ధుంఢిరాజ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | Dhundhiraja Bhujanga Prayata Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ఉమాంగోద్భవం దంతివక్త్రం గణేశం
భుజాకంకణైః శోభినం ధూమ్రకేతుమ్ ।
గలే హారముక్తావలీశోభితం తం
నమో జ్ఞానరూపం గణేశం నమస్తే ॥ 1 ॥

గణేశం వదేత్తం స్మరేత్ సర్వకార్యే
స్మరన్ సన్ముఖం జ్ఞానదం సర్వసిద్ధిమ్ ।
మనశ్చింతితం కార్యమేవేషు సిద్ధ్యే-
-న్నమో బుద్ధికాంతం గణేశం నమస్తే ॥ 2 ॥

మహాసుందరం వక్త్రచిహ్నం విరాటం
చతుర్ధాభుజం చైకదంతైకవర్ణమ్ ।
ఇదం దేవరూపం గణం సిద్ధినాథం
నమో భాలచంద్రం గణేశం నమస్తే ॥ 3 ॥

ససిందూరసత్కుంకుమైస్తుల్యవర్ణః
స్తుతైర్మోదకైః ప్రీయతే విఘ్నరాజః ।
మహాసంకటచ్ఛేదకం ధూమ్రకేతుం
నమో గౌరిపుత్రం గణేశం నమస్తే ॥ 4 ॥

యథా పాతకచ్ఛేదకం విష్ణునామ
తథా ధ్యాయతాం శంకరం పాపనాశః ।
యథా పూజితే షణ్ముఖే శోకనాశో
నమో విఘ్ననాశం గణేశం నమస్తే ॥ 5 ॥

సదా సర్వదా ధ్యాయతామేకదంతం
సుసిందూరకం పూజితం రక్తపుష్పైః ।
సదా చర్చితం చందనైః కుంకుమాక్తం
నమో జ్ఞానరూపం గణేశం నమస్తే ॥ 6 ॥

నమో గౌరికాగర్భజాపత్య తుభ్యం
నమో జ్ఞానరూపిన్నమః సిద్ధికాంత ।
నమో ధ్యేయపూజ్యాయ హే బుద్ధినాథ
సురాస్త్వాం భజంతే గణేశం నమస్తే ॥ 7 ॥

భుజంగప్రయాతం పఠేద్యస్తు భక్త్యా
ప్రభాతే జపేన్నిత్యమేకాగ్రచిత్తః ।
క్షయం యాంతి విఘ్నా దిశః శోభయంతం
నమో జ్ఞానరూపం గణేశం నమస్తే ॥ 8 ॥

ఇతి శ్రీఢుంఢిరాజ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *