து⁴ண்டி⁴ராஜ பு⁴ஜங்க³ ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம் | Dhundhiraja Bhujanga Prayata Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

உமாங்கோ³த்³ப⁴வம் த³ன்திவக்த்ரம் க³ணேஶம்
பு⁴ஜாகங்கணை: ஶோபி⁴னம் தூ⁴ம்ரகேதும் ।
க³லே ஹாரமுக்தாவலீஶோபி⁴தம் தம்
நமோ ஜ்ஞானரூபம் க³ணேஶம் நமஸ்தே ॥ 1 ॥

க³ணேஶம் வதே³த்தம் ஸ்மரேத் ஸர்வகார்யே
ஸ்மரன் ஸன்முக²ம் ஜ்ஞானத³ம் ஸர்வஸித்³தி⁴ம் ।
மனஶ்சின்திதம் கார்யமேவேஷு ஸித்³த்⁴யே-
-ன்னமோ பு³த்³தி⁴கான்தம் க³ணேஶம் நமஸ்தே ॥ 2 ॥

மஹாஸுன்த³ரம் வக்த்ரசிஹ்னம் விராடம்
சதுர்தா⁴பு⁴ஜம் சைகத³ன்தைகவர்ணம் ।
இத³ம் தே³வரூபம் க³ணம் ஸித்³தி⁴னாத²ம்
நமோ பா⁴லசன்த்³ரம் க³ணேஶம் நமஸ்தே ॥ 3 ॥

ஸஸின்தூ³ரஸத்குங்குமைஸ்துல்யவர்ண:
ஸ்துதைர்மோத³கை: ப்ரீயதே விக்⁴னராஜ: ।
மஹாஸங்கடச்சே²த³கம் தூ⁴ம்ரகேதும்
நமோ கௌ³ரிபுத்ரம் க³ணேஶம் நமஸ்தே ॥ 4 ॥

யதா² பாதகச்சே²த³கம் விஷ்ணுனாம
ததா² த்⁴யாயதாம் ஶங்கரம் பாபனாஶ: ।
யதா² பூஜிதே ஷண்முகே² ஶோகனாஶோ
நமோ விக்⁴னநாஶம் க³ணேஶம் நமஸ்தே ॥ 5 ॥

ஸதா³ ஸர்வதா³ த்⁴யாயதாமேகத³ன்தம்
ஸுஸின்தூ³ரகம் பூஜிதம் ரக்தபுஷ்பை: ।
ஸதா³ சர்சிதம் சன்த³னை: குங்குமாக்தம்
நமோ ஜ்ஞானரூபம் க³ணேஶம் நமஸ்தே ॥ 6 ॥

நமோ கௌ³ரிகாக³ர்பஜ⁴ாபத்ய துப்⁴யம்
நமோ ஜ்ஞானரூபின்னம: ஸித்³தி⁴கான்த ।
நமோ த்⁴யேயபூஜ்யாய ஹே பு³த்³தி⁴னாத²
ஸுராஸ்த்வாம் பஜ⁴ன்தே க³ணேஶம் நமஸ்தே ॥ 7 ॥

பு⁴ஜங்க³ப்ரயாதம் படே²த்³யஸ்து ப⁴க்த்யா
ப்ரபா⁴தே ஜபேன்னித்யமேகாக்³ரசித்த: ।
க்ஷயம் யான்தி விக்⁴னா தி³ஶ: ஶோப⁴யன்தம்
நமோ ஜ்ஞானரூபம் க³ணேஶம் நமஸ்தே ॥ 8 ॥

இதி ஶ்ரீடு⁴ண்டி⁴ராஜ பு⁴ஜங்க³ ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *