ધુંઢિરાજ ભુજંગ પ્રયાત સ્તોત્રમ્ | Dhundhiraja Bhujanga Prayata Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઉમાંગોદ્ભવં દંતિવક્ત્રં ગણેશં
ભુજાકંકણૈઃ શોભિનં ધૂમ્રકેતુમ્ ।
ગલે હારમુક્તાવલીશોભિતં તં
નમો જ્ઞાનરૂપં ગણેશં નમસ્તે ॥ 1 ॥

ગણેશં વદેત્તં સ્મરેત્ સર્વકાર્યે
સ્મરન્ સન્મુખં જ્ઞાનદં સર્વસિદ્ધિમ્ ।
મનશ્ચિંતિતં કાર્યમેવેષુ સિદ્ધ્યે-
-ન્નમો બુદ્ધિકાંતં ગણેશં નમસ્તે ॥ 2 ॥

મહાસુંદરં વક્ત્રચિહ્નં વિરાટં
ચતુર્ધાભુજં ચૈકદંતૈકવર્ણમ્ ।
ઇદં દેવરૂપં ગણં સિદ્ધિનાથં
નમો ભાલચંદ્રં ગણેશં નમસ્તે ॥ 3 ॥

સસિંદૂરસત્કુંકુમૈસ્તુલ્યવર્ણઃ
સ્તુતૈર્મોદકૈઃ પ્રીયતે વિઘ્નરાજઃ ।
મહાસંકટચ્છેદકં ધૂમ્રકેતું
નમો ગૌરિપુત્રં ગણેશં નમસ્તે ॥ 4 ॥

યથા પાતકચ્છેદકં વિષ્ણુનામ
તથા ધ્યાયતાં શંકરં પાપનાશઃ ।
યથા પૂજિતે ષણ્મુખે શોકનાશો
નમો વિઘ્નનાશં ગણેશં નમસ્તે ॥ 5 ॥

સદા સર્વદા ધ્યાયતામેકદંતં
સુસિંદૂરકં પૂજિતં રક્તપુષ્પૈઃ ।
સદા ચર્ચિતં ચંદનૈઃ કુંકુમાક્તં
નમો જ્ઞાનરૂપં ગણેશં નમસ્તે ॥ 6 ॥

નમો ગૌરિકાગર્ભજાપત્ય તુભ્યં
નમો જ્ઞાનરૂપિન્નમઃ સિદ્ધિકાંત ।
નમો ધ્યેયપૂજ્યાય હે બુદ્ધિનાથ
સુરાસ્ત્વાં ભજંતે ગણેશં નમસ્તે ॥ 7 ॥

ભુજંગપ્રયાતં પઠેદ્યસ્તુ ભક્ત્યા
પ્રભાતે જપેન્નિત્યમેકાગ્રચિત્તઃ ।
ક્ષયં યાંતિ વિઘ્ના દિશઃ શોભયંતં
નમો જ્ઞાનરૂપં ગણેશં નમસ્તે ॥ 8 ॥

ઇતિ શ્રીઢુંઢિરાજ ભુજંગ પ્રયાત સ્તોત્રમ્ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *