍
ਨਾਨਾਗਣਪਤਿ ਤਂ ਤਤ੍ਤਤ੍ ਨਾਨਾਗਣਪਤਿਦਮ੍ ॥ 7 ॥

ਧਵਲ਼ਿਤ ਜਲਧਰਧਵਲ਼ਿਤ ਚਂਦ੍ਰਂ
ਫਣਿਮਣਿਕਿਰਣਵਿਭੂਸ਼ਿਤ ਖਡ੍ਗਮ੍ ।
ਤਨੁਤਨੁਵਿਸ਼ਹਰ ਸ਼ੂਲਕਪਾਲਂ
ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਗਣਪਤਿਮਭਯਮ੍ ॥ 8 ॥

ਕਟਤਟ ਵਿਗਲਿਤਮਦਜਲ ਜਲਧਿਤ-
ਗਣਪਤਿਵਾਦ੍ਯਮਿਦਂ
ਕਟਤਟ ਵਿਗਲਿਤਮਦਜਲ ਜਲਧਿਤ-
ਗਣਪਤਿਵਾਦ੍ਯਮਿਦਂ
ਤਤ੍ਤਤ੍ ਗਣਪਤਿਵਾਦ੍ਯਮਿਦਂ
ਤਤ੍ਤਤ੍ ਗਣਪਤਿਵਾਦ੍ਯਮਿਦਮ੍ ॥ 9 ॥

ਤਤ੍ਤਦਿਂ ਨਂ ਤਰਿਕੁ ਤਰਿਜਣਕੁ ਕੁਕੁ ਤਦ੍ਦਿ
ਕੁਕੁ ਤਕਿਟ ਡਿਂਡਿਂਗੁ ਡਿਗੁਣ ਕੁਕੁ ਤਦ੍ਦਿ
ਤਤ੍ਤ ਝਂ ਝਂ ਤਰਿਤ
ਤ ਝਂ ਝਂ ਤਰਿਤ
ਤਕਤ ਝਂ ਝਂ ਤਰਿਤ
ਤ ਝਂ ਝਂ ਤਰਿਤ
ਤਰਿਦਣਤ ਦਣਜਣੁਤ ਜਣੁਦਿਮਿਤ
ਕਿਟਤਕ ਤਰਿਕਿਟਤੋਂ
ਤਕਿਟ ਕਿਟਤਕ ਤਰਿਕਿਟਤੋਂ
ਤਕਿਟ ਕਿਟਤਕ ਤਰਿਕਿਟਤੋਂ ਤਾਮ੍ ॥ 10 ॥

ਤਕਤਕਿਟ ਤਕਤਕਿਟ ਤਕਤਕਿਟ ਤਤ੍ਤੋਂ
ਸ਼ਸ਼ਿਕਲਿਤ ਸ਼ਸ਼ਿਕਲਿਤ ਮੌਲਿਨਂ ਸ਼ੂਲਿਨਮ੍ ।
ਤਕਤਕਿਟ ਤਕਤਕਿਟ ਤਕਤਕਿਟ ਤਤ੍ਤੋਂ
ਵਿਮਲਸ਼ੁਭਕਮਲਜਲਪਾਦੁਕਂ ਪਾਣਿਨਮ੍ ।

ਧਿਤ੍ਤਕਿਟ ਧਿਤ੍ਤਕਿਟ ਧਿਤ੍ਤਕਿਟ ਤਤ੍ਤੋਂ
ਪ੍ਰਮਥਗਣਗੁਣਕਥਿਤਸ਼ੋਭਨਂ ਸ਼ੋਭਿਤਮ੍ ।
ਧਿਤ੍ਤਕਿਟ ਧਿਤ੍ਤਕਿਟ ਧਿਤ੍ਤਕਿਟ ਤਤ੍ਤੋਂ
ਪ੍ਰੁਰੁਇਥੁਲਭੁਜਸਰਸਿਜ ਵਿਸ਼ਾਣਕਂ ਪੋਸ਼ਣਮ੍ ।

ਤਕਤਕਿਟ ਤਕਤਕਿਟ ਤਕਤਕਿਟ ਤਤ੍ਤੋਂ
ਪਨਸਫਲਕਦਲਿਫਲਮੋਦਨਂ ਮੋਦਕਮ੍ ।
ਧਿਤ੍ਤਕਿਟ ਧਿਤ੍ਤਕਿਟ ਧਿਤ੍ਤਕਿਟ ਤਤ੍ਤੋਂ
ਪ੍ਰਣਤਗੁਰੁ ਸ਼ਿਵਤਨਯ ਗਣਪਤਿ ਤਾਲ਼ਨਮ੍ ।
ਗਣਪਤਿ ਤਾਲ਼ਨਂ ਗਣਪਤਿ ਤਾਲ਼ਨਮ੍ ॥ 11 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *